Absent

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Indien een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, maakt de schoolleiding hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.

Langdurig lesverzuim door leerlingen
De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:

 • ziekte van een leerling;
 • het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
 • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien de specifieke aard van het beroep van een van de
  ouders/verzorgers hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • andere gewichtige omstandigheden.

Op grond van de Leerplichtwet hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn de volgende regels opgesteld:

Verlofaanvragen
Ouders dienen hun verzoek schriftelijk in te dienen bij het Infopunt-Leerlingen. Dit mag ook per mail: [email protected]
Tandartsbezoek en dergelijke moet zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, dient dit uiterlijk daags tevoren bij het Infopunt-Leerlingen gemeld te worden.

Extra verlof voor vakantie is toegestaan:

 • eenmaal per schooljaar;
 • niet langer dan tien schooldagen;
 • niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
 • alleen indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het hen slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en het de enige gezinsvakantie in het schooljaar betreft. Dit moet met een werkgeversverklaring aangetoond worden.

Extra verlof voor vakantie moet minimaal acht weken van tevoren worden aangevraagd.

Extra verlof vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
 • voor verhuizing, voor ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, voor één of ten hoogste twee dagen. De duur van het verlof is afhankelijk van de omstandigheid of het huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur van dit verlof in overleg met de schoolleiding;
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, voor ten hoogste vier dagen; van bloed- en aanverwanten in de tweede graad, voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of de vierde graad, voor ten hoogste één dag;
 • bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag;
 • bij gezinsuitbreiding, voor ten hoogste twee dagen;
 • bij extreem slechte weersomstandigheden;
 • voor andere, naar het oordeel van de schoolleiding, belangrijke redenen.

Ouders dienen voor zover de omstandigheden dat toelaten, uiterlijk een week voor een verlofdatum vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ hun verzoek schriftelijk in te dienen bij het Infopunt-Leerlingen.