Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert het Veluws College Twello ouders, leerlingen en docenten met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via www.kwaliteitscholen.nl. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor de school heel belangrijk om verder vorm te geven aan beleid en de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Deelnemers krijgen via de mail een directe link die nodig is om aan het onderzoek deel te kunnen nemen.

Meer informatie over kwaliteitsonderzoeken? Kijk dank op: https://scholenopdekaart.nl/