Leerplicht

De verlofregels die de school hanteert zijn gebaseerd op de landelijke aanpak ongeoorloofd schoolverzuim en de richtlijnen van de afdeling leerplicht van de gemeente Apeldoorn. Als school willen wij natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen dat onze leerlingen ongeoorloofd verzuimen. Om die reden zoeken wij bij vermoedelijk ongeoorloofd verzuim zo snel mogelijk contact met de leerling om te achterhalen wat de oorzaak is van de melding.
Bij oplopend verzuim zijn er vaste signaalmomenten naar de ouder. Daarnaast kan de ouder het verzuim ook zelf monitoren in SOMtoday. Gezamenlijk met de ouder proberen wij op deze manier te voorkomen dat het ongeoorloofd verzuim oploopt.

Wij melden een leerling aan bij de leerplichtambtenaar als er:

  • Een vermoeden bestaat van luxe-verzuim
  • Sprake is oplopend ongeoorloofd verzuim
  • Sprake is van oplopend ziekteverzuim

Luxeverzuim

Als de school (vermoedelijk ongeoorloofd) luxeverzuim constateert dan wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze zal de melding onderzoeken en vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van luxeverzuim. Mocht dit het geval zijn dan kan de leerplichtambtenaar besluiten een proces verbaal op te maken.

Onder luxeverzuim valt o.a.:

  • Afwezig zonder goedkeuring van de schoolleiding zoals dit beschreven staat bij “bijzonder verlof en bijzonder vakantieverlof”;
  • Afwezigheid van een dagdeel of langer waarbij er een geen of een vermoedelijk onjuiste reden is opgegeven;
  • Het gezin dient bij het plannen van een terugreis altijd rekening houden met vertragingen. Dit moet door de ouder(s)/verzorger(s) ingecalculeerd worden is daarom nooit reden voor geoorloofd verzuim.

De afwezige uren worden geregistreerd als ongeoorloofde uren en tellen ook mee indien er sprake is van oplopend ongeoorloofd verzuim.

Bezwaar aantekenen tegen een afgewezen verlofaanvraag

De schoolleiding beoordeelt een verlofaanvraag naar aanleiding van de richtlijnen zoals deze staan in de leerplichtwet en bij twijfel zal de leerplichtambtenaar geraadpleegd worden.

Mocht een verlofaanvraag afgewezen worden dan ontvangt u hiervan schriftelijk bericht met redenen waarom de aanvraag is afgewezen. U kunt dan binnen 6 weken bezwaar indienen bij de directeur van de school. Deze zal zich laten adviseren door de leerplichtambtenaar en een bezwarencommissie. Naar aanleiding daarvan neemt de schoolleiding opnieuw een besluit over de verlofaanvraag. Mochten u het nog niet eens zijn met het besluit dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

N.B.: een beroepschrift bij de rechtbank heeft geen schorsende werking, wel
kan een indiener van een beroepschrift zich wenden tot de rechtbank en
vragen om een voorlopige voorziening.

 

Voor informatie:

Leerplicht gemeente Apeldoorn

Leerplichtwet Rijksoverheid