Ondersteuningsteam

Het Veluws College Twello heeft een ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een ondersteuningscoördinator, counselor, dyslexiecoaches en een vertrouwenspersoon. Het ondersteuningsteam regelt in overleg de ondersteuning voor leerlingen met een ondersteuningsvraagstuk. Het ondersteuningsteam adviseert mentoren en docenten over de begeleiding van de leerlingen, vooral bij problemen van leerlingen die extra ondersteuning noodzakelijk maken.

Sandra Renting is de ondersteuningscoördinator op het Veluws College Twello. Zij stuurt het ondersteuningsteam aan.

Kernteam

Ook kan het ondersteuningsteam verwijzen naar een kernteam. In een kernteam zitten deskundigen van buiten de school: o.a. de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en een deskundige van het Centrum Jeugd en Gezin (GJG). Het kernteam richt zich specifiek op leerlingen met complexe problemen. De verschillende deskundigen kunnen op meer terreinen tegelijkertijd hulp bieden en problemen dus integraal aanpakken. Anders dan bij het ondersteuningsteam wordt een leerling in het kernteam besproken indien de ouders daarvoor toestemming verlenen.

Dyslexiecoaches

Voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, bestaat er gerichte hulpverlening in de vorm van diverse faciliteiten. Deze leerlingen kunnen geholpen worden middels voorleessoftware, voorgelezen boeken en toetsen en verschillende andere hulpmiddelen.

Begeleiding gebeurt meestal individueel, soms in kleine groepjes van twee, drie leerlingen. De faciliteiten voor leerlingen met dyslexie zijn beschikbaar voor alle leerjaren. De hulp gebeurt onder schooltijd, soms aansluitend op lesuren.

De dyslexiecoaches op het Veluws College Twello zijn Vivian Diersen en Nienke Nikkels.

Counselor/Antipestcoördinator

De mentor is het eerste aanspreekpunt bij problemen. Maar soms zijn die problemen van dien aard, dat extra ondersteuning nodig is. Een mentor kan in overleg een leerling doorverwijzen naar de counselor, Margriet van Lieburg. Zij kan leerlingen begeleiden met een sociaal-emotioneel of relationeel probleem dat van dusdanige aard is dat de mentor niet zorg kan dragen voor de begeleiding. De counselor heeft ook contact met buitenschoolse instanties. Naast deze werkzaamheden is ze ook de antipestcoördinator van de school.

Vertrouwenspersoon/Pestcoördinator

Klachten over intimidatie, ongewenst seksuele benadering en dergelijke worden door de vertrouwenspersoon in behandeling genomen.  Op onze vestiging is Debbie Stojancic vertrouwenspersoon. Naast deze werkzaamheden is ze ook de aandachtsfunctionaris van de school.