Jaarverslag 2019-2020

Het jaarverslag 2019-2020 – in verkorte publieksversie

Visie Veluws College Walterbosch

– Waartoe en hoe geven we onderwijs?

 

1.       Wij willen leerlingen ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige aanstaande HBO- of WO- studenten. Dat betekent dat in de onderbouw de volgende vragen centraal staan: “Wie ben ik?” en “wat kan ik (goed)?” In de bovenbouw staan daarnaast de volgende vragen centraal: “Hoe verhoud ik mij tot de echte wereld?” en “Hoe oriënteer ik mij op studie en beroep?”

2.       Leerlingen en docenten communiceren vanuit een authentieke en gelijkwaardige dialoog, waarin persoonlijke aandacht en tijd voor elkaar nemen de basis is.

3.       Wij gaan uit van een constructivistische leertheorie; we sluiten aan bij waar leerlingen al zijn qua kennis en vaardigheden of bieden juist geheel nieuwe kennis en vaardigheden aan. We laten  leerlingen actief kennis construeren door hen te laten denken en reflecteren vanuit hun nieuwsgierigheid.

4.       Leerlingen onderling van en met elkaar laten leren is de basis van veel  leeractiviteiten omdat dit minstens zo effectief is als leren van de docent die instructie geeft.

5.       Docenten zijn nieuwsgierig naar het leerproces van de leerlingen en hun leerstrategie en zijn in staat om hun leerproces te verbeteren.

6.       Leerlingen worden met behulp van een bekwame ander tot leren gebracht die hen prikkelt, stimuleert en uitdaagt.

 

Visie LOB

Visie loopbaanoriëntatie en – begeleiding 2020-2024

toetstijden

Nog niet bekend hoe de toetstijden worden ingepland.

Verzuim en Verlof

Leerplicht

Mobiele telefoon op school

Laptop op school

 

Ongeoorloofd verzuim, te laat komen, maatregelen

Ongeoorloofde uren

De aan- en afwezigheid van de leerlingen wordt geregistreerd in SOMtoday, ons leerlingadminstratiesysteem. Als er geen verlof is aangevraagd en een leerling is afwezig dan markeren wij dit als vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. Wij zullen de leerling dan zo spoedig mogelijk opzoeken om navraag te doen over de afwezigheid. Als er geen goede verklaring is dan wordt het als ongeoorloofd verzuim gezien en worden hier strafuren voor afgesproken. Verlof dat achteraf gemeld wordt, wordt als ongeoorloofd absent gezien. De maatregel(en) die afgesproken worden spreken we aan het einde van de lesdag af. Afhankelijk van het aantal ongeoorloofde uren (OG-uren) dat een leerling heeft, zal de strafmaat oplopen.

Te laat komen

Van leerlingen verwachten wij dat ze op tijd in de les zijn. Natuurlijk  kan er altijd iets zijn waardoor dit niet lukt. Daarom dient een leerling altijd een te laat briefje bij het infopunt te halen alvorens naar de les te gaan. Als er verlofaanvraag is geweest of een andere goede reden dan wordt het een melding “te laat met reden”. Als er geen goede verklaring is dan zal dit een melding “te laat zonder reden” worden. Daarbij gaan we er ook vanuit dat het een keer kan gebeuren maar als het vaker gebeurt dan moet een leerling zich de volgende lesdag voor 8.45 uur melden. Mocht een leerling vaker te laat komen dan zal de strafmaat oplopen. Te laat komen zonder een geldige reden is ongeoorloofd verzuim.

Oplopend ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim is iets wat we als school niet willen. Om die reden gaan we altijd met een leerling in gesprek als er een vermoeden is van ongeoorloofd verzuim. Als dit verzuim oploopt dan zijn er bepaalde signaalmomenten waarop wij de mentor en de ouder informeren. Bijvoorbeeld bij drie meldingen ongeoorloofd en bij een derde en zesde melding te laat zonder reden. Daarnaast zijn wij genoodzaakt om bij oplopend verzuim de leerplichtambtenaar te informeren.

Overige maatregelen

Binnen onze school gelden er verschillende regels en afspraken waarvan wij verwachten dat leerlingen zich daaraan houden. Mocht dit niet lukken dan spreken wij leerlingen hierop aan. In veel gevallen blijft het bij een verzoek, maar bij herhaling of bij een bewuste schending van onze regels en afspraken kan het zijn dat we een leerling na schooltijd corvee laten doen.

Afwezig bij afgesproken maatregelen

Als een leerling een strafuur of strafcorvee heeft dan verwachten wij dat deze afspraak wordt nagekomen aangezien dit samen de leerling is afgesproken. Er volgt automatisch een verdubbeling van de maatregel als de leerling deze afspraak niet nakomt zonder geldige reden.

Luxeverzuim

zie luxeverzuim .

 

Open dagen en meeloopdagen bezoeken

Leerlingen uit de voorexamen- en examenklassen mogen verlof aanvragen voor het bezoeken van open dagen, voorlichtingsdagen en/of doe- of meeloopdagen in het vervolgonderwijs.

Verlof dient minimaal twee (werk)dagen van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden. Bij een minderjarige leerling vraagt een ouder het verlof aan, ben je 18 jaar of ouder dan mag je dit zelf doen. Voor het aanvragen van verlof kan er gebruik worden gemaakt van het formulier kort durend verlof (open dag)  maar een eigen geschreven verzoek volstaat ook. Vermeld dan duidelijk voor- en achternaam, klas,  verlofreden en -datum.

Kortdurend verlof

Bezoek arts, tandarts, orthodontist, etc.

(Afhankelijk van de aard van het verlof voor de duur van een deel van een lesuur tot maximaal 1 lesdag)

Kortdurend verlof dient minimaal twee (werk)dagen van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden. Bij een minderjarige leerling vraagt een ouder het verlof aan, ben je 18 jaar of ouder dan mag je dit zelf doen. Voor het aanvragen van verlof kan er gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier kort durend verlof maar een eigen geschreven verzoek volstaat ook. Vermeld dan duidelijk voor- en achternaam, klas,  verlofreden en -datum.

Als je door acute klachten onverwachts naar de huisarts, tandarts of orthodontist moet, dan lukt het waarschijnlijk niet om dit tijdig schriftelijk aan te vragen. Dan mag een van je ouders ’s morgens voor 8.15 uur de afspraak telefonisch doorgeven, via het algemene telefoonnummer, als je niet voor die tijd op school komt. Kom je wel eerst naar school dan mag je voor je afspraak even met je verlofaanvraag bij het infopunt komen.

Contact met het infopunt

Op het Walterbosch hebben we een infopunt waar leerlingen en ouders terecht kunnen met vragen over verzuim en verlof. Leerlingen melden zich daar als ze ziek zijn en naar huis willen, uit de les verwijderd zijn, als ze te laat zijn of andere vragen hebben. Bij het infopunt worden ook de verlofaanvragen verwerkt.

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen.  Afwezig zijn zonder dit vooraf te melden of  wegblijven zonder geldige reden mag nooit. Als een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, wordt dit als ongeoorloofd verzuim aangemerkt.

Verlof-, verzuim- en betermeldingen dienen altijd schriftelijk gedaan worden.
Bij een minderjarige leerling vraagt een ouder het verlof aan, ben je 18 jaar of ouder dan mag je dit zelf doen. Voor het aanvragen van verlof kan er gebruik worden gemaakt van een standaardformulier (zie verlofsoorten in de schoolgids) maar een eigen geschreven verzoek volstaat ook. Vermeld dan duidelijk voor- en achternaam, klas, verlofreden en -datum. De schriftelijke aanvraag mag in de brievenbus in de centrale hal of bij het infopunt afgegeven worden.

Voor vragen over absentie kun je terecht bij het infopunt (kamer 178). Mochten leerlingen of ouders een vraag hebben dan kan ook contact opgenomen worden via onderstaand mailadres.

Telefonische absentiemeldingen (spoedafspraken en ziekmeldingen) gaan via het algemene telefoonnummer (055) 357 98 25.

 

Contactgegevens infopunt:

t: (055) 3 57 98 14 (Havo 3 t/m 5)
t: (055) 3 57 98 13 (klas 1 & 2, VWO 3 t/m 6 en Erasmus)
e: [email protected]

Verwijderd uit de les

Als een docent een leerling verzoekt om de les te verlaten dan dient deze zich altijd te melden bij het infopunt. Bij het infopunt krijgt de leerling een reflectieformulier dat ingevuld dient te worden. Aan het einde van de les bespreken de docent en de leerling het voorval en maken hier afspraken over. De leerling levert het formulier dan weer in bij het infopunt.

Als een leerling gedurende het schooljaar drie maal verzocht wordt de les te verlaten dan informeren wij de ouder hierover met het verzoek dit met de leerling en eventueel met de mentor te bespreken. Gebeurt het daarna nog vaker dan kan het zijn dat de leerling samen met de ouder door de mentor en de docentteamleider uitgenodigd worden voor een gesprek om verder herhaling te voorkomen en afspraken te maken.

 

Weersomstandigheden

Nederland is een land waar we gelukkig weinig te maken hebben met hele extreme weersomstandigheden. Toch zijn er momenten waarin we wel te maken krijgen met extreme weeromstandigheden zoals storm, hevige sneeuwval en tropische temperaturen. De schoolleiding zal dan een besluit nemen over de invulling van de lessen. Dit besluit wordt dan zo spoedig mogelijk gedeeld met de leerlingen en ouders.

Op het Walterbosch zitten ook veel leerlingen die buiten de bebouwde kom van Apeldoorn wonen. Mocht de schoolleiding besluiten om de lessen door te laten gaan dan verwachten wij deze leerlingen ook op school.

 

Leerplicht

De verlofregels die de school hanteert zijn gebaseerd op de landelijke aanpak ongeoorloofd schoolverzuim en de richtlijnen van de afdeling leerplicht van de gemeente Apeldoorn. Als school willen wij natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen dat onze leerlingen ongeoorloofd verzuimen. Om die reden zoeken wij bij vermoedelijk ongeoorloofd verzuim zo snel mogelijk contact met de leerling om te achterhalen wat de oorzaak is van de melding.
Bij oplopend verzuim zijn er vaste signaalmomenten naar de ouder. Daarnaast kan de ouder het verzuim ook zelf monitoren in SOMtoday. Gezamenlijk met de ouder proberen wij op deze manier te voorkomen dat het ongeoorloofd verzuim oploopt.

Wij melden een leerling aan bij de leerplichtambtenaar als er:

Luxeverzuim

Als de school (vermoedelijk ongeoorloofd) luxeverzuim constateert dan wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze zal de melding onderzoeken en vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van luxeverzuim. Mocht dit het geval zijn dan kan de leerplichtambtenaar besluiten een proces verbaal op te maken.

Onder luxeverzuim valt o.a.:

De afwezige uren worden geregistreerd als ongeoorloofde uren en tellen ook mee indien er sprake is van oplopend ongeoorloofd verzuim.

Bezwaar aantekenen tegen een afgewezen verlofaanvraag

De schoolleiding beoordeelt een verlofaanvraag naar aanleiding van de richtlijnen zoals deze staan in de leerplichtwet en bij twijfel zal de leerplichtambtenaar geraadpleegd worden.

Mocht een verlofaanvraag afgewezen worden dan ontvangt u hiervan schriftelijk bericht met redenen waarom de aanvraag is afgewezen. U kunt dan binnen 6 weken bezwaar indienen bij de directeur van de school. Deze zal zich laten adviseren door de leerplichtambtenaar en een bezwarencommissie. Naar aanleiding daarvan neemt de schoolleiding opnieuw een besluit over de verlofaanvraag. Mochten u het nog niet eens zijn met het besluit dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

N.B.: een beroepschrift bij de rechtbank heeft geen schorsende werking, wel
kan een indiener van een beroepschrift zich wenden tot de rechtbank en
vragen om een voorlopige voorziening.

 

Voor informatie:

Leerplicht gemeente Apeldoorn

Leerplichtwet Rijksoverheid

 

 

 

 

Langdurig lesverzuim en bijzonder verlof

De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:

 

Bijzonder verlof vanwege “gewichtige omstandigheden”:

Er kan in bepaalde situaties verlof worden verleend op grond van “andere gewichtige omstandigheden”  (Conform art. 11 sub g en art. 14 van de leerplichtwet). Het verlof dient, indien mogelijk, minimaal 4 weken voor de verlofdatum schriftelijk aangevraagd worden met het formulier bijzonder verlof.
Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan het verlof zoals bijvoorbeeld het (achteraf) tonen van bewijsmateriaal.

In de volgende gevallen kan er verlof worden aangevraagd:

Het verlof kan worden aangevraagd door het downloaden en invullen van het formulier aanvraag bijzonder verlof. De verlofaanvraag kan afgegeven worden bij het infopunt (kamer 178).

Wij kunnen en mogen geen bijzonder verlof  verlenen voor:

De periode waar verlof voor wordt aangevraagd mag niet plaatsvinden tijdens toetsweken, inhaalweken of herkansingsmogelijkheden.

De schoolleiding zal u informeren over het toekennen of afwijzen van het verlof.

Als een verlofaanvraag is afgewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kan hier bezwaar tegen aangetekend worden. Meer informatie hierover kunt u vinden in het hoofdstuk leerplicht.

Als er geen toestemming wordt verleend voor verlof en de leerling is toch afwezig in de gevraagde periode dan zal er een melding van luxeverzuim worden gedaan bij de leerplichtambtenaar.
Na onderzoek door de leerplichtambtenaar kan deze tot de conclusie komen dat het verzuim ongeoorloofd is en kan er een proces verbaal worden opgemaakt. Zie luxeverzuim.

Bijzonder vakantieverlof

Vrijstelling vanwege vakantie buiten schoolvakanties vanwege het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) kan eenmaal per schooljaar verleend worden voor ten hoogste 10 dagen. Het verlof dient minimaal 4 weken voor de verlofdatum schriftelijk aangevraagd worden (formulier aanvraag bijzonder verlof vakantie). (conform artikel 11 onder f en artikel 13 van de leerplichtwet)

Er moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

Het verlof kan worden aangevraagd door het downloaden en invullen van het formulier aanvraag bijzonder verlof vakantie.
De verlofaanvraag kan afgegeven worden bij het infopunt (kamer 178). De schoolleiding zal u informeren over het toekennen of afwijzen van het verlof.

Als een verlofaanvraag is afgewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kan hier bezwaar tegen aangetekend worden.

Als er geen toestemming wordt verleend voor verlof en de leerling is toch afwezig in de gevraagde periode dan zal er een melding van luxeverzuim worden gedaan bij de leerplichtambtenaar. Na onderzoek door de leerplichtambtenaar kan deze tot de conclusie komen dat het verzuim ongeoorloofd is en kan er een proces verbaal worden opgemaakt.

 

Ziek- en betermelden

Ziek melden

Ben je ziek en kun je niet op school komen? Als je een minderjarige leerling bent, moet een van je ouders je ‘s morgens voor 8.30 uur telefonisch ziek melden. Als je 18 jaar of ouder bent mag je dit zelf doen. Dit kan via het algemene telefoonnummer: (055) 357 98 25.

Beter melden

Ben je weer beter? Zorg er dan voor dat je  voor aanvang van de lessen een absentiebriefje, ondertekend door een van je ouders, in de daarvoor bestemde brievenbus doet. Ben je 18 jaar of ouder? Dan mag je zelf een absentiebriefje schrijven.
Hiervoor kan formulier kort durend verlof (i.v.m. ziekte/beter melden) worden maar een eigen geschreven briefje met voor- en achternaam, klas, reden en data van absentie volstaat ook.

Ziek melden tijdens de lesdag

Wanneer een leerling tijdens de lesdag ziek naar huis wil gaan dan dient de leerling zich altijd te melden bij het infopunt. Medewerkers van het infopunt nemen dan contact op met een van de ouders zodat wij als school de zorg voor de leerling kunnen overdragen. Om die reden dienen leerlingen altijd een telefoonnummer bij zich te hebben waarop een ouder  bereikbaar is en is het van belang dat de correcte telefoonnummers bij onze administratie bekend zijn.

Ziekteverzuim

Bij oplopend ziekteverzuim, dus als een leerling vaker of langdurig ziek is, krijgt de mentor van de leerling een bericht en gaat deze hierover in gesprek met de leerling en de ouders.

Lessen Lichamelijke Opvoeding

Informatie over afwezigheid tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding door ziekte, blessures, etc. is te vinden onder afspraken en regels voor het vak Lichamelijke Opvoeding

 

Privacyverklaring

Onze school maakt deel uit van De Veluwse Onderwijsgroep. Bij de Veluwse Onderwijsgroep staat de veiligheid en ook de privacy van onze leerlingen en medewerkers voorop. Eenieder heeft recht op privacy. Tegelijkertijd hebben wij persoonsgegevens nodig voor ons onderwijs en delen wij privacygevoelige informatie in het belang van onze leerlingen.

In onze privacyverklaring staat beschreven welke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Veluwse Onderwijsgroep plaatsvinden.

Profielkeuze

Zit je in de derde klas havo of de derde klas vwo, dan moet je voor het vierde leerjaar een profiel kiezen. Een profiel laat zich het beste omschrijven als een verzameling vakken die een onderling verband hebben en zich richten op een vervolgopleiding.

Je kunt in het kader van de tweede fase kiezen uit vier profielen:
– cultuur en maatschappij (C&M)
– economie en maatschappij (E&M)
– natuur en gezondheid (N&G)
– natuur en techniek (N&T)

Ieder profiel bestaat uit drie delen:
1) Het gemeenschappelijke deel: iedere leerling krijgt, ongeacht het profiel, dezelfde vakken.
2) Het profieldeel: in dit deel staan de vakken die voor het gekozen profiel gelden. De mogelijkheden hiervoor zijn wettelijk bepaald.
3) De vrije ruimte: in dit deel kies je zelf een vak. Je kunt kiezen uit een selectie van vakken die wij als school aanbieden.

Vanaf de maand september worden de leerlingen in het derde leerjaar in het keuzetraject begeleid door decanen, mentoren, docenten en ouders. Voor 1 maart moet je een definitieve keuze hebben gemaakt en die aan de decaan kenbaar hebben gemaakt. Daarna kun je je profiel, je profielkeuzevakken en je vak(ken) in de vrije ruimte niet meer aanpassen. Alleen  in zeer incidentele gevallen en op zwaarwichtige gronden kan de vestigingsdirectie tussentijds besluiten een leerling in de gelegenheid te stellen zijn profiel en/of zijn vak(ken) in het profiel en in de vrije ruimte aan te passen. Het is duidelijk dat de profielkeuze een zorgvuldige zaak moet zijn. De mogelijkheden een keuze in het volgende leerjaar nog te wijzigen zijn beperkt en een wijziging leidt bijna altijd tot een achterstand in het betreffende vak. Op verzoek van de leerling, zijn/haar ouders of op advies van de docentenvergadering, kan uiterlijk tot halverwege het schooljaar in de vierde klassen het profiel en/of vak(ken) in de vrije ruimte gewijzigd worden. Daarbij gelden de volgende restricties:

Klik hier op:

Met vragen over de profielkeuze kun je contact opnemen met de decaan.

 

 

Docent-teamleiders

Elke jaarlaag heeft een eigen docent-teamleider, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in zijn of haar jaarlaag. De docent-teamleiders maken deel uit van het management van de school, en ze geven een deel van de tijd les.

Communicatie gescheiden ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij belangrijke beslissingen ontvangen dezelfde informatie van de school.

Aanvullende afspraken

De niet-verzorgende ouder kan bij de directie een verzoek indienen om rechtstreeks door school geïnformeerd te worden. Dat verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de aanvraag van dit verzoek.

Ouderlijk gezag

Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien, bijvoorbeeld de schoolprestaties.

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren informatie te geven aan ouders Bijvoorbeeld als er sprake is van rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie voor ouders is beperkt.

 

Klachtenregeling

Als een aantal mensen samenwerkt, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. Een heel enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat elk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. Heeft u een klacht? U vindt in onderstaand schema bij wie u terechtkunt.

Het Veluws College heeft een stappenplan waarin precies staat bij wie u een klacht kunt indienen.

klacht betreft verwijzing naar
Levering leermiddelenfonds/boetes mevrouw D. Schenk
Situatie in een klas de betreffende mentor
Een mentor docentteamleider van het team waarin de mentor zit
Een docent docentteamleider van het team waarin de docent zit
Een conciërge de teamleider die de aansturing conciërges in zijn/haar portefeuille heeft
Een docent-teamleider de adjunct-directeur die de teamleider aanstuurt
Een teamleider de directeur
Een adjunct-directeur de directeur
Een directeur de algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door school eerst de betreffende docent-teamleider, daarna de directie
Roosterzaken de adjunct-directeur die roosterzaken in zijn/haar portefeuille heeft
Verlofaanvragen het infopunt
Rapporten eerst de betreffende docent-teamleider, daarna de adjunct-directeur van de desbetreffende afdeling
Bevordering eerst de betreffende docent-teamleider, daarna de adjunct-directeur van de desbetreffende afdeling
Progr. Toetsing en Afsluiting eerst de docent-teamleider van het examenjaar, daarna de adjunct-directeur bovenbouw havo of vwo
Ongewenste intimiteiten vertrouwenspersoon

 

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de directie. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:

Landelijke klachtencommissie Katholiek Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

T: (070) 3925508

E: [email protected]

W: www.gcbo.nl

Sponsorreglement

Het Veluws College staat niet afwijzend tegenover sponsoring, zolang de sponsoring voldoet aan een aantal afspraken. Het Veluws College wenst geen agressief actieve rol te spelen ten aanzien van sponsoring, maar zal zeker geen aanbiedingen afslaan of voor de hand liggende sponsoring mijden.

Over sponsoring hebben we de volgende afspraken gemaakt:

Regeling ontheffing voor het vak lichamelijke opvoeding

Als je lichamelijke problemen hebt waardoor je het vak lichamelijke opvoeding (gymnastiek) niet kunt volgen, kan ontheffing worden aangevraagd voor lichamelijke opvoeding. Dat staat in het inrichtingsbesluit WVO (artikel 26e).

Aanvragen permanente ontheffing

De ouder van een leerling, of een meerderjarige leerling, die wegens lichamelijke problemen van de leerling ontheffing wil aanvragen voor het vak lichamelijke opvoeding, moet hiervoor een verzoek indienen bij de directeur. Als dat mogelijk is, moet de ouder of leerling dit verzoek ondersteunen met een medische verklaring van de behandelend arts. De directeur wint daarnaast advies in bij de schoolarts, die de leerling kan oproepen. De directeur laat binnen twee weken na het advies van de schoolarts weten of de ontheffing wordt verleend.

Leerlingen met een ontheffing krijgen voor het vak lichamelijke opvoeding geen beoordeling op hun diploma. Het gaat hier dus om een permanente regeling.

Slotbepaling

De directeur heeft het recht een aangepaste beslissing te nemen in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet of waarin het tot onredelijkheid leidt.

 

Bescherming privacy

Gebruik beeldmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon/dochter.

Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij eenmalig toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal.

Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

Doorsturen adresgegevens

De school gaat zorgvuldig om met het afgeven van adresgegevens van de leerlingen en ouders/verzorgers. Lees deze brief voor meer informatie hoe de school omgaat met gegevens voor de schoolfotograaf.

(Cyber)pesten

Wij willen dat iedereen, die aan het Veluws College verbonden is, met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten treden we streng op. Bij een vermoeden van (cyber)pesten moet je daarvan direct melding maken bij je mentor.

Er is een pestprotocol dat het beleid weergeeft van het Walterbosch t.a.v. pesten. Dit pestprotocol is erop gericht alle leerlingen, ouders en medewerkers op de hoogte te brengen van wat de school doet om een veilig schoolklimaat te bevorderen. Het hoofddoel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten door alle betrokkenen en duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het een informatieve en verwijzende functie. Dit pestprotocol beschrijft wat we onder pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt.

Social media code

Het Veluws College beschikt over een social media code voor leerlingen. Onder social media verstaan we alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, zoals Twitter, Instagram, Facebook en blogs.
Wanneer je via social media wilt berichten over aspecten die met school te maken hebben, willen we je op het volgende wijzen:

Het is belangrijk dat jij je aan de social media code houdt. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je publicaties en verspreiding van publicaties via social media, zowel in als buiten de school. Als je afwijkt van deze gedragscode zal de school je ouders informeren en maatregelen nemen.
In ernstige situaties kan dit zelfs verwijdering van de school inhouden. Ontstaat er ten gevolge van jouw gebruik van social media schade voor het Veluws College, dan zal de directie jou of jouw ouders daarvoor aansprakelijk stellen.

Kledingvoorschriften

Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. De kledingvoorschriften van het Veluws College beperken zich tot het volgende:

Gebruik beeldmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon/dochter.

Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij eenmalig toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal.

Foto’s gemaakt door ouders of leerlingen

Zonder toestemming van een docent of een andere medewerker van de school, mag een leerling geen foto- of filmmateriaal van schoolse situaties maken. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

Gebruik internet

Op het educatieve netwerk mag je internet alleen gebruiken voor opdrachten die door een docent zijn opgegeven en/of die verbonden zijn aan een vak. Je mag internet dus niet gebruiken voor onacceptabele doeleinden als: spelen of downloaden van spelletjes, winkelen, gokken of meedoen met kansspelen. Het is absoluut niet toegestaan sites te bezoeken, te downloaden of te verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten.

Laptop

Werken met een laptop tijdens schooltijd is praktisch en leerzaam. Hoewel de laptop jouw eigendom is, willen wij als Veluws College toch graag wat adviezen geven om er verstandig mee om te gaan.

Met jouw laptop kun je altijd gebruikmaken van ons draadloze netwerk. Het Veluws College heeft er voor gekozen om geen enkele website af te sluiten. Niet alleen omdat dit vaak lastig is, maar vooral omdat we het belangrijker vinden dat leerlingen leren omgaan met deze vrijheden dan ze te verbieden. Jij beslist dus wat er met jouw laptop gebeurt, welke sites je bezoekt, welke software je downloadt en wie jouw laptop mag gebruiken.

Als je een laptop tijdens de les voor andere doeleinden gebruikt of jouw laptopgebruik wordt als storend ervaren dan mag de laptop in beslag genomen worden door de betreffende docent. De docent levert jouw laptop dan in bij het infopunt waar je deze na je laatste lesuur kan ophalen. Daarnaast krijgen je ouders een mail waarin we wijzen op deze scholafspraak en waarin we verzoeken om het storende gebruik met jou te bespreken.

Rookbeleid

Als school stimuleren wij de leerlingen zorgvuldig met hun gezondheid om te gaan. Om die reden mag je binnen, op de pleinen en in de omgeving van school niet roken.

Kauwgom

Het laten verwijderen van kauwgom op vloeren en meubilair leidt jaarlijks tot een enorme kostenpost. Daarom is gebruik van kauwgom in het schoolgebouw niet toegestaan.

Permanent writers

Deze stiften met niet-uitwasbare inkt zijn voor geen enkel vak nodig en kunnen veel schade aanrichten. Daarom mag je ze niet bij je hebben op school, laat staan gebruiken.

Geluidsapparatuur

Het gebruik van iPods (of andere geluidsapparatuur) is alleen in de pauze toegestaan in de aula.

Diefstal en vernieling

De school is niet aansprakelijk voor gestolen of vernielde spullen. Bij diefstal of vernieling raden wij je aan aangifte te doen bij de politie. De daarvoor benodigde formulieren zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Mobiele telefoon

Je mag op school je mobiele telefoon gebruiken. Maar houd je wel aan de volgende huisregels:

Bij overtreding kan de telefoon of de geluidsdrager in beslag genomen worden door de lesgevende docent. De docent levert jouw telefoon na de les in bij het infopunt, waar je deze na het laatste lesuur van die dag kan ophalen. Daarnaast  wordt er een mail waarin we wijzen op deze schoolafspraak naar je ouders gestuurd met het verzoek deze overtreding met jou te bespreken.  Leerlingen zijn in noodgevallen via de receptie bereikbaar.

In alle lokalen hangt een telefoontas. De docent geeft aan of hier gebruikt van gemaakt wordt. Kies je ervoor hier geen gebruik van te maken dan mag jouw telefoon gedurende de les niet zichtbaar zijn.

Corvee

Je bent, net als alle andere leerlingen, verantwoordelijk voor de netheid in en om het gebouw. Leerlingen van leerjaar 2, 3, 4 en 5 helpen bij het corvee. Het rooster voor corvee wordt verzorgd door de medewerkers van de receptie. Iedere leerling is verplicht corveewerkzaamheden te verrichten.

Daarnaast draagt iedere leerling verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met het milieu in en rond de school. Zwerfafval dien je in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te gooien. Iedere leerling kan daarop worden aangesproken, ook als hij niet de veroorzaker van dit zwerfafval is.

Ziekmelding

Ben je ziek en kun je niet op school komen? Als je een minderjarige leerling bent, moeten je ouders jou ‘s morgens voor 8.15 uur telefonisch ziek (tel. 055 35 79 825) melden. Ben je weer beter? Zorg er dan voor dat je voor aanvang van de lessen een getekend absentiebriefje van je ouder of verzorger in de daarvoor bestemde brievenbus doet. Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je jezelf ziekmelden en een beter meld briefje inleveren.

Leerlingen moeten altijd een telefoonnummer bij zich hebben waarop een ouder of verzorger bereikbaar is. Wanneer een leerling ziek naar huis gaat, moet de leerling zich eerst melden bij het infopunt. Vanuit het infopunt wordt contact gezocht met een ouder, zodat de ouder op de hoogte is dat zijn kind ziek naar huis gaat.

Op tijd komen 

Je komt op tijd op school en in de les. Kom je te laat zonder goede reden? Dan moet jij je de volgende dag vóór 8.00 uur ‘s morgens melden bij het infopunt.

 

Spelregels

Respect en belangstelling hebben voor elkaar zijn de basis voor overleg, samenwerking en hulpvaardigheid. Uiteraard worden hier met elkaar regels voor afgesproken. Het prettige resultaat? Een werk- en pedagogisch klimaat dat zowel veilig als uitdagend is!

Voor het aanspreken op correct taalgebruik en goede fatsoensnormen gelden de vijf spelregels:

1. Ik accepteer de ander en discrimineer daarom niet.
2. Ik praat met anderen en niet over anderen.
3. Ik gebruik in en buiten school geen geweld.
4. Ik blijf van de spullen van een ander af.
5. Ik help en stimuleren anderen zich ook aan deze afspraken te houden.

Voor de schoolafspraken klik hier.

Foto- en filmmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon/dochter.

Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij eenmalig toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal.

Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

Ontheffing 2e moderne vreemde taal

In principe heeft elke vwo-leerling, naast Engels, een tweede moderne (vreemde) taal in het pakket. In een aantal gevallen kan hiervan afgeweken worden in het kader van de ontheffingsregeling.

Er zijn drie redenen op grond waarvan een ontheffing aangevraagd kan worden:

Talige stoornis

Een leerling of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, die op grond van een talige stoornis ontheffing wil aanvragen van de tweede moderne (vreemde) taal, moet hiervoor een verzoek indienen bij de directeur. Dat moet gebeuren uiterlijk in de maand mei van het schooljaar voorafgaande aan het vierde leerjaar van het vwo. Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen als het verzoek wordt ondersteund door een deskundigheidsverklaring van de orthopedagoog van de school. De directeur kan de remedial teacher van de school consulteren, waarna hij vóór 1 juli van datzelfde jaar schriftelijk laat weten of de ontheffing wordt verleend. Wanneer de ontheffing wordt verleend, kiest de leerling een vak uit het aanbod van de school (minimaal 440 studielasturen) dat gekozen mag worden bij het door de leerling gekozen profiel.

Andere moedertaal

Een leerling of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, kan na doubleren in het vierde leerjaar met een cijfer voor de tweede moderne (vreemde) taal niet hoger dan een 3, vrijstelling aanvragen voor de tweede moderne (vreemde) taal op grond van het spreken van een andere moedertaal. Onder een andere moedertaal wordt verstaan dat de ouders van de betrokken leerling geboren zijn in het buitenland én dat de leerling thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands of het Fries. De directeur consulteert de docent-teamleider van het vierde leerjaar, waarna hij vóór het einde van het schooljaar schriftelijk laat weten of de ontheffing wordt verleend. Wanneer de ontheffing wordt verleend, kiest de leerling een vak uit het aanbod van de school (minimaal 440 studielasturen) dat gekozen mag worden bij het door de leerling gekozen profiel.

Bèta-georiënteerd

Wanneer een leerling met het profiel NG of NT in het vierde leerjaar is gedoubleerd met een cijfer voor de tweede moderne (vreemde) taal niet hoger dan een 3, kan hij/zij of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger een vrijstelling voor de tweede moderne taal aanvragen. De directeur consulteert de docent-teamleider van het vierde leerjaar, waarna hij vóór het einde van het schooljaar schriftelijk laat weten of de ontheffing wordt verleend. Wanneer de ontheffing wordt verleend, kiest de leerling een vak uit het aanbod van de school (minimaal 440 studielasturen) dat gekozen mag worden bij het door de leerling gekozen profiel.

Verwijsindex Gelderland

De Regionale Verwijsindex

De Regionale Verwijsindex is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar).

Hulpverleners die zich ernstig zorgen maken over een jongere, geven dit aan in de Verwijsindex. Door de meldingen in de Verwijsindex weten hulpverleners sneller of een jongere ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Hierdoor blijft de jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover geïnformeerd.

Meer informatie?

Het Veluws College is partner van de Verwijsindex Gelderland

Vakanties en roostervrije dagen

Roostervrije dagen schooljaar 2020-2021

Vakanties schooljaar 2021-2022

Start schooljaar 30 augustus 2021
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27  december 2021 t/m 7 januari  2022
Krokusvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasmaandag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinkstermaandag 6 juni 2022
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022

Roostervrije dagen schooljaar 2021-2022 (voor zover al bekend)

Extra roostervrije dagen schooljaar 2021-2022 voor Erasmusleerlingen:

Je hebt gekozen voor vwo Erasmus, een onderwijsprogramma dat volop in ontwikkeling is. Jullie coaches en pedagogisch medewerkers hebben tijd nodig om samen het Erasmusprogramma verder te ontwikkelen. Denk daarbij aan het verbeteren van het honours & support programma maar ook aan professionaliseringstrajecten op het gebied van coachen en begeleiden. Het doel is natuurlijk dat we jou steeds beter kunnen begeleiden.

Daarom hebben wij dit schooljaar een aantal extra roostervrije dagen ingepland (bovenop de roostervrije dagen die voor het hele Walterbosch gelden(zoals hierboven staat vermeld). Op deze dagen zullen wij geen lessen inroosteren voor jou. Van jou wordt verwacht dat je deze dagen verder werkt aan je weektaak. Je maakt samen met jouw coach afspraken waar je op deze dagen het beste kunt gaan werken: thuis of op school. De school is namelijk op deze dagen gewoon open en jij kan op de leerpleinen rondom de stamlokalen verder werken aan je weektaak. Alle coaches zijn ook aanwezig op school en als het echt nodig is kun je ze ook om hulp vragen. Voor komend schooljaar gaat het om de volgende dagen:

 

 

SOM-today

Het is mogelijk via de website en/of app van SOMtoday op ieder willekeurig moment de actuele stand van zaken van resultaten en absentie op te vragen.

Klik hier voor inlogscherm.

Onderwijsprestaties

Het Veluws College vindt het belangrijk inzicht te geven in de schoolprestaties. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u de resultaten van het Veluws College Walterbosch inzien en vergelijken met andere scholen. U vindt daar bijvoorbeeld informatie over de slagingspercentages, examencijfers, doorstroom en uitstroom naar vervolgonderwijs.

 

 

Maatschappelijke stage (MaS)

Alle leerlingen van het Veluws College volgen een verplichte, maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage is geen gewone stage waarmee je praktijkervaring voor een bepaald beroep opdoet. Doel van de maatschappelijke stage is dat je tijdens je schooltijd kennismaakt met de samenleving door hieraan een onbetaalde bijdrage te leveren.

Spelregels rondom de maatschappelijke stage

Voor meer informatie kun je terecht bij de stagecoördinator van het Veluws College Walterbosch:

 

Microsoft Office

Microsoft Office

Microsoft Office is een pakket dat door leerlingen gratis 5x geïnstalleerd kan worden op een device. Dit kan via:

 

 

 

Laptop aanschaffen

ICT speelt in ons onderwijs een grote rol. Het gebruik van digitale middelen maakt het eenvoudiger te differentiëren en in te spelen op de actualiteit. Om nog meer gebruik te kunnen maken van digitale leermiddelen, is het van belang dat leerlingen beschikken over een computer, die zij thuis en op school kunnen gebruiken.
Het is niet verplicht om een laptop aan te schaffen. Het Veluws College garandeert altijd dat onderwijs gevolgd kan worden. Hiertoe beschikken alle vestigingen over computers die de leerlingen kunnen gebruiken. Voor leerlingen die de opleiding Erasmus volgen op het Veluws College Walterbosch is het verplicht een eigen laptop te hebben.

Office 365

Op onze school kun je gratis Office installeren op vijf verschillende apparaten. Handig, want zo kun je overal bij je gegevens en staat data veilig opgeslagen. Office 365 is een verzameling van je vertrouwde Officeprogramma’s (zoals Word en Excel) en extra’s zoals OneDrive en Sway. Voor het installeren van Office heb je de inloggegevens van je mail nodig. Nieuwe leerlingen ontvangen deze gegevens in de eerste week op het Veluws College. Ook is er ondersteuning bij het installeren van Office.

Eisen laptop

Misschien heb je al een laptop of wil je zelf een laptop aanschaffen? Je laptop moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:

Praktische tips:

Sommige leerlingen vinden het prettig naast hun laptop een tablet te gebruiken. Nog niet alle software is geschikt gemaakt voor tablets. Daarom heeft een leerling voor schoolzaken altijd een laptop of een computer naast een tablet nodig. Als leerlingen in de loop van het jaar te maken krijgen met softwareproblemen op hun laptop, kunnen ze een beroep doen op de laptopdokters. Dit zijn leerlingen van het Veluws College Cortenbosch. Deze leerlingen doen hun uiterste best  het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Bij problemen kunnen leerlingen een formulier ophalen bij de receptie, dit invullen en met de laptop afgeven bij de receptie. De receptioniste zorgt er voor dat de laptop bij de laptopdokters terecht komt. De laptops worden na het verhelpen van het probleem weer afgeleverd bij de receptie, waar je de laptop weer kan ophalen.

In het studiecentrum kunnen leerlingen terecht om voor lesuren waarvoor het gebruik van een laptop noodzakelijk is een laptop lenen. Hiervoor hebben ze hun schoolpas nodig en een briefje met een verzoek van ouders, een bewijs dat de laptop in reparatie is of een verzoek van de docent.

zie ook Microsoft Office

 

Jaaragenda

Elk schooljaar worden toetsweken, inhaaltoetsen, herkansingen, maar ook roostervrije dagen ingepland. Naast de reguliere lessen vinden er ook andere activiteiten plaats. In de agenda op de site is per dag aangegeven welke activiteit er plaats vindt. De jaaragenda wordt aan begin van het schooljaar vastgesteld tot 31 december. Begin december wordt de jaaragenda voor de tweede helft van schooljaar vastgesteld.

Het is mogelijk een overzicht-jaaragenda-2021-2022 te downloaden. (vanaf 1 januari zal er een update wordt gemaakt van de jaaragenda, waarin wijzigingen zijn opgenomen voor de tweede helft van het schooljaar)

 

 

 

Its Learning

Je volgt in de bovenbouw, afhankelijk van de schoolsoort, ongeveer tien vakken. Leerlingen en docenten werken met weektaken die in de studiewijzers per vak zijn weergegeven.
Alle studiewijzers – ook voor de onderbouw – zijn terug te vinden in Its Learning, een elektronische leeromgeving, waarvoor je aan het begin van het schooljaar inlogcodes ontvangt.

 

Herkansingen

Iedere leerling heeft recht op twee herkansingen per jaar, maar kan ook een herkansing verspelen. De herkansingsregeling maakt onderdeel uit van het WB Toetsreglement 2020-2021

 1. Herkansingsregeling Veluws College Walterbosch 

Financien

Onderwijs volgen kost geld. Voor een aantal activiteiten wordt van u een bijdrage gevraagd. Maar er zijn ook mogelijkheden voor tegemoetkoming schoolkosten. Lees meer hierover en over de wijze van betalen in onderstaande artikeltjes.

Veilige School

Het Veluws College heeft het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ ondertekend. In dit convenant beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de politie Noord- en Oost Gelderland en de gemeente Apeldoorn dat ze zich inzetten voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers van de scholen. Uit dit convenant vloeien voor alle betrokkenen verplichtingen voort. Zo moeten scholen aangifte doen van alle strafbare, of daaraan gerelateerde, feiten binnen school. Strafbare feiten zijn alle handelingen en gedragingen die op grond van een Nederlandse wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding zijn aangemerkt. Maakt een leerling zich schuldig aan diefstal op school, dan kan dat dus niet intern worden afgehandeld.
Op grond van het convenant ‘Veilige School’ kan de politie met instemming van de Officier van Justitie eventueel gebruikmaken van het fotosysteem van de school en dit systeem ook gebruiken voor opsporingsdoeleinden. De videobanden of andere beeldbestanden van het bewakingssysteem kunnen ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie. Tevens kunnen zij na toestemming van de vestigingsdirectie kluisjes en tassen doorzoeken.

De schoolleiding is bevoegd om de naleving van de verbodsbepalingen te controleren (artikel 3 van het convenant). Daarvoor mag zij de volgende onderzoeken uitvoeren:

Een veilige honk

Een veilig honk is een adres op de fietsroute van leerlingen van en naar school. Het doel van een veilig honk is het geven van hulp aan leerlingen die onderweg pech met hun fiets krijgen of om een andere reden hulp nodig hebben.

Pestprotocol

Het pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van de school weer t.a.v. pesten. Dit protocol is erop gericht om alle leerlingen, ouders en medewerkers op de hoogte te brengen van wat de school doet om een veilig schoolklimaat te bevorderen. Het hoofddoel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten door alle betrokkenen en duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het een informatieve en verwijzende functie.

 

 

 

Bereikbaarheid

Leerlingenadministratie

De leerlingenadministratie is iedere schooldag geopend van 10.15 – 16.30 uur. Alleen op dit tijdstip kun je formulieren afhalen of laten invullen.

Bereikbaarheid docenten

Docenten zijn op school telefonisch bereikbaar van 10.15 – 10.25 uur en van 12.15 – 12.30 uur. Mocht het niet mogelijk zijn op genoemde tijdstippen contact te krijgen met een docent dan zal de telefoniste een terugbelnotitie naar de docent sturen. Docenten zijn ook te bereiken via hun mailadres. In zeer dringende gevallen en wanneer de school telefonisch niet bereikbaar is, kun je/kunt u gebruikmaken van de telefoonnummers (privé) van een van de directieleden.

Ziekmelden

Meerderjarige leerlingen en ouders van minderjarige leerlingen moeten ziekte van de leerling voor 8.15 uur telefonisch melden: (055) 35 79 825.

Contactgegevens

Veluws College Walterbosch
havo, atheneum en Erasmus
Waltersingel 130
Postbus 789
7301 BA Apeldoorn
T (055) 357 98 25
E: [email protected]

 

Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

ERK: de internationale standaard voor Moderne Vreemde Talen

ERK is de afkorting voor het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het ERK biedt een instrument om het niveau waarop een leerling zijn of haar moderne vreemde talen (Engels, Duits, Frans, Spaans) beheerst te beschrijven. Het ERK onderscheidt zes niveaus, van basisgebruiker tot zeer vaardige gebruiker. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde.

Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, presenteren en schrijven. Dit zijn ook de vaardigheden die in de eindexamens in vmbo, havo 5 en vwo 6 voor de moderne vreemde talen worden getoetst. Het ERK gaat uit van wat je bij vijf vaardigheden in de vreemde taal kunt. Om voor iedere vaardigheid het niveau te kunnen bepalen, zijn er voor ieder niveau zogenaamde ‘can do-statements’ (in het Nederlands: ‘ik kan-stellingen’).  De docenten van de moderne vreemde talen van het Veluws College hebben de lessen, de toetsen en de schoolexamens aangepast aan de kwaliteitseisen die aan het ERK zijn verbonden. Hiermee garandeert het Veluws College dat de taalvakken goed op niveau zijn en dat er aansluiting is op het vervolgonderwijs. Dat is niet alleen handig als je voor je vervolgstudie bijvoorbeeld Engels of Duits nodig hebt, maar ook als je besluit om voor je vervolgstudie naar het buitenland te gaan. bovendien is het aantrekkelijk voor werkgevers als duidelijk is hoe het met jouw taalvaardigheid staat.

Wil je meer weten, kijk dan eens op de website http://www.erk.nl/leerling

 

 

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert het Veluws College Walterbosch leerlingen, docenten en ouders met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via http://www.kwaliteitscholen.nl  De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor de school heel belangrijk om verder vorm te geven aan beleid en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Deelnemers krijgen per mail de inloggegevens die nodig zijn om aan het onderzoek deel te kunnen nemen.

Ouderraad

Iedere vestiging van het Veluws College heeft een ouderraad, zo ook de vestiging Walterbosch. De Ouderraad (OR) streeft naar verwezenlijking van de uitgangspunten van onze school. In constructief overleg met de directie probeert de ouderraad bij te dragen aan een goed onderwijsklimaat voor de leerlingen. De OR volgt het beleid van de school kritisch, stelt vragen en waarborgt de inbreng van ouders in de school.

Dit laatste gebeurt onder andere door de mening van ouders over diverse onderwerpen te peilen via e-mail en door jaarlijks een algemene ouderavond te organiseren. Ook reikt de OR de helpende hand bij de organisatie van enkele schoolactiviteiten.

 

 [email protected]

 

Bekijk hieronder het filmpje van de ouderraad:

https://www.youtube.com/watch?v=VRdrujU_gI8

 

Klik hieronder wanneer je ook interesse hebt mee te denken met de ouderraad:

Promo Ouderraad Veluws College Walterbosch – YouTube

 

 

 

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg op het Veluws College houdt in dat wat we op systematische wijze en continu nagaan of we waarmaken wat we inplannen en beleidsvoornemens beloven. We hebben eens sterke intrinsieke motivatie om onszelf steeds weer te verbeteren. Daartoe hebben we de volgende activiteiten opgezet:

Als school zijn we zelf verantwoordelijk voor onze kwaliteit en kwaliteitszorg. We hebben een hoog ambitieniveau als het gaat om het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs.

Onderwijzend Ondersteunend Personeel (OOP)

naam functie mailadres
dhr. S. Barten pedagogisch medewerker [email protected]
mevr. M. Boesveld roostermaker [email protected]
mevr. A. ter Borg gespecialiseerd leerlingbegeleider [email protected]
dhr. R.W. Brekveld toa technasium [email protected]
mevr. A.J.M. v.d. Brink activiteitencoördinator [email protected]
mevr. K.M. Busch adm. medewerker [email protected]
mevr. I.B. Cornelissen toezichthouder infopunt [email protected]
mevr. I. van Dam decaan havo [email protected]
dhr. L.F.H. Donders repro-medewerker [email protected]
mevr. C. Elskamp pedagogisch medewerker [email protected]
mevr. K. Hagen-Westra gespecialiseerd leerlingbegeleider [email protected]
dhr. J.B.H. Heerink conciërge [email protected]
mevr. P.B. Hendriks telefoniste/receptioniste [email protected]
dhr. J.A. Hoste adm. medewerker [email protected]
dhr. M. van der Hulst conciërge [email protected]
mevr. E. Janssen adm. medewerker [email protected]
dhr. S. van de Kleut conciërge [email protected]
dhr. J. Knaake toa scheikunde [email protected]
mevr. I. Kloezeman telefoniste/receptioniste [email protected]
mevr. I. Koldenhof toa biologie [email protected]
dhr. P.M. Landsheer roostermaker [email protected]
mevr. V. Leeuwerik telefoniste/receptioniste [email protected]
mevr. D. Masselink conciërge [email protected]
mevr. I. Mensink ondersteuningscoördinator  [email protected]
mevr. E.P.M. Moes medewerker studiecentrum [email protected]
mevr. M. Peet mediathecaris [email protected]
mevr. B. Pluim pedagogisch medewerker [email protected]
mevr. J.W. Renz toezichthouder infopunt [email protected]
mevr. I.J.T. Roos toezichthouder infopunt [email protected]
dhr. P. Roozeboom toa natuurkunde [email protected]
mevr. P. Spee medewerker studiecentrum [email protected]
dhr. B. Stapper pedagogisch medewerker [email protected]
mevr. H. van Twist directiesecretaresse [email protected]
mevr. K. Witbraad gespecialiseerd leerlingbegeleider [email protected]
mevr. E. Westen medew. leerlingtoezicht [email protected]
dhr. B. Westerveld hoofdconciërge [email protected]
mevr. K. Witbraad gespecialiseerd leerlingbegeleider [email protected]
dhr. P. Zabel conciërge [email protected]
dhr. D. Zeilmaker ped.medewerker/gespec. ll begeleider [email protected]
mevr. J. v.d. Zwart adm. medewerker [email protected]veluwseonderwijsgroep.nl

 

 

Docenten

afk naam                                                vak mailadres
aals- mevr. S. Aalten
 • Netl/wis
[email protected]
agrj- dhr. J. Agricola
 • wis
[email protected]
alpc- mevr. C.F. v. Alphen
 • Netl
[email protected]
asbc- dhr. dr. C.H.J. Asbreuk
 • biol
[email protected]
bakl- mevr. L. Bakker
 • Fatl
[email protected]
bals- mevr. drs. S. Balk
 • Entl
[email protected]
beka- mevr. A.M. ter Beek
 • econ
[email protected]
beef- mevr. F.C. Been
 • LO
[email protected]
blek- mevr. K.J. Blewett
 • EntC
[email protected]
blii- mevr. I.Y. Blijenberg
 • Netl
[email protected]
bloe- mevr. I.E. Bloemendaal
 • kumu
[email protected]
boef- dhr. F. Boekhoorn
 • ak
[email protected]
borm- mevr. M. de Boer
 • ges
[email protected]
bona- mevr. A.F.C. Bonestroo
 • Fatl
[email protected]
bonj- dhr. J.E. Bongaards
 • wis
[email protected]
boog- dhr. G.H. Boonen
 • Fatl
[email protected]
botv- mevr. V. Bothof
 • CKV
[email protected]
buij- dhr. J. Buijnink
 • ges
[email protected]
buil- mevr. L. Buitenhuis
 • ak
[email protected]
cass mevr. J.T. Casteel
 • wis
[email protected]
croh- mevr. J.W. Crooijmans
 • econ/mo
[email protected]
debw- mevr. W.H.J. Debets
 • Netl
[email protected]
denr- dhr. R. Denekamp
 • Dutl
 [email protected]
djke – mevr. E. van Dijk
 • Entl
[email protected]
dikm- mevr. ir. M.D.E. Dik
 • wis
[email protected]
dokf- dhr. F. Dokman
 • econ
[email protected]
dool- mevr. drs. L.E. Doornebal
 • biol
[email protected]
dorm- mevr. M.M.C. Dorothaal
 • biol
[email protected]
duba- dhr. ir. A. Dubbelman
 • in
[email protected]
eijb- dhr. B. Eijkelenkamp
 • Netl
[email protected]
elbl- mevr. L. Elbersen
 • schk
[email protected]
engm- mevr. M.M. Engels
 • Netl
[email protected]
ervr- mevr. R.F. van ’t Erve
 • ak
[email protected]
esms- mevr. S. Esmeijer
 • in
[email protected]
evel- dhr. L.I.K. Evers
 • CKV / kubv
[email protected]
fram- mevr. drs. M.C.A. Fraai
 • Entl
[email protected]
frai- mevr. drs. I.G.M. Franke
 • ges
[email protected]
grvh- dhr. H. van Gerrevink
 • O&O
[email protected]
gutd- dhr. D.H.W. Gout
 • econ
[email protected]
grit- dhr. T. Grievink
 • LO
[email protected]
groi- mevr. I.W.M. Groot Koerkamp
 • kubv
[email protected]
hanm- dhr. M. van Haandel
 • wis
[email protected]
haeb- dhr. B. van Haeften
 • lo
[email protected]
hage- mevr. E.M. Hagen
 • Netl
[email protected]
hamg- mevr. drs. G. van Ham
 • wis
[email protected]
hame- dhr. E.V. van den Ham
 • Netl
[email protected]
heir- mevr. R. Heimgartner
 • O&O
[email protected]
hofm- dhr. ir. M.B. Hof
 • wis
[email protected]
hofb- dhr. drs. B.G. van den Hof
 • ak
[email protected]
holh mevr. J. Hol-Hoving
 • wis
[email protected]
honv- dhr. V.A.J. Honig
 • Entl
[email protected]
horg- mevr. G. van Hornsveld
 • Netl
[email protected]
houj- dhr. J.R. van Houten
 • ges
[email protected]
hutj- mevr. J. Hut
 • LV
[email protected]
jnsa- dhr. dr. A.S.P. Jansen
 • biol
[email protected]
jasm- dhr. M. Janssen
 • fi
[email protected]
jonm- dhr. M.A.C. de Jong
 • ak
[email protected]
joue- mevr. E. Joustra
 • Netl
[email protected]
kern- mevr. N. Kerkhoven
 • Entl
[email protected]
kooe- mevr. E. Koopman
 • econ
[email protected]
koog- dhr. G.A. van Kooten Niekerk
 • LV
[email protected]
krea- mevr. A. Kremin
 • LO
[email protected]
lane- mevr. A.K. Landman
 • Netl
[email protected]
lifm- dhr. M.R.J. Liefers
 • nat
[email protected]
lier- mevr. R. van Lienen
 • Entl
[email protected]
liga- mevr. A.J.R. Ligtenberg
 • wis
[email protected]
madm- mevr. M. Maandag
 • kumu
[email protected]
maat dhr. T. Maatman
 • econ
[email protected]
matc- mevr. C. Mathot
 • LO
[email protected]
meea- dhr. A. van der Meer
 • in
[email protected]
meid- mevr. D. van der Meijden
 • biol
[email protected]
menm- dhr. M.H.J.M.  Menting MA MSC
 • ges/maat
[email protected]
meue- dhr. E. van der Meulen
 •  LV
[email protected]
mirh- dhr. drs. J.P. Mirck
 • Netl
[email protected]
moea- dhr. A. Moesker
 • econ
[email protected]
munm- dhr. M. Munnichs
 • Gtl/Ltl
 [email protected]
henn- H. v.  Nieuwkoop
 • wis
[email protected]
oerm- dhr. M.H. Oerlemans
 • schk
[email protected]
opdf- dhr. drs. F.A.M. Opdam
 • ges
[email protected]
ovej- dhr. J. Overvelde
 • LO
[email protected]
paps- mevr. S. Pape
 •  Entl
[email protected]
peln- mevr. N. Peltenburg
 • nat/wis
[email protected]
plac- mevr. C.H.B. Platenkamp
 • schk
[email protected]
reem- mevr. ma L.M. de Ree
 • Entl
[email protected]
reti- dhr. A.M. Rétei
 • Entl
[email protected]
revm- mevr. M.M. Revet
 • Fatl
[email protected]
rieb- mevr. B.G. Rienks
 • Entl
[email protected]
rijs- dhr. S.H. Rijke
 • LO
[email protected]
roem- mevr. M. Roes
 • Gtl/Ltl
[email protected]
rogf- dhr. F. Roggeband
 • nat/nask
[email protected]
rozw- dhr. W. Rozing
 • Gtl/Ltl
[email protected]
shvj- dhr. J.W. Schoonhoven
 • bio
[email protected]
scum- mevr. M. Schuring
 • Netl
[email protected]
slij- mevr. J.G.M. Slinkman
 • Netl
[email protected]
slns- dhr. S.H.J. Slinkman
 • nat
[email protected]
smic- mevr. C.J. Smids
 • Sp
[email protected]
smij- mevr. J.N. Smit
 • lv
[email protected]
smid- mevr. D. Smits
 • Dutl
[email protected]
soen- dhr. N. Soetman
 • LO
[email protected]
spym- mevr. M. Spijkers
 • wis
[email protected]
stec- mevr. Med C. Stegeman
 • Dutl
[email protected]
stip- mevr. P.M.J. Stiphout
 • wis
[email protected]
stok- dhr. drs. C.C. Stoop
 • nat
[email protected]
tots- dhr. S. Toth
 • Dutl
[email protected]
vltc- mevr. C.J. Velthuis
 • Fatl
[email protected]
vemj- mevr. J.K. Vermeulen
 • Dutl
[email protected]
verr- dhr. R. Verschuren
 • biol
[email protected]
verj- dhr. J. Verstegen
 • LO
[email protected]
vism- mevr. M. Vis
 • O&O
[email protected]
vlij- dhr. J.M.H.G. van Vliet
 • ges
[email protected]
wese- mevr. E. Weistra
 • Fatl
[email protected]
werr- mevr. Med R. Werler
 • Dutl
[email protected]
wesn- mevr. N. Wesselink
 • kubv
[email protected]
wesb- dhr. B. Wessels
 • econ
[email protected]
wotm- mevr. drs. M. Wortelboer
 • Fatl
[email protected]
zant – dhr. T.R. Zandsteeg
 • nat
[email protected]
zwiw- mevr. W. Zwiers
 • wis
[email protected]

 

Directie en management

Directie

mevr. M.T. Meereboer
directeur 
[email protected]

dhr. M.A. Brakenhoff
adjunct-directeur
[email protected]

 

mevr. S.C.E. Torringa
adjunct-directeur
[email protected]

 

dhr. O. Nijhof
teamleider onderwijsondersteunende processen
[email protected]

 

De directie is overdag bereikbaar via t: 055 357 98 25 (school)
of via mevr. H. van Twist-Euser, directiesecretaresse
[email protected]

De directie is overdag bereikbaar via t: 055 357 98 25 (school)

Management

dhr. J. Schoonhoven
docent-teamleider leerjaar 1
[email protected]

 

dhr. F. Boekhoorn
docent-teamleider leerjaar 2
[email protected]

 

dhr. E. van den Ham
docent-teamleider leerjaar 3H, 4H
[email protected]

 

dhr. J. van Houten
docent-teamleider leerjaar 4H, 5H
[email protected]

 

mevr. M. Revet
docent-teamleider leerjaar 4V
[email protected]

 

dhr. G. Boonen
docent-teamleider 5V, 6V
[email protected]

 

 dhr. A. Moesker
 docent-teamleider Erasmus – lj 1,2,3
 [email protected]

 

Regelingen

Binnen het Walterbosch zijn een aantal regelingen van kracht. Wil je meer weten klik dan op een regeling voor meer informatie:

 

 

 

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van het Veluws College. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd.

Klik hier voor het leerlingenstatuut.

 

Schoolverzekeringen en aansprakelijkheid

Het Veluws College Walterbosch heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot overlijden of blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade valt niet onder de dekking; als bijvoorbeeld tijdens de gymles een bril door een bal wordt beschadigd, wordt deze niet door school vergoed. De ongevallenverzekering is afgesloten onder de navolgende voorwaarden:

Deze verzekering is van kracht gedurende de schooltijden evenals tijdens het gaan en komen van de scholen, en wel vanaf een uur voor aanvang tot een uur na het verlaten van de school. Bovendien is deze verzekering van kracht gedurende excursies, schoolreizen en werkweken, die onder leiding staan van de school. In principe vallen alle door de school geïnitieerde activiteiten onder de dekking van de verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering

Voor personeel, vrijwilligers en ouders die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen heeft de school een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade in verband met handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid, zulks met inachtneming van de in de polis van toepassing verklaarde voorwaarden en rubrieken. Opzet is uitgesloten van de dekking.

Eigendommen van de leerlingen

De school stelt zich niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes.

Nota bene

Schade die door onrechtmatig handelen van een leerling wordt veroorzaakt, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van die leerling (of die van de ouders als de leerling jonger dan 14 jaar is). In geval van schade zal dan aanspraak moeten worden gemaakt op de particuliere verzekering van de betreffende leerling/ouders.

Doorlopende reisverzekering

Deze doorlopende reisverzekering is van toepassing op personeel waaronder stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en leerlingen en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen.

 

 

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op de fietsroute van leerlingen van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is het geven van hulp aan leerlingen die onderweg pech met hun fiets krijgen of om een andere reden hulp nodig hebben. Als je om hulp vraagt bij de Veilig Honk-adressen gelden de volgende regels:

Leerlingen kunnen op de adressen terecht op weg naar school in Apeldoorn en op de terugweg naar huis. Het Veilig Honk-adres is te herkennen aan het Veilig Honk-bord.

 

Leermiddelenfonds

Reglement-leermiddelenfonds-Veluws-College-1Alle leerlingen krijgen een leermiddelenpakket. Het Veluws College biedt daarbij de service van een eigen leermiddelenfonds. Het leermiddelenfonds zorgt voor de correcte samenstelling van het jaarlijkse pakket van benodigde schoolboeken en materialen. Dat voorkomt dat je een verkeerd boek of een verkeerde druk van een boek aanschaft. Ook kun je bij een overstap binnen de school, of bij wijziging van het vakkenpakket, het leermiddelenpakket snel aanpassen. De boeken in het leermiddelenpakket zijn nieuw of verkeren in goede staat. Het Veluws College vraagt geen borg voor het leermiddelenpakket.
Klik hier voor het Reglement-leermiddelenfonds-Veluws-College.

Schoolfotograaf

Aan het begin van enkele leerjaren maakt een schoolfotograaf, naast de gebruikelijke klassenfoto, van alle leerlingen een set foto’s voor intern gebruik. Leerlingen die dat willen, kunnen de foto’s tegen een redelijke prijs kopen.

Printen en kopieren

Veluws Collegepas

Je kunt gebruikmaken van de printers en kopieerapparaten op school. Daarvoor heb je de Veluws Collegepas nodig.

Follow Me printen

Leerlingen kunnen vanaf een werkstation op school een printopdracht naar de Follow Me printer sturen. Vervolgens kun je met je schoolpas de opdracht afdrukken met elke gekoppelde printer of multifunctional op school. Deze printers en multifunctionals zijn te herkennen aan de paslezer aan de zijkant en meestal te vinden op elke verdieping in een gang of openbare ruimte. Mocht je er niet uitkomen dan kun je altijd om hulp vragen bij de conciërge of bij de receptie van jouw school.

Printen via de cloud

Leerlingen kunnen snel, simpel en veilig documenten uploaden met hun smartphone, tablet, computer of laptop. Deze documenten kunnen dan met behulp van de schoolpas op elke printer worden afgedrukt. Leerlingen moeten daarvoor eenmalig een account aanmaken. Met een account is het ook mogelijk via e-mail een document op school uit te printen.

 

ICT

Computerruimtes

Het hoofdgebouw beschikt over een studiecentrum waar leerlingen individueel kunnen werken. Ook hebben wij diverse moderne computerlokalen en werken we met digitale schoolborden. Alle vakken beschikken over digitaal materiaal, zodat leerlingen zelfstandig kunnen oefenen met extra lesstof.

Draadloos netwerk

Op het Veluws College bereiden we je voor op jouw toekomst. ICT en digitalisering worden steeds belangrijker. Daarom speelt ICT in ons onderwijs een grote rol. Zo beschikken wij onder andere over een draadloos netwerk en een digitale  leeromgeving.

Studiecentrum

Leerlingen krijgen voor een groot aantal vakken opdrachten die zelfstandig uitgevoerd moeten worden. Dit kan thuis, maar leerlingen kunnen hiervoor ook terecht in het studiecentrum.

In het studiecentrum kun je:

Openingstijden
Het studiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 16.00 uur. In het studiecentrum werken een mediathecaris, medewerkers studiecentrum en vrijwilligers.
Afspraken geldend in het studiecentrum:

Deze en andere regels zijn vastgelegd in de folder ‘Studiecentrum’, die in het studiecentrum te verkrijgen is.

Meer informatie?
Op ItsLearning staan onder Walterbosch>Studiecentrum allerlei tips voor het vinden van informatie voor leesdossiers en
werkstukken, leestips, aanwinstenlijsten en ander nieuws.

 

 

 

Schoolpas

Alle leerlingen van het Veluws College zijn in het bezit van een schoolpas. Deze pas is persoonsgebonden en daarom voorzien van een foto.

Veelzijdig in gebruik

Met de pas heb je als leerling toegang tot de computers in de mediatheek en kun je printen en kopiëren. Daarnaast is de pas een identificatiemiddel voor de toegang tot door school georganiseerde evenementen, zoals schoolfeesten.

Verlies en diefstal

Met de pas moet je net zo zorgvuldig omgaan als met een portemonnee: bij verlies kunnen anderen het tegoed gebruiken. Heb je de pas verloren? Of is hij gestolen? Laat je pas dan zo snel mogelijk blokkeren bij de balie in het studiecentrum. Het tegoed op de onbruikbare pas wordt automatisch op de nieuwe pas gezet. Voor €7,00 kun je zelf een nieuwe Veluws Collegepas aanschaffen. Dit kan je regelen bij het studiecentrum. Je blijft als leerling zelf verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

Inleveren

De pas blijft eigendom van het Veluws College en wordt na het examen of bij het verlaten van de school weer ingeleverd.

Ouderavonden

Voor ieder leerjaar is er een informatieve ouderavond. Deze houden we meestal in het najaar, met op de agenda een specifiek onderwerp voor het betreffende leerjaar.

Bij de brugklas is dat bijvoorbeeld de organisatie en de ‘determinatie’ in dat jaar. De ouderavonden van het 3e leerjaar gaan over de profielkeuze en de rol van de school in dat proces. Tijdens de ouderavonden in de bovenbouw wordt gesproken over de voorbereiding op een vervolgstudie.

De ouderavonden staan vermeld in de jaaragenda.

Voor alle ouders wordt door de ouderraad van het Veluws College Walterbosch eenmaal per jaar een algemene ouderavond georganiseerd. Voor dit schooljaar is de datum hiervoor nog niet bekend.

 

Speeddates

Elk schooljaar vinden er speeddates plaats tussen vakdocent en leerling, waarbij ook de ouder van harte welkom is.

Cijfers en resultaten

Op Walterbosch kun je cijfers behalen, maar werken we ook op andere manieren aan het inzichtelijk maken van je leerproces. Naast cijfers geven docenten ook op een andere manier weer hoe je ervoor staat.

Het is mogelijk via de website en/of app van SOMtoday op ieder willekeurig moment de actuele stand van zaken van resultaten en absentie op te vragen.

Overigens is het cijfer dat in de administratie van de docent staat, het juiste cijfer. Dit cijfer wordt meegenomen bij de bepaling van het gemiddelde resultaat.

Social Media

Behalve op onze eigen website zijn de vestigingen van het Veluws College ook actief op verschillende social media. De vestigingen zijn te volgen op Twitter en ze hebben ieder een pagina op Facebook, Instagram en YouTube. Deze pagina’s zijn allemaal aanvullend: ze geven een goed beeld van activiteiten, maar de belangrijkste informatie staat op de website van de school.

Nieuwsgierig geworden? Klik direct door naar onze pagina’s:

 Twitter

 Facebook

 Instagram

 Youtube

Websites

Het Veluws College heeft naast de algemene website www.veluwscollege.nl afgeschermde websites voor leerlingen en ouders: SOMtoday en ItsLearning.

SOMtoday

Om ouders/verzorgers en leerlingen goed op de hoogte te houden van cijfers en absentie werken we met de website en de app van SOMtoday. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen via de website en de app op ieder gewenst moment gegevens zoals cijfers, absentie en het lesrooster inzien. Iedere ouder/verzorger heeft een eigen inlognaam en wachtwoord. De app van SOMtoday kan gedownload worden in de appstore of de playstore. Zoek daarvoor op ‘somtoday’.

ItsLearning

ItsLearning is voor leerlingen een belangrijke informatiebron. In deze elektronische leeromgeving vinden leerlingen uit alle jaarlagen informatie over de verschillende vakken, zoals studieplanners en extra oefenmateriaal.

Inloggen op afgeschermde websites

SOMtoday en ItsLearning zijn afgeschermd. De inlogcode en het wachtwoord, nodig om in te loggen, ontvangen ouders en leerlingen automatisch na inschrijving. Ouders die vorig schooljaar al één of meer kinderen op school hadden, krijgen geen nieuwe inlogcode en wachtwoord; de bestaande codes blijven geldig. Hiermee kunnen zij ook gegevens inzien van het kind dat nieuw op school komt. Ouders met kinderen op meerdere vestigingen kunnen gebruikmaken van dezelfde inloggegevens.

 

Digitale oudernieuwsbrief

Naast brieven en uitnodigingen ontvangen ouders via e-mail ook de oudernieuwsbrief van de vestiging. Iedere vestiging van het Veluws College heeft zijn eigen digitale nieuwsbrief voor ouders. Het kan zijn dat de nieuwsbrief wordt tegengehouden door de spamfilter. Om dit te voorkomen, moet u eenmalig de volgende handelingen verrichten:

 

Mail

Alle leerlingen en medewerkers beschikken over een eigen Veluws College-mailadres. Veel communicatie verloopt via de schoolmail. Het is dan ook van belang dat leerlingen regelmatig hun e-mail lezen!

De mailbox voor leerlingen heeft een limiet van 50MB. Zit de mailbox vol, dan worden mailtjes niet meer ontvangen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van hun mailbox.

Daarnaast is het belangrijk dat de school beschikt over uw juiste e-mailadres. Mocht u uw e-mailadres aangepast willen hebben, kunt u dit doorgeven via de mail:

[email protected]

Informeren

Het Veluws College vindt het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er speelt op school. Om ouders snel en efficiënt te kunnen informeren, doen we dat bij voorkeur digitaal en vooral via e-mail. Het is daarom belangrijk dat de school beschikt over het juiste e-mailadres. Mocht u uw e-mailadres aangepast willen hebben, kunt u dit doorgeven via de mail:

[email protected]

Bent u niet in de gelegenheid om digitaal informatie te ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de administratie (zie mailadres hierboven). Die zorgt dan dat de betreffende informatie voor u klaar ligt op school. U bent als ouders zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van informatie van school.

Afdelingen

Onderbouw

 

HAVO Bovenbouw

VWO Bovenbouw

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Vertrouwenspersonen

Extern ondersteuningsteam

Het extern ondersteuningsteam is schoolbreed, dat wil zeggen dat ondersteuningscoördinatoren van andere vestigingen ook zitting hebben in dit team. Al deze ondersteuningscoördinatoren zijn bekwaam op het gebied van leerlingbegeleiding. Bovendien zitten in dit team deskundigen van buiten de school: de ambtenaar van de leerplichtwet, de schoolarts en iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

In sommige casussen heeft de school specifieke deskundigheid nodig. Bijvoorbeeld om te bespreken welke hulptrajecten een leerling nodig zou kunnen hebben om zijn schoolgang goed te kunnen doorlopen. Via schoolmaatschappelijk werk heeft de school de link met het CJG gelegd. Via deze weg kan de school deskundigheid inschakelen op diverse gebieden. Indien nodig heeft de school een principe afspraak met een extern bureau om, in overleg met ouders en directie, hulp in te kopen als het gaat om vaststellen van dyslexie of andere leerstoornissen. Dit gebeurt alleen als in het intern ondersteuningsteam helder is dat er specifieke deskundigheid ingeschakeld moet worden.

 

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jouw gezin.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op school. De jeugdverpleegkundige nodigt uw kind in leerjaar 2 uit voor een gezondheidsonderzoek op school.

Het CJG bij jou in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die  verder kunnen helpen.

De gezondheid van uw kind volgen

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van je kind in Apeldoorn. Op de middelbare school biedt het CJG in schooljaar 2 een gezondheidsonderzoek aan. Daarvoor krijgt uw kind een uitnodiging thuisgestuurd en vraagt het CJG om thuis alvast een digitale vragenlijst in te vullen over gezondheid en welzijn. Tijdens het invullen worden ook informatie en tips gegeven. De jeugdverpleegkundige komt langs op school. De ouder hoeft daar niet bij aanwezig te zijn. Tijdens de afspraak meten en wegen we kind en bespreekt de jeugdverpleegkundige de vragenlijst. Ook komen (lichamelijke) veranderingen en andere belangrijke zaken in het leven van uw kind aan bod. Mocht het gezondheidsonderzoek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met toestemming van uw kind) contact met ouder(s) opnemen.

Kernteam

Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de zorgcoördinator van school, advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

 

Contact met het CJG?

 

Verwijsindex

De Verwijsindex Gelderland is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar). Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt  daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Meer informatie: http://www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley

 

 

Ondersteuningsteam

Aan iedere vestiging van het Veluws College is een ondersteuningsteam verbonden. Het ondersteuningsteam adviseert mentoren, counselors en teamleiders over de begeleiding van leerlingen, met name bij problemen die extra zorg verlangen.

 

Ondersteuningsteam

Ondersteunings-coördinator

De ondersteuningscoördinator doet wat zijn naam aangeeft: hij coördineert de zorg voor een leerling. In overleg met mentoren, docentteamleiders, counselor en orthopedagoog zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon. Denk aan bijvoorbeeld gespecialiseerde begeleiding voor ASS, ADHD en RT-hulp, gesprekken met leerlingbegeleider, steun bij studievaardigheden en aanmelding voor en bespreking in het interne of externe ondersteuningsteam. En indien nodig helpt hij ouders en leerling de weg te vinden naar de juiste externe instantie(s). Daarbij is hij voorzitter van het intern ondersteuningsteam, waarin maandelijks de leerlingbegeleiders en ondersteuningscoördinator met elkaar overleggen over de ondersteuningsbehoeften van de diverse leerlingen.

 

Ondersteuningscoördinator

Counselor

Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem, hij voelt zich bijvoorbeeld somber of heeft een relationeel probleem, bijvoorbeeld altijd ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor de leerling niet verder kan helpen, kan de hulp van een counselor gevraagd worden. Dat is een gespecialiseerde docent. De counselor helpt de leerling beter om te kunnen gaan met het probleem.

Een counselor kan een leerling inbrengen in het zorgteam. Ook begeleidt hij de leerling als dat nodig is naar buitenschoolse instanties die gespecialiseerd zijn in sociaal-emotionele begeleiding of therapie. Verwijzing van een leerling naar een counselor vindt plaats na overleg met de betrokken mentor en afdelingsleider. Ook de ondersteuningscoördinator kan doorverwijzen.

 

Counselor

Remedial Teacher

Voor leerlingen met specifieke leerproblemen of leerachterstanden waarmee ze niet in een reguliere les kunnen worden geholpen, is er remedial teaching (RT). Daarbij krijg je bijvoorbeeld een andere wijze van instructie, specifieke begeleiding met orthodidactische materialen en hulp bij het aanleren van nieuwe leerstrategieën.

Eventueel kan een psychologisch onderzoek (door een orthopedagoog of psycholoog) deel uitmaken van de verwijzing naar remediale hulp. Dankzij dat onderzoek kan dan ook een handelingsplan worden opgesteld in samenwerking met de RT-docent. Een RT-docent is een specialist op het gebied van remedial teaching en is hiervoor speciaal opgeleid. Hij of zij verleent tweedelijnshulp.

 

Remedial teacher

Studiebegeleider

Heb je structurele problemen van ernstiger aard met jouw studie? Dan bestaat er de mogelijkheid voor begeleiding door een studiebegeleider. Deze begeleidt jou of een groepje leerlingen naar een structureel andere studiehouding, zodat je in de toekomst de studie weer zelfstandig op een succesvolle wijze kunt vervolgen. Verwijzing naar een studiebegeleider gebeurt door de mentor.

 

Studiebegeleider

Decaan

In het Nederlandse onderwijssysteem moeten scholieren al vrij vroeg keuzes maken voor hun vakkenpakket en vervolgopleiding. Dat kunnen best lastige en spannende keuzes zijn. Daarom neemt loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) een belangrijke plaats in binnen de begeleiding van onze leerlingen.  

De decaan begeleidt leerlingen, samen met de mentor, bij profiel- en studiekeuze. Dat gebeurt tijdens de mentorlessen, informatieavonden en individuele gesprekken. Daarnaast organiseert de decaan i.s.m. het vervolgonderwijs activiteiten om leerlingen te helpen bij het maken van hun keuze o.a. profielkeuzedag bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), bezoek aan een hogeschool (Saxion) of universiteit (Twente), bezoek van de techniektruck aan onze school, een themaweek rondom studie- en beroep, enz. Ook organiseren de Apeldoornse decanen gezamenlijk i.s.m. Aventus rond half november een grootschalige scholenmarkt: NXTLVL. Tijdens drie avonden (MBO, HBO en WO) kunnen leerlingen en ouders informatie krijgen over opleidingen. 

Lees ook meer over profielkeuze en vakken in de vrije ruimte in het hoofdstuk profielkeuze. Op deze pagina vind je ook het profielkeuzeformulieren.

Decaan:

Leerlingen kunnen altijd bij de decaan terecht voor hulp, informatie of advies.

Open dagen en meeloopdagen

Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich goed oriënteren op het vervolgonderwijs. Daarom stimuleren wij leerlingen om open dagen en meeloopdagen te bezoeken. Alle mbo-, hbo- en wo instellingen organiseren een paar keer per jaar open dagen (meestal in het najaar en in het voorjaar). Als een leerling al een studie op het oog heeft, is het goed om een dag mee te lopen met een student of beroepsoefenaar, zo krijgt de leerling een nog beter beeld van de opleiding en of deze bij hem of haar past. Leerlingen kunnen zowel voor open- als voor meeloopdagen verlof aanvragen via het infopunt.

Nieuwsbrieven

Wij vinden het ook belangrijk om leerlingen en ouders te informeren over mogelijkheden en ontwikkelingen, daarom sturen de decanen regelmatig nieuwsbrieven naar leerlingen en ouders met informatie over het maken van keuzes en het keuzeproces, de mogelijkheden na het voortgezet onderwijs, overzichten van de open dagen, aanmelden bij het vervolgonderwijs, studiefinanciering, enz.

 

Ouderspecial studiekeuze 6 vwo september 2020

Studiekeuzenieuwsbrief 5vwo oktober 2020

Ouderspecial studiekeuze 5 havo september 2020

Studiekeuzenieuwsbrief 4H oktober 2020

Nieuwsbrief profielkeuze 3A september 2020

Nieuwsbrief profielkeuze 3H september 2020

Nieuwsbrief profielkeuze 3VE september 2020

 

 

Ouders als partners bij LOB

Wilt u uw eigen ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan de loopbaanbegeleiding bij ons op school? Uw hulp is zeer welkom! U kunt daarbij denken aan de volgende mogelijkheden:

Ook andere ideeën zijn van harte welkom! U kunt contact opnemen met onze decaan, Inge van Dam ([email protected]) als u uw ervaring in wilt zetten om ons te helpen bij LOB in onze school. Ook als u mee wilt denken over de inhoud van onze informatieavonden bijvoorbeeld, horen wij dat graag van u.

Visie LOB

Visie op LOB VC Walterbosch 2020-2024

Toezichthouder

De toezichthouder houdt bij wie er te laat komt, wie er ziek is en wie de klas is uitgestuurd en waakt over degenen die moeten nablijven.

Toezichthouder infopunt

Mentor / coach

Als je problemen hebt, of je wilt iets vragen, dan kun je altijd terecht bij jouw eigen mentor/coach. Hij (of zij) is de persoonlijk begeleider van alle leerlingen uit jouw klas en alle informatie over leerlingen komt bij de mentor/coach binnen. De mentor/coach kent de eigen klas/leerling dus goed en helpt je bij specifieke problemen, maar geeft ook advies over zaken die belangrijk zijn voor jouw schoolloopbaan. Verder werkt de mentor/coach aan een goede sfeer in de klas. De mentor/coach is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers.

Schooljaar 2021-2022

Coaches VWO Erasmus

1VE1
 • mevr. E. Hagen
 • mevr. K. Blewett
1VE2
 • mevr. R. van Lienen
 • mevr. R. van ’t Erve
1VE3
 • dhr. J. Bongaards
2VE1
 • mevr. H. Hol
 • mevr. C. Mathot
2VE2
 • dhr. W. Rozing / B. Stapper
 • dhr. S. Slinkman
2VE3
 • dhr. R. Verschuren
 • mevr. R. Heimgartner
3VE1
 • dhr. T. Zandsteeg
3VE2
 • mevr. M. Engels
 • mevr. J. Slinkman
3VE3
 • dhr. J. Agricola
 • dhr. M. de Jong

Mentoren klas 1HA

1HA1
 • dhr. N. Soetman
1HA2
 • mevr. J. Hut
1HA3
 • mevr. L. Bakker
1HA4
 • mevr. W. Zwiers
 • dhr. V. Honig
1HA5
 • mevr. A. Bonestroo

Mentoren klas 2HA

2HA1
 • mevr. E. van Dijk
2HA2
 • mevr. L. Buitenhuis
2HA3
 • mevr. A. Landman
2HA4
 • mevr. B. Rienks
 • mevr. M. Schuring
2HA5
 • mevr. S. Esmeijer

Mentoren klas 3A en 3H

3A1
 • mevr. D. van der Meijden
 • dhr. H. van Gerrevink
3A2
 • mevr. C. Velthuis
3H1
 • mevr. J. Vermeulen
3H2
 • mevr. M. Wortelboer
3H3
 • dhr. F. Roggeband
3H4
 • dhr. J. Overvelde
Mentoren klas 4
4H1
 • dhr. J. Verstegen
4H2
 • mevr. E. Koopman
4H3
 • dhr. M. Rétei
4H4
 • dhr. B. Wessels
4H5
 • mevr. A. ter Beek
4H6
 • mevr. C. Platenkamp
4H7
 • dhr. T. Grievink
4H8
 • mevr. M. Vis
 • dhr. A. v.d. Meer
4H9
 • mevr. A. Ligtenberg

Coaches klas 4V

4V1
 • dhr. K. Stoop
 • mevr. G. van Hornsveld
4V2
 • mevr. M.M.C. Dorothaal
 • mevr. C. Stegeman
4V3
 • dhr. C. Asbreuk
 • mevr. W. Debets
4V4
 • mevr. E. Weistra
 • dhr. G.A.  van Kooten Niekerk
4V5
 • dhr. S. Toth
 • mevr. V. Bothof
4V6
 • mevr. F. Been
 • dhr. B. Eijkelenkamp

Mentoren klas 5

5H  leerlingen in 5H hebben een  individuele   mentor
5V1
 • mevr. M. Spijkers
 • mevr. L. Elbersen
5V2
 • dhr. M. Oerlemans
 • mevr. S. Pape
5V3
 • mevr. R. Werler
5V4
 • mevr. H. Crooijmans
 • dhr. M. Liefers
5V5
 • dhr. M. Hof
 • mevr. G. van Ham

Mentoren klas 6

6V1
 • mevr. I. Blijenberg
6V2
 • mevr. M.L. de Ree
 • mevr. L. Doornebal
6V3
 • mevr. S. Balk
6V4
 • mevr. C. van Alphen
 • dhr. L. Evers
6V5
 • dhr. A. Dubbelman
6V6
 • dhr. J. Buijnink

 

Regionale Verwijsindex

De Regionale Verwijsindex is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar). Hulpverleners die zich ernstig zorgen maken over een jongere, geven dit aan in de Verwijsindex. Door de meldingen in de Verwijsindex weten hulpverleners sneller of een jongere ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Hierdoor blijft de jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover geïnformeerd.

Meer informatie?
Het Veluws College is partner van de Verwijsindex Oost Veluwe/Midden IJssel

Schoolarts

De GGD onderzoekt in het voortgezet onderwijs de leerling in de eerste klas. Afhankelijk van het schooltype gebeurt dit door de jeugdverpleegkundige en/of de jeugdarts. Zij besteden aandacht aan groei, gezondheid, gedrag en leefstijl. Voor het onderzoek ontvangen de jongere en zijn/haar ouders/verzorgers vooraf een uitnodiging. Het onderzoek bestaat onder andere uit het invullen van een digitale vragenlijst door de leerling. Daarnaast wordt de leerling gemeten en gewogen. De ouders/verzorgers hoeven bij het onderzoek niet aanwezig te zijn, maar ze mogen het wel. Na afloop van het onderzoek krijgt de leerling een brief mee, waarin eventuele bijzonderheden vermeld zijn. Naar aanleiding van het onderzoek kan de medewerker – afhankelijk van de bevindingen – het volgende doen:

Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Afspraak maken met de jeugdarts of –verpleegkundige?
T: 088-443 31 00 (maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00)
E: [email protected]
W: http://www,ggdnog.nl

Rekenen en Taal

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Walterbosch reken- en taalbeleid ontwikkeld. In de onderbouw maken leerlingen jaarlijks diagnostische Cito-toetsen op basis waarvan zij bij gebleken achterstanden ingedeeld worden bij extra begeleidingsuren rekenen en taal.

Rekenen

Rekenvaardigheden worden onderhouden bij wiskunde. Jaarlijks worden deze rekenvaardigheden enkele malen getoetst. Er wordt gewerkt met een digitaal rekenprogramma. Voor leerlingen in 4 havo zonder wiskunde staan er aparte rekenuren op de lessentabel.

Taal

Tijdens de begeleidingsuren in klas 1 wordt extra aandacht besteed aan taal. Het accent ligt hierbij op tekstbegrip, woordenschat, grammatica en de (werkwoord)spelling. Verder wordt er in klas 1 en 2 met eigen (online) materiaal gewerkt om de woordenschat van de leerlingen te vergroten. Deze woorden worden jaarlijks twee keer bij het vak Nederlands getoetst.

 

Passend Onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet Passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.

Ondersteuning

Iedere leerling krijgt op school de juiste basisondersteuning. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen extra ondersteuning. In ons Schoolondersteuningsplan 2019-2023 lees je er meer over. Kunnen we een leerling met een bepaalde ondersteuningsbehoefte op onze school niet helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing. Uiteindelijk is de school verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs.

Samenwerking

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband 25-05 (SWV25-05). Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst maken deel uit van dit samenwerkingsverband en nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Alle schooldirecties en besturen gaan uit van het volgende: ‘Organiseer passend onderwijs in het reguliere onderwijs als het kan, in het speciaal onderwijs als het moet.’ Daarnaast hebben zij de volgende uitgangspunten onderschreven.

Schakelvoorziening

Het Samenwerkingsverband heeft een kleine schakelvoorziening. Hier kunnen leerlingen terecht die (tijdelijk) op hun eigen school niet goed ondersteund kunnen worden. Doel is dat leerlingen uiteindelijk terugkeren naar school.

Rekenen en taal

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Walterbosch reken- en taalbeleid ontwikkeld. In de onderbouw maken leerlingen jaarlijks diagnostische Cito-toetsen op basis waarvan zij bij gebleken achterstanden ingedeeld worden bij extra begeleidingsuren rekenen en taal.

Huiswerkbegeleiding

Heb jij wat meer moeite met het plannen en maken van je huiswerk? Studiekring verzorgt bij ons op school huiswerkbegeleiding. Door de goede contacten sluiten de diensten van Studiekring goed aan op het onderwijs op school.  Huiswerkbegeleiding zorgt ervoor dat jij efficiënter leert werken en daardoor al je huiswerk op tijd af hebt. Uitstelgedrag is opeens verleden tijd!

Bijles

Kan jij wat extra hulp gebruiken bij een bepaald vak? Studiekring biedt bij ons op school vakinhoudelijke één-op-één bijles aan. Deze wordt gegeven door ervaren begeleiders. Ze geven je net dat extra steuntje in de rug voor het vak waar jij iets meer moeite mee hebt. Voordat jij het weet zijn alle achterstanden ingehaald en ga jij weer vol zelfvertrouwen naar de les!

Aan deze vormen van begeleiding zijn extra kosten verbonden voor ouders.

Studiekring in het kort:

 

Een keer ervaren hoe het is om huiswerkbegeleiding bij Studiekring te volgen? Of heb je vragen over bijles. dat kan! Vraag naar de mogelijkheden door een e-mail te sturen naar Jasha Farkas vestigingsmanager Studiekring Apeldoorn West.  e: jashafarkas@studiekring.nl of bekijk onze vestiging.

 

Op studiekring.nl kunt u uiteraard ook terecht voor meer informatie over onze diensten.

Dyslexie

Aan het begin van de brugklas nemen we een dictee en een leestest af om te kijken of er mogelijk sprake is van dyslexie bij een leerling. Wanneer de uitslag van het dictee of de leestest hiertoe aanleiding geeft, start de remedial teacher een vervolgonderzoek. Op basis hiervan wordt besloten of spellinghulp en/of RT-begeleiding nodig is of dat er wordt doorverwezen naar externen.
Ouders van brugklasleerlingen die in aanmerking komen voor RT-hulp, worden na het dyslexieonderzoek uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Ook de ouders van brugklasleerlingen die al met een dyslexieverklaring naar onze school komen, worden hiervoor uitgenodigd.
Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen op maat gesneden faciliteiten krijgen. Op basis van deze verklaring beslist de ondersteuningscoördinator in overleg met de docentteamleider welke faciliteiten worden toegekend.

Meer informatie is te vinden in het beleidsplan dyslexie.

Onderbouw

Studie- en sociale vaardigheden

Brugklassers krijgen tot aan de herfstvakantie twee mentoruren per week. Hierin helpt de mentor je met het aanleren van de juiste studiemethode. Binnen de afdeling Erasmus is de begeleiding in de handen van de coaches. Daarnaast is er aandacht voor sociale vaardigheden. Hierin wordt een beroep gedaan op jouw verantwoordelijkheidsgevoel tegenover jezelf en tegenover anderen. Deze lessen zijn ook een goed moment om ervaringen tussen leerlingen en mentor uit te wisselen over de gang van zaken op school.

Vakondersteuning en trainingen

Extra ondersteuning in de onderbouw vindt plaats in de bu-uren. De docentteamleider is verantwoordelijk voor de indeling. Naast inhoudelijke vakondersteuning zijn er mogelijkheden voor het volgen van weerbaarheid, faalangstreductietraining, beeldende vorming, Latijn en mindfulness.

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen. Het is de bedoeling dat vertegenwoordigers van alle leerjaren regelmatig in gesprek gaan met een van de directieleden. Tijdens dit gesprek komen primair de belangen van de leerlingen aan de orde. De leerlingenraad levert ook kandidaten voor de medezeggenschapsraad van het Veluws College.

 

Kerstviering

Jaarlijks besteden we in een brede context aandacht aan de viering van Kerstmis. Per jaarlaag bieden we zo mogelijk een programma dat is afgestemd op de betreffende groep.

Sport

Tijdens het hele schooljaar organiseren we verschillende sportevenementen. Zo kunnen leerlingen hun krachten meten met leerlingen van andere klassen of scholen tijdens een aantal sporttoernooien. Er is voetbal, volleybal en softbal maar we hebben ook aandacht voor de wat minder traditionele sporten zoals fitness, squash en aerobics. De onderbouw sluit het schooljaar altijd af met een groot sporttoernooi.

Bijzondere sportprojecten

De sectie lichamelijke opvoeding van het Veluws College Walterbosch organiseert meerdere malen per jaar bijzondere sportprojecten voor de onderbouw en bovenbouw. Deze sportprojecten bieden leerlingen interessante en plezierige sporten op veelal verschillende buitenschoolse sportaccommodaties. Deze sportevenementen zijn verplicht voor de leerlingen. Enkele voorbeelden van sportprojecten zijn de spelendag en de racketspelen. Aan een deel van de activiteiten zijn kosten verbonden: € 7,– per jaar.

SOK (Sportoriëntatie en -keuze)

Voor de examenklassen geldt het bijzondere sportoriëntatie en -keuzeproject waarin leerlingen enkele blokken aan de
gang gaan met zelf gekozen sporten. Voorbeelden:

Het is de verantwoordelijkheid van de leerling zelf dat het SOK-programma is afgerond op het genoemde moment in PTA.
Zie hiervoor ook het examenreglement  dat aan het begin van het examenjaar wordt uitgedeeld en wordt gepubliceerd in
de schoolgids.

Extra kosten

Voor deze activiteiten betalen zowel de leerlingen van het vwo als de leerlingen van de havo € 36,- . Zodra het
SOK-programma begint, dienen de leerlingen binnen drie weken het bedrag contant te betalen aan de docent. Leerlingen
kunnen op speciaal verzoek ook deelnemen aan een gratis programma. De activiteiten zijn dan anders dan in het
reguliere programma en worden voorgeschreven door de sectie LO.

Olympic Moves

Al een aantal jaar doen we weer mee aan Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Afgelopen
jaar hebben 242 leerlingen verdeeld over 19 teams meegedaan met de sporten hockey, voetbal, volleybal, handbal en
tennis.

Excursies

Excursies zijn spannend en altijd leerzaam. Daarom organiseert het Veluws College Walterbosch in de onderbouw minimaal één keer per schooljaar een excursie. Het karakter is educatief en/of cultureel. De voorbereiding ligt in handen van een of meerdere vaksecties. Tijdens deze excursies voer je een aantal opdrachten uit die we later in de les bespreken. Ook in de bovenbouw vinden, afhankelijk van het leerjaar en de afdeling, excursies plaats. Deze sluiten altijd aan op de behandelde leerstof.

Meerdaagse werkweek

Het Veluws College Walterbosch organiseert in april een werkweek. Leerlingen 4havo en 5vwo gaan die week op (buitenlandse) werkweek. In schooljaar 2018-2019 zijn er onder meer excursies/werkweken naar Engeland, Schotland, Spanje en Italië. Leerlingen die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan een werkweek in het buitenland, zijn verplicht deel te nemen aan de excursie City Marketing (Apeldoorn). De overige leerlingen krijgen tijdens deze week een aangepast rooster.

Extra kosten

Excursies, de activiteitenweek en een eventueel andere activiteit vormen een extra aanvulling op het onderwijscurriculum. Je kunt hieraan alleen meedoen na betaling. Als je niet meedoet, krijg je een alternatief lesprogramma op school aangeboden. Voor een overzicht van de extra kosten klik hier.

KKtoe

KKtoe staat voor: Kunst en Kultuur, tevens organisatie en evenementen. Zij is verantwoordelijk voor het culturele jaarprogramma waarin ruimte is voor creativiteit, muziek en themafeesten.

Veluwse Onderwijsgroep

Het Veluws College Walterbosch maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie, die er in de eerste plaats is voor de leerling. Wij geven leerlingen de ruimte en demogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers blijven zich daarvoor ook als professional ontwikkelen. Onderwijs is onze kerntaak en dit is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Ons onderwijs verbindt hen met de samenleving.

Bijna 2.000 medewerkers maken zich sterk voor kwalitatief en uitdagend onderwijs voor ruim 13.000 leerlingen. Iedere leerling op onze vijftien basisscholen, één school voor het speciaal onderwijs en elf middelbare scholen voorzien wij van een breed onderwijsaanbod Hierdoor krijgen zij allemaal gelijke kansen en worden zij uitermate gestimuleerd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen zij deze delen met anderen. Wij staan stil bij resultaten, vieren successen, maar blijven kritisch kijken naar wat beter kan en moet.

Directeur voortgezet onderwijs a.i.:

Voorzitter College van Bestuur

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers aan de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is om de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig, in een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeel van het Walterbosch vertegenwoordigd.

Personeelsgeleding

– neemt ook deel aan de Deelmedezeggenschapsraad (DMR)op vestigingen:

– neemt geen deel aan de Medezeggenschapsraad, maar wel aan de DMR:

Oudergeleding 

Leerlinggeleding 

Contact

Algemeen e-mailadres van de medezeggenschapsraad van het Veluws College:

[email protected]

 

Ruimte voor Talent

Heeft uw zoon of dochter een bijzonder talent? Bijvoorbeeld op gebied van muziek of dans? Dan kan hij/zij op incidentele basis faciliteiten krijgen. Neem contact op met de coördinator ruimte voor talent voor informatie of faciliteiten.

De coördinator ruimte voor talent van Veluws College Walterbosch is:

Topsport Talentschool

Als een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College leerlingen, die hoog op niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met elkaar kunnen combineren.

LOOT-status

Om voor faciliteiten in aanmerking te komen moet je een LOOT-status hebben. Die kun je krijgen als je een landelijke status hebt, bijvoorbeeld Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte. Deze landelijke status wordt bepaald door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF. Jaarlijks wordt de status opnieuw aangevraagd en wordt vervolgens bekeken van welke faciliteiten jij gebruik kunt maken.

Wat kunnen die faciliteiten zijn? 

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de LOOT-coördinator van het Veluws College Walterbosch:

LOOT-begeleiders:

 

Extra informatie vind je op de website van de stichting LOOT: www.stichtingloot.nl

 

Zijn wie je bent

Op het Veluws College vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en respect heeft voor de ander. Of het nu gaat om afkomst, seksuele voorkeur of de religie die je aanhangt, op het Veluws College mag je zijn wie je bent. We staan open voor elkaar en gaan met elkaar in gesprek om van elkaar te leren. Dit doen we in de praktijk van alledag en nog eens extra tijdens de mentorlessen (onderbouw) en maatschappijleer (bovenbouw).

 

Burgerschap en integratie

Op het Veluws College willen we leerlingen opvoeden tot respectvolle burgers die zich betrokken voelen bij en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Verplaatsen in de ander

In de lessen van de mentor leer je om te gaan met jouw gevoelens, open te staan voor andere meningen en ideeën en je te verplaatsen in andere mensen. We luisteren naar leerlingen en stimuleren hen om een onderbouwde mening te formuleren.

Jouw mening telt!

Je kunt ook betrokken zijn bij school door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad en/of de leerlingenraad en door jouw mening te geven bij tevredenheidsonderzoeken.

Iets doen voor de ander

Onze leerlingen nemen deel aan de maatschappelijke stage om zo iets te betekenen voor hun medemens. Ook voeren we regelmatig actie voor goede doelen. Bij het vak maatschappijleer worden maatschappelijke thema’s en de actualiteit besproken.

Andere normen en waarden

Tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming ten slotte, doe je kennis op over religieuze stromingen en ga je met elkaar in gesprek over normen en waarden.

Uitgangspunten

Het Veluws College is een brede scholengemeenschap met drie katholieke vestigingen in Apeldoorn en een oecumenische in Twello.

Uitgangspunten:

Identiteit

Het Veluws College is een brede, katholieke scholengemeenschap waar onze leerling centraal staat. Dat betekent dat we zorgvuldig en respectvol omgaan met elkaar in een veilig en zorgzaam schoolklimaat.

Kortom: een goede sfeer, waarin iedereen zich prettig voelt.

Op het Veluws College hechten we grote waarde aan goede omgangsvormen. Dit stelt onder andere eisen en grenzen aan de manier waarop we elkaar aanspreken, aan het taalgebruik en aan het opleggen van sancties. Bij het oplossen van conflicten vindt altijd hoor en wederhoor plaats.

Uitgangspunten christelijke traditie

Gedragsregels

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels als basis voor hun gedrag:

Vanzelfsprekend is bovenstaande opsomming niet meer dan een kader dat wenselijk gedrag aangeeft. Docenten kunnen in hun lessen aanvullende regels stellen. In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen vermeld.

Examenreglement

Elk jaar wordt het examenreglement zo nodig aangepast door de examencommissie en voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Na goedkeuring krijgen de examenleerlingen aan het begin van het schooljaar het examenreglement uitgereikt.

WB-Examenreglement-2020-2021

Reglement Commissie van Beroep Examen

 

Toetsweken

Het schooljaar 2020-2021 is opgedeeld in vier periodes. Iedere periode sluit je af met een toetsperiode van een week. Het toetsrooster wordt zo samengesteld dat de toetsen zo evenwichtig mogelijk zijn verspreid. In principe zijn er op een dag niet meer dan drie toetsen die veel voorbereiding vereisen. Voor de afdeling Erasmus gelden andere periodes.

Middagactiviteiten

Voor een aantal klassen is er op één van de middagen een sporttoernooi. Sporttoernooien zijn eigenlijk gymlessen en daarom is deelname voor alle leerlingen verplicht. Leerlingen in de brugklas hebben in de toetsperiodes ook nog een aantal andere activiteiten. Zij worden onder meer geïnstrueerd over gebruik van de mediatheek en de openbare bibliotheek.

Cijfers en inhaalmoment

Een toetsperiode wordt afgesloten met een digitaal cijferoverzicht. Indien je een werk mist wegens ziekte, kun je dit inhalen tijdens de inhaalmomenten die plaatsvinden in de periode volgend op de toetsweek.

In de jaaragenda wordt aangegeven wanneer de toetsperiodes en inhaalmomenten plaatsvinden.

PTA: Programma van toetsing en afsluiting

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over een aantal vakken in de gehele bovenbouw wordt afgenomen.

Toetsreglement

Toetsreglement 2020-2021

PTA

HAVO 4+5 (examenjaar 2022)

HAVO 5 (examenjaar 2021)

VWO 4+5+6 (examenjaar 2023)

VWO 5+6 (examenjaar 2022) na wijziging biologie

VWO 4+5+6 (examenjaar 2021) na aanpassingen entl en fi

 

Keuzewerktijd-uren (kwt)

De keuzewerktijd-uren (kwt-uren) zijn bedoeld als ondersteuning, verdieping en/of verbreding van een bepaald vak, of als facilitering voor zelfstudie. In de kwt-uren werk je in een leslokaal onder begeleiding van een vakdocent aan een specifiek vak of je werkt zelfstandig verder aan je taken. Je kunt tijdens dit uur vragen stellen over de lesstof, extra oefenen met bepaalde vaardigheden (bijvoorbeeld tekstverklaring, luistervaardigheid) of oefenen met een diagnostische toets. De kwt-uren zijn niet alleen bedoeld om te werken aan huiswerk. Je zult ook thuis nog tijd moeten besteden aan werk- en leeropdrachten. De kwt-uren zijn op een vast moment in de week ingeroosterd. Je kunt elke periode opnieuw een of twee keer een keuze maken welke vakken je tijdens deze uren wilt volgen. Ook is het mogelijk een uur te kiezen, waarin je zelfstandig kunt werken aan diverse vakken.

Goed om te weten:

 

Lichamelijke Opvoeding

Kleding

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding draag je speciale sportkleding: een shirt, dat in verband met de veiligheid niet al te wijd mag zijn, een korte broek en gymschoenen. Een trainingspak is alleen toegestaan bij gymnastiek buiten. Op het sportveld dien je sportschoenen te dragen van degelijke kwaliteit. In de gymzalen zijn zaalsportschoenen van degelijke kwaliteit verplicht.

Lestijden lichamelijke opvoeding

Lesuur – bij gymlessen binnen

Lesuur – bij gymlessen buiten

Waardevolle spullen

Het meebrengen van waardevolle spullen naar de buitenlocatie en de gymzalen wordt afgeraden. Leerlingen doen er goed aan hun waardevolle spullen in hun kluisjes op te bergen of anders mee te brengen naar de zaal, waar de spullen worden ingeleverd bij de docent. De kleedruimtes bij de buitenlocatie worden tussen de lessen door afgesloten om diefstal te voorkomen. Dat geldt niet voor de kleedruimtes bij de gymzalen. Het meebrengen van waardevolle spullen door leerlingen is op eigen risico.

Afspraken en regels voor het vak LO

● Lestijden/Te laat regeling: zie schoolafspraken.
● Als je in de periode van buitenlessen te laat bent, dan dien je na de gymles een ‘te laat briefje’ te halen bij het infopunt.

● Blessures: als je geblesseerd bent, dan meld je dit altijd bij de docent LO met een brief van je ouders en je hebt je gymkleding gewoon bij je. In principe ben je aanwezig in de les LO om bijvoorbeeld als scheidsrechter op te treden of een aangepast programma te volgen. Als je fysiek niet in staat bent om zelfstandig naar het buitenveld of externe locatie te fietsen, dan ga je dit melden bij de toezichthouders bij het infopunt met een brief van je ouders. De toezichthouder informeert de docent LO. Bij langdurige blessures dien je altijd contact op te nemen met de docent LO. Je krijgt dan een vervangende opdracht uitgereikt zodat je toch een LO cijfer kunt krijgen. Voor regeling ontheffing voor het vak LO (zwaardere blessures/omstandigheiden): zie schoolafspraken.
● Slecht weer regeling in buitenperiode: op het dagrooster (op schermen op school en via internet) staat bij slecht
weer vermeld waar je les hebt.
● Kleding: In de LO-les draag je sportkleding en schoenen die bedoeld zijn om op te sporten. Shirts of hemdjes dienen
hooggesloten te zijn, en hemdjes dienen een brede band te hebben.
● Vergeten kleding: als je de sportkleding vergeten bent, dan ga je voor de les naar de docent. Afhankelijk van de regeling van de docent kun je kleding lenen of huren. Geleende kleding geef je de volgende les gewassen terug aan de docent. Broek en/of shirt huren kost € 0.50.

 

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen.

De buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enzovoort) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. Daarnaast voorziet zij kinderen van diverse schoolkosten zoals een fiets en Chromebook. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

Contact

Op werkdagen is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoon 085-0471774. Daarnaast is er dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur een inloopspreekuur. Stichting Leergeld is te bezoeken in de bibliotheek junior (in de kelder) aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.

U kunt ook een e-mail te sturen naar [email protected]

Bekijk de website van Stichting Leergeld: www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? Dan kunt u mogelijk kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Als u recht hebt op kindgebonden budget, krijgt u bericht van de Belastingdienst.

Is uw kind 18 jaar en zit hij/zij op het voortgezet onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag van uw kind. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. Vraag de tegemoetkoming schoolkosten tijdig aan bij DUO.

Schoolloket wordt WisCollect

Via een betalingsloket kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is.

Voorgaande jaren werd als betalingsloket Schoolloket gebruikt. Momenteel wordt er gewerkt aan de overstap naar WisCollect en is het tot nadere berichtgeving niet mogelijk het betalingsloket te gebruiken.

 

Kosten excursies en activiteiten

 

Excursies, de activiteitenweek en bijvoorbeeld een schaatsevenement vormen een extra aanvulling op het onderwijscurriculum. Je kunt hieraan alleen meedoen na betaling. Als je niet meedoet, krijg je een alternatief lesprogramma op school aangeboden. De kosten van deze extra activiteiten bedragen ongeveer € 50,00 per leerjaar, met uitzondering van de excursies in het VWO en Erasmus en de hierna genoemde meerdaagse excursies. De directie bewaakt de hoogte van dit bedrag.

kostenpost

bedrag

  opmerkingen

Aanvullend programma vernieuwd-VWO € 50,00
Excursies en lesmaterialen Erasmus € 80,00
Gebruik van kluisje €   4,75     huur
schoolpas €   1,75
€   7,00     bij verlies
sportoriëntatie en -keuze  (SOK) in examenklassen € 20,00 – €  36,00
excursies en activiteiten per leerjaar € 50,00     er is ook een gratis lesprogramma
profiel excursie 4 havo / 5 vwo € 75,00 – € 600,00     (afhankelijk van keuze)

 

 

 

 

 

Bijdrage keuzevakken

Alle vestigingen bieden verschillende keuzevakken aan. Leerlingen in klas 1HA, 2HA, 3H en 3V van het Veluws College Walterbosch volgen een keuzevak (Podium, Onderzoek & Ontwerpen of Nieuwe Media). Voor deelname aan deze keuzevakken wordt geen vaste extra ouderbijdrage gevraagd. Incidentele extra kosten die worden gemaakt (o.a. voor excursies), worden per keer geïnd via WisCollect.

Ouderbijdrage

Natuurlijk verzorgt het Veluws College regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage.

Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 35,00. De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Het Veluws College doet echter – mede uit het oogpunt van collectiviteit – een dringend beroep op elke ouder de ouderbijdrage te betalen.

Het bevoegd gezag en de ouders uit de medezeggenschapsraad stellen samen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waar de ouderbijdrage aan wordt besteed. De bestedingsdoelen van de ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage. De vestigingsspecifieke diensten en activiteiten zijn schoolbreed vastgelegd, maar hebben niet op alle vestigingen dezelfde vorm en omvang.

 

Van de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten betaald:

Collectieve leerlingverzekering €  3,00
Solidariteitsbijdrage capaciteitsonderzoeken €  4,50
Leerlingpas €  1,75
Kosten Ouderraad €  1,25
Sportactiviteiten €  1,00
Diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage) €  8,00
Bijdrage in kosten communicatie ouders €  2,00
Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten, zoals start schooljaar, sinterklaas- en kerstviering, sporttoernooien, div. culturele activiteiten na lestijd, schoolfeesten, leerlingenraad € 13,50
Totaal € 35,00

 

 

Overgangsnormen

Bij het bepalen van de overgang van het ene schooljaar naar de andere worden onderstaande overgangsnormen gehanteerd.

Algemene overgangsnormen onderbouw

Overgangsnormen onderbouw 2020-2021

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen Bovenbouw schooljaar 2020-2021

En wat als ik blijf zitten?

Doubleren in de tweede fase schooljaar 2020-2021

 

 

Toelating

Naar de brugklas

Je wordt toegelaten tot de brugklas van het Veluws College Walterbosch met een positief advies van jouw basisschool. Bij de plaatsing van de leerling is het advies van de basisschool, dat is afgegeven voor 1 maart, leidend. Ook als de wens van de wettelijk vertegenwoordigers en het niveaubepaling/plaatsingsadvies niet gelijk zijn, blijft het door de basisschool bepaalde niveau leidend.

De toelatingscommissie van de school plaatst de leerling in een opleiding op basis van de inhoud van het complete overstapdossier. Indien aanvullende informatie nodig is over de leerling wordt contact opgenomen met de basisschool. Als het resultaat van de Cito Eindtoets hoger uitpakt dan het advies van de basisschool, dan wordt het advies naar boven bijgesteld.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen tegen dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed

Naar andere leerjaren

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot andere leerjaren. Een leerling kan alleen tot een bepaald type onderwijs op de vestiging Veluws College Walterbosch worden toegelaten indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de leerling in staat is op een redelijke termijn een bepaald type onderwijs met een diploma af te ronden. Die verwachting is gebaseerd op de tot dan toe behaalde resultaten, de getoonde motivatie, inzet, inzicht en advies van de afleverende school. De toelatingscommissie kan aan de toelating van een leerling nadere voorwaarden verbinden. Bovendien moet er een plaatsingsmogelijkheid zijn in het desbetreffende leerjaar. De school waar de leerling vandaan komt, wordt altijd geconsulteerd.

Procedure Toelating mavo – 4havo

Van 5 havo naar 5 vwo

 

 

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen bij de genoemde toelatingscommissie schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed – tegen dit besluit. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Walterbosch. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.

Schoolafspraken

Op het Walterbosch houden we ons aan de volgende afspraken:

1. Op tijd komen 

2. Ziekmelding

3. Corvee

4. Mobiele telefoon

5. Bezoek open dagen (bovenbouw)

6. Diefstal en vernieling

7. Geluidsapparatuur

8. Permanent writers

9. Kauwgom

10. Rookbeleid

11. Laptop

12. Gebruik internet

13. Gebruik beeldmateriaal

14. Kledingvoorschriften

15. Social media code

16. (Cyber)pesten

 

Kluisjes

Leerlingen kunnen tegen een vergoeding een kluisje huren. In dit kluisje kunnen persoonlijke eigendommen bewaard worden. Naast de jaarlijkse huursom (€ 4,75) vragen we eenmalig een waarborgsom (€ 5,-). Dit bedrag krijg je terug wanneer de huur wordt opgezegd en de sleutel weer is ingeleverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekeringen
Op verzoek van de ouderraad heeft de school voor leerlingen, docenten en diegenen die voor de school actief zijn
(personeel, maar ook stagiairs, vrijwilligers, invalkrachten en anderen die deelnemen aan schoolse of buitenschoolse
activiteiten die verband houden met school) een aansprakelijkheidsverzekering, een schoolongevallenverzekering en een
doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten.
Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij verwijtbare schade aan derden, veroorzaakt door aantoonbare
nalatigheid van de school. Schade ontstaan door diefstal, vermissing, zoekraken en verduistering is uitgesloten van
dekking.
Wij wijzen op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand:
– Ten eerste is de school of het college van bestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren
en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van een verwijtbate fout. Het is
mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Als bijvoorbeeld tijdens de
LO-les een bal tegen je bril komt, valt de schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door
de school vergoed.
– Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij
jonger dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de
schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt,
is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Of zijn ouders zijn dat. Het is dus van belang dat ouders zelf
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Schoolongevallenverzekering
De schoolongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook
zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten secundair meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt (m.u.v. het verplichte eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder
de dekking. De verzekering is van kracht tijdens schooluren en evenementen in schoolverband. Leerlingen zijn verzekerd
gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van docenten/hulpkrachten en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar
school (of naar een door de docent aangegeven andere plaats) en omgekeerd.

Reisverzekering
Voor iedereen die deelneemt aan schoolreizen, excursies en werkweken die door of in opdracht van de school
plaatsvinden, is een doorlopende reisverzekering met wereldwijde dekking afgesloten.
De verzekering geeft o.a. dekking voor:
– schade aan of verlies van bagage (m.u.v. geld);
– kostbaarheden (sieraden, horloges, foto- en filmapparatuur, geluids- en beeldapparatuur en overig);
– reisdocumenten;
– buitengewone kosten zoals repatriëring, geneeskundige kosten e.d. tegen kostprijs;
– schade aan logiesverblijven en/of hun inventaris.

Annuleringsverzekering
De school heeft een annuleringsverzekering voor leerlingen. Indien uw kind zich heeft opgegeven voor een (meerdaagse)
excursie, maar door een onverwachtse en onvoorziene gebeurtenis niet in staat is deel te nemen kan daar een beroep op
worden gedaan. Besluiten ouders of de leerling zelf om niet mee te gaan, dan blijven zij verantwoordelijk voor de kosten.

Eigendommenverzekering voor leerlingen
Ouders kunnen zelf aanvullend online een eigendommenverzekering voor leerlingen afsluiten. De
eigendommenverzekering dekt diefstal en schade aan kleding en andere eigendommen van leerlingen. De dekking geldt
onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht van leerkrachten of hulpkrachten. De verzekering
kan afgesloten worden op www.leerlingenverzekering.nl

Begeleiding

Het Veluws College besteedt veel aandacht aan de leerlingbegeleiding, die gericht is op de individuele behoefte van een jongere. De één heeft begeleiding nodig op sociaal-emotioneel terrein, de ander wil hulp bij het verbeteren van studievaardigheden en een derde wil achterstanden wegwerken bij een vak.

Uitgangspunt bij de begeleiding is om de ontwikkeling van de leerlingen tot jongvolwassenen zo goed mogelijk te laten verlopen. We willen de leerling helpen zelfstandig te worden. In de lagere leerjaren is de begeleiding daarbij intensiever dan in de hogere leerjaren.

 

 

 

Lestijden

Vanaf 1 augustus 2021  wordt er op Walterbosch een rooster van 45-minuten lessen gehanteerd.

Les/pauze tijden
Lesuur 1 — 08.30 – 09.15 —
Lesuur 2 — 09.15 – 10.00 —
Lesuur 3 — 10.00 – 10.45 —
PAUZE — 10.45 – 11.00 —
Lesuur 4 — 11.00 – 11.45 —
Lesuur 5 — 11.45 – 12.30 —
PAUZE — 12.30 – 13.00 —
Lesuur 6 — 13.00 – 13.45 —
Lesuur 7 — 13.45 – 14.30 —
PAUZE — 14.30 – 14.45 —
Lesuur 8 — 14.45 – 15.30 —
Lesuur 9 — 15.30 – 16.15 —
Lesuur 10 — 16.15 – 17.00 —

 

 

 

 

 

Opleidingen

Walterbosch is de vestiging van het Veluws College met de volledige programma´s van havo, atheneum en vwo-Erasmus

Havo

De havo bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs. Het totale onderwijsprogramma duurt vijf jaar.

Atheneum

Op het atheneum bereiden we je voor op het wetenschappelijk onderwijs. Het totale onderwijsprogramma duurt 6 jaar. Beide programma’s duren zes jaar.

Vwo-Erasmus

Voor leerlingen die meer kunnen en meer willen hebben we vwo-Erasmus ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie over Erasmus op de vestiging Walterbosch.

Brugperiode

In de eerste klas start je in een brugklas havo/atheneum. Aan het eind van leerjaar 1 wordt er tijdens de docentenvergadering besloten of een leerling na de brugklas overgaat naar de tweede klas havo/atheneum. Aan het eind van leerjaar 2 wordt gekozen voor havo of atheneum.