Burgerschap en integratie

Op het Veluws College willen we leerlingen opvoeden tot respectvolle burgers die zich betrokken voelen bij en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Verplaatsen in de ander

Op school, onder andere in de mentorlessen, leer je om te gaan met jouw gevoelens, open te staan voor andere meningen en ideeën en je te verplaatsen in andere mensen. We luisteren naar leerlingen en stimuleren hen om een onderbouwde mening te formuleren. Jouw mening telt! Je kunt ook betrokken zijn bij school door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad en/of de leerlingenraad en door jouw mening te geven bij tevredenheidsonderzoeken. Het Veluws College Mheenpark is als Global Citizen School en door het vak internationalisering in hoge mate gericht op het vergroten van begrip voor andere culturen.

Iets doen voor de ander

Onze leerlingen nemen deel aan de maatschappelijke stage om zo iets te betekenen voor hun medemens. Ook voeren we regelmatig actie voor goede doelen. Bij alle vakken hebben we aandacht voor maatschappelijke thema’s en de actualiteit. Bij het vak maatschappijleer komt dat expliciet aan de orde.

Andere normen en waarden

Tijdens de lessen WRM (What Really Matters) ten slotte, doe je kennis op over religieuze stromingen en ga je met elkaar in gesprek over normen en waarden.