Ouderbijdrage

Het Veluws College verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.

Het bevoegd gezag en de ouders uit de medezeggenschapsraad stellen samen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waar de ouderbijdrage aan wordt besteed. De bestedingsdoelen van de ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage. De vestigingsspecifieke diensten en activiteiten zijn schoolbreed vastgelegd, maar hebben niet op alle vestigingen dezelfde vorm en omvang.

Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 40,- De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Van de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten betaald:

Schooljaar 2023-2024
Vrijwillige ouderbijdrage
Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten, zoals: start en einde schooljaar, sinterklaas- en kerstviering, sporttoernooien, projecten, diverse culturele activiteiten na lestijd, schoolfeesten, leerlingenpas, CJP pas.€ 35,00
Diversen (o.a. ouderraad, ouderavonden)€   5,00
Totaal€ 40,00

Daarnaast zijn er activiteiten en/of excursies in een schooljaar waar soms extra kosten aan verbonden zijn. De bijdragen voor deze extra activiteiten zijn vrijwillig.