Profielkeuze

Zit je in de derde klas havo of de derde klas vwo, dan moet je voor het vierde leerjaar een profiel kiezen. Een profiel laat zich het beste omschrijven als een verzameling vakken die een onderling verband hebben en zich richten op een vervolgopleiding.

Je kunt in het kader van de tweede fase kiezen uit vier profielen:
– cultuur en maatschappij (C&M)
– economie en maatschappij (E&M)
– natuur en gezondheid (N&G)
– natuur en techniek (N&T)

Ieder profiel bestaat uit drie delen:
1) Het gemeenschappelijke deel: iedere leerling krijgt, ongeacht het profiel, dezelfde vakken.
2) Het profieldeel: in dit deel staan de vakken die voor het gekozen profiel gelden. De mogelijkheden hiervoor zijn wettelijk bepaald.
3) De vrije ruimte: in dit deel kies je zelf een vak. Je kunt kiezen uit een selectie van vakken die wij als school aanbieden.

Vanaf de maand september worden de leerlingen in het derde leerjaar in het keuzetraject begeleid door decanen, mentoren, docenten en ouders. Voor 1 maart moet je een definitieve keuze hebben gemaakt en die aan de decaan kenbaar hebben gemaakt. Daarna kun je je profiel, je profielkeuzevakken en je vak(ken) in de vrije ruimte niet meer aanpassen. Alleen  in zeer incidentele gevallen en op zwaarwichtige gronden kan de vestigingsdirectie tussentijds besluiten een leerling in de gelegenheid te stellen zijn profiel en/of zijn vak(ken) in het profiel en in de vrije ruimte aan te passen. Het is duidelijk dat de profielkeuze een zorgvuldige zaak moet zijn. De mogelijkheden een keuze in het volgende leerjaar nog te wijzigen zijn beperkt en een wijziging leidt bijna altijd tot een achterstand in het betreffende vak. Op verzoek van de leerling, zijn/haar ouders of op advies van de docentenvergadering, kan uiterlijk tot halverwege het schooljaar in de vierde klassen het profiel en/of vak(ken) in de vrije ruimte gewijzigd worden. Daarbij gelden de volgende restricties:

  • De wijziging van profiel en/of vak(ken) moet haalbaar zijn, in die zin dat de leerling de opgelopen achterstand voor het  nieuwe vak redelijkerwijs kan inhalen. Vandaar dat in principe na eventuele wijzigingen naar aanleiding van de eerste rapportvergaderingen, geen wijzigingen meer worden toegestaan.
  • De wijziging moet passen binnen het rooster en de groepsgrootte.
  • De wijziging mag geen blokkades opleveren in het algemene lesrooster

Klik hier op:

Met vragen over de profielkeuze kun je contact opnemen met de decaan.