Herkansingsregeling

Herkansingsregeling Veluws College Twello

Alleen voor leerjaren met toetsweken geldt onderstaande herkansingsregeling. Voor klas 3 en 4 MAVO geldt de herkansingsregeling die in het examenreglement staat.
Onderstaande herkansingsregeling is van toepassing op schriftelijke toetsen (inclusief kijk- en luistertoetsen) die beoordeeld worden met een cijfer.

Leerlingen uit de derde klassen kunnen na de toetsweek van januari één toets uit die week herkansen.

Leerlingen uit mavo 4 kunnen na de toetsweek in januari 2 toetsen herkansen.

  • Toetsen uit de laatste toetsweek kunnen niet herkanst worden.
  • Ook toetsen die met een voldoende beoordeeld zijn mogen herkanst worden.
  • Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor inschrijving voor een herkansing.
  • Inhaaltoetsen kunnen niet herkanst worden.
  • Bij fraude vervalt de herkansingsmogelijkheid voor de toets.
  • Het behaalde cijfer voor de herkansing komt alleen in plaats van het cijfer van de oorspronkelijke toets als het cijfer van de herkansing hoger is.
  • Indien een leerling op een herkansingsmoment (on)geoorloofd afwezig is (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte) verliest de leerling zijn recht op herkansing.

Examenklas: mavo 3 en 4

De volgende afspraken gelden voor herkansingen in mavo 3 en 4.

Herkansing/Inhalen

4.7.1 Toetsen voor kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vorming, de handelingsopdrachten  en de het profielwerkstuk zoals vermeld in het PTA kunnen worden herkanst. Voor maatschappijleer 1 geldt dat een eventuele herkansing betrekking heeft op het gehele programma en niet op onderdelen.

4.7.2 In 4 VMBO worden er PTA-toetsen afgenomen in de 1e tot en met de 3e periode .

Een leerling heeft 2 herkansingen die na toetsweek 2 ingezet kunnen worden. Er kunnen toetsen worden herkanst uit periode 1 en/of 2. Het is toegestaan om 2 toetsen van hetzelfde vak te herkansen.
In 3 VMBO kan men 1x van deze regeling gebruik maken, namelijk 1 toets uit de eerste toetsweek Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven van een herkansing.

4.7.3 Alleen de schriftelijke toetsen (proefwerken, tentamens, kijk/luistertoetsen en PO’s) die in een toetsweek zijn afgenomen zijn herkansbaar

4.7.4 Bij een herkansing komt het behaalde cijfer voor de herkansing alleen in plaats van het cijfer van de oorspronkelijke toets als het behaalde cijfer voor de herkansing hoger is.

4.7.5  Wanneer een praktische opdracht of een handelingsdeel, waaronder het LOB en MAS, te laat wordt ingeleverd en/of niet ‘voldoende’ is afgerond op de aangegeven datum komt de leerling dagelijks terug op school (tot 17.00 uur) om de opdracht af te ronden

4.7.6 Wanneer een kandidaat door ziekte verhinderd is de praktische opdracht of een handelingsdeel, waaronder het LOB en MAS, eigenhandig voor de aangegeven datum in te leveren, dient hij/zij er zelf zorg voor te dragen dat een vertegenwoordiger dat namens hem/haar doet.

4.7.7 Bij afwezigheid op het herkansingsmoment komt de herkansingsmogelijkheid te vervallen.

4.7.8 Een praktische opdracht moet, indien een kandidaat op de inleverdatum reglementair afwezig is, door de kandidaat worden ingeleverd op de eerst volgende schooldag waarop de kandidaat weer aanwezig is.

4.7.9 In geval van reglementaire absentie (art. 7.2 e.v.) dient de toets zo snel mogelijk te worden ingehaald. Inhaaltoetsen kunnen niet meer worden herkanst.

4.7.10 Bij fraude vervalt de herkansingsmogelijkheid voor de toets.

De vestigingsdirectie kan in voorkomende gevallen afwijken van bovenstaande bepalingen.