Passend Onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet Passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.

Ondersteuning

Iedere leerling krijgt op school de juiste basisondersteuning. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen extra ondersteuning. In ons School Ondersteuningsplan 2023-2027 lees je er meer over. Kunnen we een leerling met een bepaalde ondersteuningsbehoefte op onze school niet helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing. Uiteindelijk is de school verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs.

Samenwerking

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband 25-05 (SWV25-05). Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst maken deel uit van dit samenwerkingsverband en nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Alle schooldirecties en besturen gaan uit van het volgende: ‘Organiseer passend onderwijs in het reguliere onderwijs als het kan, in het speciaal onderwijs als het moet.’ Daarnaast hebben zij de volgende uitgangspunten onderschreven.

Schakelvoorziening

Het Samenwerkingsverband heeft een kleine schakelvoorziening. Hier kunnen leerlingen terecht die (tijdelijk) op hun eigen school niet goed ondersteund kunnen worden. Doel is dat leerlingen uiteindelijk terugkeren naar school.

Rekenen en taal

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Walterbosch reken- en taalbeleid ontwikkeld. In de onderbouw maken leerlingen jaarlijks diagnostische Cito-toetsen op basis waarvan zij bij gebleken achterstanden ingedeeld worden bij extra begeleidingsuren rekenen en taal.