Algemene schoolafspraken

Op tijd

Je moet als leerling op tijd op school en in het lokaal zijn. Als je te laat komt, moet je je melden bij de medewerker van het leerlingloket. Deze medewerker bepaalt of je met of zonder reden te laat bent. Vervolgens krijgt je een ‘te laat’-briefje. Zonder dit briefje word je niet tot de les toegelaten.

De medewerker van het leerlingloket vertelt een leerling hoe vaak hij te laat is gekomen. Er bestaat een escalatieladder in maatregelen bij frequent te laat komen.

Bij de zesde keer te laat zijn zonder reden volgt een gesprek met je mentor en ouder(s) en moet je op dinsdagmiddag anderhalf uur nablijven. Je ouders worden daarover schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij meer dan zes keer te laat moet je telkens een uur nablijven. Vanaf acht keer te laat komen, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar.

Eruit gestuurd?

Word je eruit gestuurd, dan moet je je melden bij de medewerker van het leerlingloket. Je vult dan een formulier in over het eruit sturen en werkt verder onder toezicht van deze medewerker. De mentor en teamleider worden op de hoogte gesteld van eruit gestuurde leerlingen. Aan het eind van de les ga je terug naar de docent, die dit verder met je afhandelt.

Word je er voor de derde keer uitgestuurd, dan neemt de school telefonisch contact op met de ouders. Bij de vierde keer gaat er een brief naar huis als waarschuwing. Bij de vijfde keer word je één dag intern geschorst. Je werkt dan die dag onder toezicht van de medewerker van het leerlingloket en hebt geen pauze met de andere leerlingen samen. Bij de zesde keer word je twee dagen intern geschorst en/of wordt een contract met jou opgesteld om het probleem van het eruit sturen op te lossen. Daarna volgt eventueel een externe schorsing, door de directie opgelegd, en een melding aan de onderwijsinspectie.

Even ‘afkoelen’ op de gang valt niet onder deze regeling.

Verlof, ziek- /betermelden

Verlof aanvragen

Verlof vraagt u minimaal vijf werkdagen van tevoren via een mailbericht aan via [email protected]. Verlof om medische redenen of bezoek van de tandarts of therapie kan via het tabblad ‘afwezigheid’ in SOMtoday.

Ziek melden

Als uw zoon/dochter ziek is en daardoor niet naar school kan komen, moeten ouders hun kind ziek melden. Dit kan op verschillende manieren:

 • via de online omgeving van SOMtoday of via de SOMtoday ouder app via het tabblad ‘afwezigheid’;  Uitleg Absent Melden via SOMtoday
 • via [email protected].
 • Mocht u persoonlijk contact willen, dan kan een ziekmelding ook telefonisch op het telefoonnummer van de school (0571-271561).

Weet u even niet hoe u kunt inloggen in SOMtoday? Klik hier.

Beter melden

Na ziekte moeten ouders hun zoon/dochter op de eerste dag dat hij/zij weer op school is beter melden (met precieze vermelding periode van ziekte). Hiervoor gebruikt u het mailadres [email protected] U vermeldt de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit en de precieze periode van ziekte.

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Indien een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, maakt de schoolleiding hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.

Computers

De school vindt het belangrijk dat er voldoende computers voor leerlingen toegankelijk zijn. Om het risico van vandalisme te verkleinen, is het computergebruik echter wel aan een aantal regels gebonden. Je krijgt aan het begin van het schooljaar een brief waarin deze regels staan. Daarin staat ook jouw gebruikersaccount en jouw wachtwoord. Die heb je nodig om in het gebouw met computers te kunnen werken en je account op je laptop te kunnen gebruiken.

In aanvulling op deze brief:

 • Je moet inloggen met een eigen wachtwoord. Enerzijds wordt zo computergedrag vastgelegd: welke sites zijn bezocht, hoeveel printjes zijn gemaakt. Anderzijds krijg je zo de beschikking over een home directory.
  • Je mag uitsluitend met een computer werken met toestemming van een docent.
  • Je mag de computers alleen gebruiken voor schoolwerk; het is niet toegestaan te chatten of spelletjes te spelen zonder toestemming van de docent.

Het bekijken of downloaden van websites of digitaal materiaal met pornografische, discrimerende, beledigende of aanstootgevende inhoud is niet toegestaan als deze niet in het teken staan van het onderwijsproces en een onderwijskundig doel hebben.
• Bij grove of herhaaldelijke overtreding van de regels, kan de home directory van een leerling worden verwijderd of het gebruikersaccount worden geblokkeerd.

Schoolfeesten

Er worden in Twello soms schoolfeesten georganiseerd. Om het voor iedereen leuk te houden, maken we vooraf afspraken.

 • Bij schoolfeesten laten we vooraf in een brief weten wanneer de deuren open zijn. Kom je later dan deze openingstijden, dan krijg je geen toegang meer tot het feest. Behalve als je hierover vooraf afspraken met je mentor hebt gemaakt; dan word je nog wel toegelaten.
 • Bij schoolfeesten moet je je leerlingenpas kunnen tonen. Dus meenemen!
 • Introducés worden tijdens schoolfeesten niet toegelaten, tenzij door de school anders wordt aangegeven.
 • We spreken af dat je tijdens schoolfeesten tot het einde blijft. Je mag het schoolfeest niet eerder verlaten, tenzij je van tevoren hebt aangegeven eerder weg te moeten. Je ouders geven je daarvoor dan een briefje mee.
 • Ben je binnen, dan blijf je binnen. Heb je eenmaal een schoolfeest verlaten, dan word je niet opnieuw toegelaten.
 • Het is niet toegestaan te roken/vapen. Houd je je niet aan deze afspraak, dan worden je ouders geïnformeerd en moet je het schoolfeest verlaten.
 • We schenken op schoolfeesten geen alcohol, óók niet bij het examenfeest en de diploma-uitreiking.
 • Leerlingen van wie we bij de ingang vermoeden dat ze vóór het feest alcohol en/of drugs hebben gebruikt, worden niet toegelaten. Leerlingen die tijdens het feest betrapt worden op alcohol-/drugsgebruik of van wie we tijdens het feest vermoeden dat ze onder invloed van alcohol/drugs verkeren, worden van het schoolfeest verwijderd en ouders worden geïnformeerd.
 • Ouders worden gebeld als hun kinderen zich tijdens schoolfeesten bij de school ophouden zonder intentie het feest bij te willen wonen.
 • Ouders worden geïnformeerd als een leerling wel een kaartje voor een schoolfeest heeft gekocht, maar niet verschenen is.
 • Is een leerling om één van bovengenoemde redenen niet op het feest toegelaten of van het feest verwijderd, dan kan deze ook van volgende feesten uitgesloten worden.
 • Leerlingen die overdag vanwege ziekte niet op school aanwezig waren, worden ’s avonds niet op schoolfeesten toegelaten.

Gebruik mobiele telefoon/smartphone

Om leerlingen meer in de focus en concentratie te krijgen en te houden hebben we de volgende afspraak gemaakt wat betreft het gebruik van de mobiele telefoon:

In alle lokalen hangt een telefoontas die door alle docenten/leerlingen op dezelfde manier gebruikt wordt.
Elke leerling heeft een vast nummer in de telefoontas. Dit nummer (tussen 0 en 30) is het nummer op een leerlingenlijst. De mentor vertelt zijn mentor leerling welk nummer bij welke mentor hoort.

Het gebruik van ‘oortjes’ om muziek te luisteren in de les is alleen met toestemming van de docent  toegestaan. Ook kan de docent in bepaalde gevallen van je vragen om je smartwatch in de telefoontas te doen.

Foto- en filmmateriaal

Zonder toestemming van een docent of een andere medewerker van de school, mag een leerling geen foto- of filmmateriaal van schoolse situaties maken. Het is bovendien niet toegestaan foto’s, filmpjes of ander materiaal van leerlingen, medewerkers of andere bij school betrokken personen openbaar te maken via internet, e-mail en/of andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen.

Gebruik internet

Op het educatieve netwerk mag je internet alleen gebruiken voor opdrachten die door een docent zijn opgegeven en/of die verbonden zijn aan een vak. Je mag internet dus niet gebruiken
voor onacceptabele doeleinden als spelen of downloaden van spelletjes, winkelen, gokken of meedoen met kansspelen. Het is absoluut niet toegestaan sites te bezoeken, te downloaden of te verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. De complete elektronische informatie- en communicatiemiddelen regeling (EIC-regeling) kun je hier lezen.

Laptop Top 10

Werken met een laptop tijdens schooltijd is leuk, handig en leerzaam. Hoewel de laptop jouw eigendom is, willen wij als Veluws College toch graag wat adviezen geven om er verstandig mee om te gaan. Met jouw laptop kun je altijd gebruikmaken van ons draadloze netwerk. Het Veluws College heeft ervoor gekozen om bepaalde websites af te sluiten. In de meeste gevallen bepaal jij dus wat er met jouw laptop gebeurt, welke sites je bezoekt, welke software je downloadt en wie jouw laptop mag gebruiken.

 • Zorg dat je laptop opgeladen is als je op school komt en neem je oplader mee.
 • Draag je laptop bij je of berg hem op in je kluisje als je hem niet gebruikt. Zo voorkom je diefstal.
 • De laptop is ondersteunend aan je schoolwerk. Daarom gebruik je de laptop tijdens de les alleen voor schoolwerk.
 • Zorg er voor dat je een WiFi-verbinding hebt om te kunnen werken in je digitale methodes en aan je opdrachten.
 • De docent geeft aan wanneer je de laptop mag gebruiken.
 • Af en toe achter de laptop weg. We hechten veel waarde aan verstandig computergebruik. Gebruik je laptop daarom zo min mogelijk tijdens pauzes.
 • Download geen zware bestanden tijdens schooltijd. Daarmee voorkom je overbelasting van het draadloze netwerk: daar kan de hele school last van hebben.
 • Download alleen legale software. In de eerste plaats is het verboden om illegale software te downloaden. Door te werken met legale software voorkom je bovendien dat je virussen binnenhaalt.
 • Maak regelmatig een back-up van al je belangrijke documenten. Bijvoorbeeld met een USB-stick of via internet met OneDrive
 • Wees voorzichtig met je privacy. Zorg voor unieke wachtwoorden en vervang ze regelmatig, zeker als je vermoedt dat iemand jouw wachtwoord kent. Kijk ook eens naar onze social media code voor leerlingen.

(Cyber)pesten

Wij willen dat iedereen die aan het Veluws College verbonden is met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten treden we streng op. Bij een vermoeden van (cyber)pesten moet je daarvan direct melding maken bij de teamleider.

Social Media code

Het Veluws College beschikt over een social media code voor leerlingen. Onder social media verstaan we alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, zoals Twitter, Facebook en Blogs.

Wanneer je via social media wilt berichten over aspecten die met school te maken hebben, willen we je op het volgende wijzen:

 • Alleen de vestigingsdirectie brengt officiële mededelingen over de school naar buiten.
 • Plaats en verspreid geen berichten of (film)beelden over anderen, zeker niet als het gaat om privé-informatie of vertrouwelijke informatie. Je wilt immers ook dat anderen zo omgaan met informatie over jou.
 • Gedraag je online zoals je je ook binnen de school behoort te gedragen. De schoolregels en de omgangsvormen binnen school zijn ook van toepassing op social media.
 • Pesten op school wordt niet getolereerd, dus ook niet op social media.
 • Plaats geen berichten of (film)beelden die bedreigend, discriminerend, beschadigend of haatdragend zijn voor een andere persoon (leerlingen en/of medewerkers) en/of het Veluws College.
 • Foto’s of beeldmateriaal mogen op school zonder toestemming van betrokkenen niet gemaakt worden en kunnen dus ook niet op social media verschijnen.
 • Noem geen namen van docenten in je berichten.

Het is belangrijk dat jij je aan de social media code houdt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je publicaties en verspreiding van publicaties via social media, zowel in als buiten de school. Als je afwijkt van deze gedragscode zal de school je ouders informeren en maatregelen nemen. In ernstige situaties kan dit zelfs verwijdering van de school inhouden. Ontstaat er ten gevolge van jouw gebruik van social media schade voor het Veluws College, dan zal de directie jou of jouw ouders daarvoor aansprakelijk stellen.

Kledingvoorschriften

Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. De kledingvoorschriften van het Veluws College beperken zich tot het volgende:

 •  Kleding mag de communicatie en identificatie niet belemmeren (geen gezichtsbedekkende kleding).
 •  Kleding mag niet aanstootgevend en/of onhygiënisch zijn en moet aan algemene fatsoensnormen voldoen.
 •  Kleding mag de veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengen.
 •  Kleding mag niet de uitvoering van een taak belemmeren of de functie van iets belemmeren.