Kluisjes

Leerlingen kunnen tegen een vergoeding een kluisje gebruiken. In dit kluisje kunnen persoonlijke eigendommen bewaard worden. Wij vragen een jaarlijkse huursom (€ 4,75).

De voorwaarden en verplichtingen voor de huur van een kluisje zijn:

De huurder verplicht zich tot de volgende punten:

 • Het kluisje zal voortdurend zijn afgesloten;
 • Het kluisje wordt alleen gebruikt om er buitenkleding, gymkleding, schoolmateriaal of een bromfietshelm in te bewaren;
 • Het kluisje zal alleen door de leerling-huurder worden gebruikt en niet aan een ander worden aangeboden;
 • beschadigingen, aangebracht of veroorzaakt door nalatigheid van de leerling-huurder, of wangebruik door de leerling-huurder zijn voor rekening van de leerling-huurder;
 • De sleutel mag niet worden gekopieerd;
 • Bij verlies van de sleutel dient de leerling dit direct bij de conciërge te melden. De school zal zo spoedig mogelijk zorgen voor een nieuw slot en de leerling tegen betaling van € 5,- een nieuwe sleutel geven;
 • Bij beëindiging van de huurtermijn zal de sleutel binnen één week worden ingeleverd.
 • De kluishuur zal worden voldaan via WIS Loket.

Rechten en plichten van de school:

 • Na een drietal (schriftelijke) waarschuwingen aan de leerling te hebben gegeven in verband met het niet nakomen van de regels, heeft de school het recht de verhuur met onmiddellijke ingang op te zeggen. De school is daarbij niet verplicht een gedeelte van de huursom te restitueren;
 • De directie van de school heeft het recht in verband met veiligheidsaspecten de kluisjes te (laten) openen en controleren, ook in afwezigheid van de leerling-huurder;
 • Op verzoek van de politie is de school gerechtigd een kluisje te openen om de politie in de gelegenheid te stellen de inhoud van het kluisje te controleren;
 • De school zal bij geconstateerde gebreken aan het kluisje, nadat deze door de leerling-huurder zijn gemeld, er zorg voor dragen dat deze zo spoedig mogelijk worden verholpen;
 • Bij voortijdig verlaten van de school vindt gedeeltelijke restitutie van de huursom plaats;