Burgerschapsonderwijs

Op het Veluws College Twello willen we leerlingen opvoeden tot respectvolle burgers die zich betrokken voelen bij en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving

Verplaatsen in de ander

In de mentorlessen waarbij de uitgangspunten van de methode Leefstijl gebruikt worden, leer je om te gaan met jouw gevoelens, open te staan voor andere meningen en ideeën en je te verplaatsen in andere mensen. We luisteren naar leerlingen en stimuleren hen om een onderbouwde mening te formuleren.

Jouw mening telt!

Je kunt ook betrokken zijn bij school door zitting te nemen in de leerlingenraad en door jouw mening te geven bij tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast kennen we de ‘leerlingarena’, waarin een groep leerlingen in gesprek gaat met een gespreksleider over onderwerpen die voor leerlingen belangrijk zijn.

Iets doen voor de ander

Onze leerlingen nemen deel aan de maatschappelijke stage om zo iets te betekenen voor hun medemens. Bij zowel het vak maatschappijleer als het vak levensbeschouwelijke vorming worden maatschappelijke thema’s en de actualiteit besproken.

Andere normen en waarden

Tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming tenslotte, doe je kennis op over religieuze stromingen en ga je met elkaar in gesprek over waarden en normen. Daarnaast leer je meer over wie je zelf bent.