Convenant ‘Veilige School Apeldoorn’

Het Veluws College heeft het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ ondertekend. In dit convenant beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de politie Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn dat ze zich inzetten voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers van de scholen.

Uit dit convenant vloeien voor alle betrokkenen verplichtingen voort. Zo moeten scholen aangifte doen van alle strafbare, of daaraan gerelateerde, feiten binnen school. Strafbare feiten zijn alle handelingen en gedragingen die op grond van een Nederlandse wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding zijn aangemerkt. Maakt een leerling zich schuldig aan diefstal op school, dan kan dat dus niet intern worden afgehandeld.

Op grond van het convenant ‘Veilige School’ kan de politie met instemming van de Officier van Justitie eventueel gebruikmaken van het fotosysteem van de school en dit systeem ook gebruiken voor opsporingsdoeleinden. De videobanden of andere beeldbestanden van het bewakingssysteem kunnen ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie. Tevens kunnen zij na toestemming van de vestigingsdirectie kluisjes en tassen doorzoeken.

De schoolleiding is bevoegd om de naleving van de verbodsbepalingen te controleren (artikel 3 van het convenant). Daarvoor mag zij de volgende onderzoeken uitvoeren:

  • leerlingen aan kleding controleren of doen controleren op aanwezigheid van verboden voorwerpen; fouilleren is daarbij toegestaan;
  • de door leerlingen meegenomen verboden voorwerpen in beheer nemen en aan de politie overdragen;
  • de kluisjes van leerlingen controleren op de aanwezigheid van verboden voorwerpen;
  • de politie gebruik laten maken van het camerasysteem van de school om beeldmateriaal met daarop leerlingen te bekijken.