Anti-spijbelbeleid

Het Veluws College biedt interessant, eigentijds en uitdagend onderwijs. Daarbij sluiten wij aan bij de persoonlijke interesses van leerlingen en reiken hun verschillende keuzemogelijkheden aan. Ons onderwijs is het belangrijkste wapen tegen spijbelen. Door vroegtijdig spijbelgedrag te signaleren, kan de mentor adequaat sturen en zo een positieve gedragsverandering bewerkstelligen. Vaak is spijbelgedrag een symptoom van onderliggende problemen, daarom wordt dan ook dikwijls een counselor of ondersteuningsteam ingezet. Afwezigheidsregistratie en -controle is een belangrijk speerpunt.

Afwezigheidsregistratie

Afwezigen registreren wij dagelijks in ons leerlingadministratiesysteem SOMtoday en elke ochtend is er een controleronde. Blijkt een leerling niet op school te zijn zonder dat daarvoor een verklaring is, dan bellen wij direct naar de ouders. Elke leerling moet zijn afwezigheid verantwoorden met een door de ouders ondertekend formulier. Iedere afwezigheid moet vooraf worden gemeld; gebeurt dat pas achteraf, dan beschouwen we die afwezigheid als onrechtmatig.

Ongeoorloofd afwezig

Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig was, volgt er een gepaste sanctie en informeren wij de ouders. Vanuit ons schooladministratieprogramma vindt bij herhaalde ongeoorloofde afwezigheid van een leerling een melding plaats naar het verzuimloket van de DUO-IB-groep (www.ibgroep.nl). Van daaruit gaat een melding naar de ambtenaar van de leerplicht van de gemeente waarin de leerling woont. Deze legt vervolgens contact met de desbetreffende leerling en de ouders.

 SOMtoday

Via SOMtoday beschikt u altijd over recente absentiegegevens van uw kind(eren). Door regelmatig in te loggen, krijgt u zicht op de aan-/afwezigheid van uw kind.

 Grijs verzuim

We vragen extra alert te zijn op het zogenaamd grijze verzuim. In dat geval is er sprake van fysieke of mentale problemen waardoor de reguliere schoolgang niet altijd mogelijk is, maar die soms voorgewend worden om vaker afwezig te zijn dan strikt noodzakelijk. In het kader van grijs verzuim/ziekteverzuim kan de jeugdarts leerlingen oproepen. Indien met de jeugdarts afspraken worden gemaakt, die niet worden nagekomen en/of niet leiden tot verbetering, kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.