Ouderbijdrage

Natuurlijk verzorgt het Veluws College regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.

Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 35,00. De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Het Veluws College doet echter – mede uit het oogpunt van collectiviteit – een dringend beroep op elke ouder de ouderbijdrage te betalen.

Het bevoegd gezag en de ouders uit de medezeggenschapsraad stellen samen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waar de ouderbijdrage aan wordt besteed. De bestedingsdoelen van de ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage. De vestigingsspecifieke diensten en activiteiten zijn schoolbreed vastgelegd, maar hebben niet op alle vestigingen dezelfde vorm en omvang.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Van de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten betaald:

Collectieve leerlingverzekering€ 3,00
Solidariteitsbijdrage capaciteiteitsonderzoeken€ 4,50
Leerlingpas€ 1,75
Kosten ouderraad€ 1,25
Sportactiviteiten€ 1,00
Diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage)€ 8,00
Bijdrage in kosten communicatie ouders€ 2,00
Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten, zoals: start schooljaar, sinterklaas- en kerstviering, sporttoernooien, diverse culturele activiteiten na lestijd, schoolfeesten, leerlingenraad€ 13,50
Totaal€ 35,00