Begeleiding

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Vragen over opvoeden, opgroeien, jeugdhulp kun je stellen aan het CJG. Het CJG is voor ouders, kinderen en jongeren, maar ook voor professionals en vrijwilligers. Het CJG wil tijdig hulp…

Lees verder

GGD Jeugdgezondheid Noord- en Oost-Gelderland

Als leerlingen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, gaat er een nieuwe wereld voor hen open. Er verandert van alles. Niet alleen voor leerlingen, ook voor ouders/verzorgers verandert…

Lees verder

Jeugdarts

De GGD onderzoekt in het voortgezet onderwijs de leerling in de tweede klas. Afhankelijk van het schooltype gebeurt dit door de jeugdverpleegkundige en/of de jeugdarts. Zij besteden aandacht aan groei,…

Lees verder

Klassenmentor

Iedere klas op het Veluws College Twello heeft één en in de meeste gevallen twee mentoren. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders. Er wordt…

Lees verder

Meldcode

Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling werken we bij Veluws College Twello volgens de 5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In het figuur in het onderstaande…

Lees verder

Mentorles

In alle leerjaren hebben alle klassen één mentoruur per week. Tijdens deze lessen is er aandacht voor het aanleren van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden. In de brugklas is er aandacht…

Lees verder

Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden jongeren het best voorbereid…

Lees verder

Privacywetgeving (AVG)

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders…

Lees verder

Rekenen

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Twello reken- en taalbeleid ontwikkeld. Alle brugklasleerlingen maken voor de herfstvakantie de JIJ-toets…

Lees verder

Taal- en rekenbegeleiding

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen, Nederlands (begrijpend lezen ) en Engels (begrijpend lezen). Daarom heeft het Veluws College Twello reken- en taalbeleid ontwikkeld. Alle brugklasleerlingen…

Lees verder

Team Toegang Jeugd Deventer

Het doel van dit team is om gezinnen te ondersteunen bij meervoudige/complexe opvoed- en opgroeivragen. De Toegangsmedewerkers versterken de zelfredzaamheid van het omgaan met problemen rondom de opvoeding, het inzetten…

Lees verder

Trainingen

Faalangstreductietraining Alle brugklasleerlingen vullen aan het begin van het schooljaar de zogeheten ‘schoolvragenlijst’ in. De mentoren werken deze lijsten uit en proberen zich op deze manier een beeld te vormen…

Lees verder