Langdurig lesverzuim en bijzonder verlof

De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:

 • Ziekte van een leerling;
 • Het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
  (conform art. 11 sub e en art 13 van de leerplichtwet dient dit minimaal 2 dagen voor verlofdatum aangegeven te worden);
 • Andere gewichtige omstandigheden;
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

 

Bijzonder verlof vanwege “gewichtige omstandigheden”:

Er kan in bepaalde situaties verlof worden verleend op grond van “andere gewichtige omstandigheden”  (Conform art. 11 sub g en art. 14 van de leerplichtwet). Het verlof dient, indien mogelijk, minimaal 4 weken voor de verlofdatum schriftelijk aangevraagd worden met het formulier bijzonder verlof.
Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan het verlof zoals bijvoorbeeld het (achteraf) tonen van bewijsmateriaal.

In de volgende gevallen kan er verlof worden aangevraagd:

 • Voor verhuizing, voor ten hoogste één dag;
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, voor één of ten hoogste twee dagen. De duur van het verlof is afhankelijk van de omstandigheid of het huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende. Graag ontvangen wij indien het een aanvraag voor twee dagen is een onderbouwing hiervoor;
 • Bij ernstige ziekte van een ouder(s)/verzorger(s) of een bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Duur van dit verlof in overleg met de schoolleiding;
 • Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, voor ten hoogste vier dagen; van bloed- en aanverwanten in de tweede graad, voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of de vierde graad, voor ten hoogste één dag;
 • Bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders voor één dag;
 • Bij gezinsuitbreiding, voor ten hoogste twee dagen;
 • Voor andere, naar het oordeel van de schoolleiding, belangrijke redenen.

Het verlof kan worden aangevraagd door het downloaden en invullen van het formulier aanvraag bijzonder verlof. De verlofaanvraag kan afgegeven worden bij het infopunt (kamer 178).

Wij kunnen en mogen geen bijzonder verlof  verlenen voor:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Vakanties die goedkoper zijn of waar de tickets al van geboekt zijn maar die buiten de schoolvakanties vallen;
 • Vakantiespreiding;
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs;
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • Gezamenlijke vakanties / in konvooi rijden met vrienden of familie;
 • Verjaardagen;
 • Kroonjaren;
 • Sabbatical;
 • Wereldreis/verre reis.

De periode waar verlof voor wordt aangevraagd mag niet plaatsvinden tijdens toetsweken, inhaalweken of herkansingsmogelijkheden.

De schoolleiding zal u informeren over het toekennen of afwijzen van het verlof.

Als een verlofaanvraag is afgewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kan hier bezwaar tegen aangetekend worden. Meer informatie hierover kunt u vinden in het hoofdstuk leerplicht.

Als er geen toestemming wordt verleend voor verlof en de leerling is toch afwezig in de gevraagde periode dan zal er een melding van luxeverzuim worden gedaan bij de leerplichtambtenaar.
Na onderzoek door de leerplichtambtenaar kan deze tot de conclusie komen dat het verzuim ongeoorloofd is en kan er een proces verbaal worden opgemaakt. Zie luxeverzuim.

Bijzonder vakantieverlof

Vrijstelling vanwege vakantie buiten schoolvakanties vanwege het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) kan eenmaal per schooljaar verleend worden voor ten hoogste 10 dagen. Het verlof dient minimaal 4 weken voor de verlofdatum schriftelijk aangevraagd worden (formulier aanvraag bijzonder verlof vakantie). (conform artikel 11 onder f en artikel 13 van de leerplichtwet)

Er moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Het verlof wordt niet aangevraagd voor de eerste twee lesweken van het schooljaar;
 • De specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) maakt het onmogelijk om tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan en het betreft de enige gezinsvakantie in het schooljaar.
 • Er moet middels een accountantsverklaring aangetoond worden dat vakantie tijdens de reguliere schoolvakanties leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen.
 • Organisatorische redenen of het behalen van een belangrijk deel van de bedrijfsomzet tijdens de schoolvakanties zijn geen grond voor het aanvragen van verlof.
 • Ouder(s)/verzorger(s) in loondienst hebben geen recht op extra verlof voor vakantie. Afspraken omtrent vakanties is een zaak tussen werkgever en werknemer.

Het verlof kan worden aangevraagd door het downloaden en invullen van het formulier aanvraag bijzonder verlof vakantie.
De verlofaanvraag kan afgegeven worden bij het infopunt (kamer 178). De schoolleiding zal u informeren over het toekennen of afwijzen van het verlof.

Als een verlofaanvraag is afgewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kan hier bezwaar tegen aangetekend worden.

Als er geen toestemming wordt verleend voor verlof en de leerling is toch afwezig in de gevraagde periode dan zal er een melding van luxeverzuim worden gedaan bij de leerplichtambtenaar. Na onderzoek door de leerplichtambtenaar kan deze tot de conclusie komen dat het verzuim ongeoorloofd is en kan er een proces verbaal worden opgemaakt.