Naar de brugklas

Toelating

Je wordt toegelaten tot de brugklas van het Veluws College Twello met een positief advies van jouw basisschool. Bij de plaatsing van de leerling zijn de niveaubepaling en het plaatsingsadvies van de basisschool, dat is afgegeven voor 1 april, leidend. Ook als de wens van de wettelijk vertegenwoordigers en het niveaubepaling/plaatsingsadvies niet gelijk zijn, blijft het door de basisschool bepaalde niveau leidend.

De toelatingscommissie van de school plaatst de leerling in een opleiding op basis van de inhoud van het complete overstapdossier. Indien aanvullende informatie nodig is over de leerling wordt contact opgenomen met de basisschool. Als het resultaat van de Cito Eindtoets hoger uitpakt dan het oorspronkelijke advies van de basisschool, kan het plaatsingsadvies door de basisschool naar boven worden bijgesteld. Er moet dan wel een plaatsingsmogelijkheid zijn om dit gewijzigde plaatsingsadres te kunnen honoreren.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed – tegen dit besluit bij de genoemde toelatingscommissie. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Twello. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.