Leerlingenstatuut

Klik hier voor de link naar het Leerlingenstatuut

 

MAZL

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond!

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders.

 

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op de school. Zij hebben de kinderen al vanaf de geboorte in beeld en volgen de groei en ontwikkeling.

Leerlingen van klas 1 t/m 4 vullen een vragenlijst over hun gezondheid en welzijn in. Alle leerlingen van klas 1 worden door de jeugdverpleegkundige gewogen en gemeten. Leerlingen krijgen daarna een digitaal gezondheidsadvies. De jeugdverpleegkundige nodigt jongeren  persoonlijk uit voor een gesprek als er reden is om verder te praten. Dat kan omdat de jongeren dat zelf wil. Dat kan ook als de jeugdverpleegkundige graag wat meer wil weten naar aanleiding van de antwoorden van de leerling. Mocht dit gesprek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met toestemming van de jongere) contact met ouder(s) opnemen.

Als het gesprek aanleiding geeft tot meer ondersteuning, zullen wij de ondersteuningscoördinator van school betrekken.
Er zijn verschillende mogelijkheden die wij samen met school kunnen inzetten, zoals schoolmaatschappelijk werk en pedagogenteam.

OJA!
Wanneer een kind zowel thuis als op school gedrag laat zien dat jou als ouder en leerkracht op school voor vragen stelt, kan OJA! mogelijk wat voor jullie betekenen. OJA! Is een module dat zich richt op kinderen die niet goed in hun vel zitten. Samen met de ambulante jeugd – gezinswerker en met school, worden de hulpvragen die ouders en de leerkrachten hebben in kaart gebracht.

Het CJG bij u in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die verder kunnen helpen.

Filmpje?
Mocht je hier meer informatie over willen, check onze site.

Contact met het CJG?

* [email protected]

) (055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30-17.00 uur)

www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn

Vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag

De vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

De interne vertrouwenspersonen op Mheenpark zijn:

de heer C.P.G. Meijer (Coen)

[email protected]

mevrouw J. van Elzelingen (Jenny)

[email protected]

Vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag

Toetsweken

Twee keer per jaar is er een toetsweek. In de toetsweek gelden de volgende afspraken:

Schoolexamen

Het schoolexamen is een deel van het eindexamen. Het is een verzameling toetsen en praktische opdrachten verspreid over de bovenbouw van de middelbare school. VWO-leerlingen bouwen het eindcijfer van het schoolexamen geleidelijk op in de laatste drie jaar van de middelbare school. HAVO en MAVO-leerlingen doen dit in de laatste twee jaar.
Iedere school bepaalt zelf welke toetsen deel uit maken van het schoolexamen. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt precies beschreven welke toetsen meetellen, wanneer ze plaatsvinden, waar ze over gaan en hoe zwaar ze meetellen.

Hier vindt u het PTA voor 3 en 4 Mavo.

 

Laptop

Het gebruik van digitale middelen maakt leren leuker, moderner en gemakkelijker. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de digitale mogelijkheden, is het van belang dat leerlingen beschikken over een laptop, die zij thuis en op school kunnen gebruiken.
Op onze school kun je gratis Office installeren op vijf verschillende apparaten. Handig, want zo kun je overal bij je gegevens en staat data veilig opgeslagen. Office 365 is een verzameling van je vertrouwde Officeprogramma’s (zoals Word en Excel) en extra’s zoals OneDrive en Sway. Voor het installeren van Office heb je de inloggegevens van je mail nodig. Nieuwe leerlingen ontvangen deze gegevens in de eerste week op het Veluws College. Ook is er ondersteuning bij het installeren van Office.

Eisen laptop

Misschien heb je al een laptop of wil je zelf een laptop aanschaffen?  Je laptop moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:

Praktische tips:

 

 

Overgangsnormen klas 1, 2 en 3

Algemene overgangsnormen klas 1, 2 en 3

Bouwstenen voor de overgangsbesluiten van leerjaar 1 naar 2

 1. De informatie (bv cijfers, waarderingen) uit de afgenomen toetsen. 

 2. Het beeld dat naar boven komt uit het formatieve handelen en de formatieve evaluatie.  

 3. Het functioneren van de leerling in het aangeboden onderwijs (bv houding, inzet).  

 4. Relevante informatie uit de driehoekgesprekken (leerling, ouders, mentor).  

 5. De op basis hiervan (punt 1 t/m 4) geadviseerde werkniveaus per vak  

Overgang klas 1 naar klas 2: 

 1. De leerlingen worden besproken op basis van de bovenstaande bouwstenen.  

 2. Als 3 of meer vakken anders adviseren dan het werkniveau dat mogelijk is in de betreffende klas (M in HA klas, A in MH-klas, K in MH-klas) dan wordt de leerling besproken. 

 3. Het werkniveau per vak voor klas 2 wordt bepaald. Blijft de leerling in dezelfde klas?  

  Indien dit niet het geval is: 1MH: overstap naar kader, eventueel overstap naar 1HA (bij A potentie). 1HA: eventueel overstap naar 1MH (M-leerling). 

 4. De meerderheid van de docentenvergadering bepaalt de overgang.  

 5. De directie behoudt het recht om af te wijken van de beslissing van de docentenvergadering.

  Bouwstenen voor de overgangsbesluiten van leerjaar 2 naar 3

 1. De informatie (bv cijfers, waarderingen) uit de afgenomen toetsen. 

 2. Het beeld dat naar boven komt uit het formatieve handelen en de formatieve evaluatie.  

 3. Het functioneren van de leerling in het aangeboden onderwijs (bv houding, inzet).  

 4. Relevante informatie uit de driehoekgesprekken (leerling, ouders, mentor).  

 5. De op basis hiervan (punt 1 t/m 4) geadviseerde werkniveaus per vak 

Overgang klas 2 naar klas 3: 

 1. De leerlingen worden besproken op basis van de bovenstaande bouwstenen.  

 2. Als 3 of meer vakken lager adviseren dan het gewenste doorstroomniveau dan wordt de leerling besproken. 

 3. Als 2 kernvakken (Ne, En, wi) lager adviseren dan het gewenste doorstroomniveau dan wordt de leerling besproken. 

 4. De meerderheid van de docentenvergadering bepaalt de overgang naar de opleiding in leerjaar 3 

 5. De directie behoudt het recht om af te wijken van de beslissing van de docentenvergadering, 

Bouwstenen voor de overgangsbesluiten van leerjaar 3 naar leerjaar 4

 1. De informatie (bv cijfers, waarderingen) uit de afgenomen toetsen. 

 2. Het beeld dat naar boven komt uit het formatieve handelen en de formatieve evaluatie.  

 3. Het functioneren van de leerling in het aangeboden onderwijs (bv houding, inzet).  

 4. Relevante informatie uit de driehoekgesprekken (leerling, ouders, mentor).  

 5. De op basis hiervan (punt 1 t/m 4) geadviseerde adviezen per vak  

Overgangsadvies 

De vakdocenten op Mheenpark geven tweemaal per jaar een overgangsadvies.

Overgangsnorm 

In principe worden bij de overgangsvergaderingen alle leerlingen bevorderd naar het vierde leerjaar, tenzij: 

*> betekent ‘meer dan’ 

 • Leerlingen die niet voldoen aan de norm zijn een bespreekgeval. De vergadering bepaalt hierna het vervolg middels een stemming.  

 

Lesuitval

Vanzelfsprekend proberen we lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Lesuitval is echter onvermijdelijk. Bij lesuitval geldt de volgende aanpak:

Klas 1:

Bij meer dan 80 minuten opvang op een dag wordt gekeken of er geschoven kan worden met de lessen zodat er uitval aan het begin of het einde van de dag komt.

Klas 2:

Bij meer dan 80 minuten opvang op een dag wordt gekeken of er geschoven kan worden met de lessen zodat er uitval aan het begin of het einde van de dag komt.

Klas 3:

Bij meer dan 80 minuten opvang of uitval op een dag wordt gekeken of er geschoven kan worden met de lessen zodat er uitval aan het begin of het einde van de dag komt.

Klas 4:

 

 

Eruit gestuurd

Word je uit de les verwijderd? Dan moet je je direct melden bij het Infopunt-Leerlingen. De rest van het lesuur werk je hier dan onder toezicht. Na afloop van de les meld je je bij de docent. Je moet dan in ieder geval ’s middags na de lessen dit lesuur inhalen.

Regels en Afspraken bij lesverwijdering

Lestijden

Lessen duren standaard 40 minuten.

Iedere lesdag begint om 08.30 uur en eindigt om 14.45 uur voor klas 1 en 2. Er zijn 8 lesuren op één dag, maar voor veel vakken is een lesuur een blokuur van  80 minuten.

Verkort lesrooster

Enkele dagen per jaar werken we met een verkort rooster. De data staan in de jaaragenda. De lesdag eindigt dan om 12:55 uur.

Activiteiten na het lesrooster

Ook ná 14.45 uur kunnen verplichte schoolactiviteiten plaatsvinden. Hierbij kun je denken aan toetsen (met name inhaalproefwerken en herkansingen), buitenlesactiviteiten (als sport en excursies) en presentatie-avonden. Omdat deze activiteiten tijdig bekend gemaakt worden via de jaaragenda kun je hierbij niet afwezig zijn vanwege privéverplichtingen (bijvoorbeeld werk of sportclub). Dit geldt ook als je na schooltijd moet nablijven.

40 minuten rooster 

Lesuur 1*       08.30 – 09:10 uur

Lesuur 2         09:10 – 09:50 uur

Pauze

Lesuur 3        10.10 – 10:50 uur

Lesuur 4        10:50 – 11:30 uur

Looptijd

Lesuur 5       11.35 – 12:15 uur

Lesuur 6       12:15 – 12.55 uur

Pauze

Lesuur 7       13:25 – 14.05 uur

Lesuur 8      14:05 – 14.45 uur

Einde (klas 1 en 2) 

Lesuur 9         14:50 – 15:30 uur

Lesuur 10       15:30 – 16:10 uur

Einde

Op tijd

Je moet als leerling op tijd in het lokaal zijn. Ben je te laat, dan moet je je melden bij het Infopunt-Leerlingen. Slechts met een briefje van het Infopunt-Leerlingen kun je alsnog toegelaten worden tot de les.
Als een leerling meer dan 30 min te laat is, wordt dit gezien als ‘ongeoorloofd afwezig’. Er wordt met de leerling een afspraak gemaakt om de gemiste tijd dubbel in te halen.
Je mag per schooljaar twee keer ongestraft te laat komen.

Wat de afspraken zijn als je vaker te laat komt, kun je in deze tabel terug vinden.

Veluwse Onderwijsgroep

Het Veluws College Mheenpark is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste plaats is voor de leerling. Wij geven leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers blijven zich daarvoor ook als professional ontwikkelen. Onderwijs is onze kerntaak en dit is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Ons onderwijs verbindt hen met de samenleving.

Bijna 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor onze ruim 13.000 leerlingen. Iedere leerling op onze vijftien basisscholen, één school voor het speciaal onderwijs en tien middelbare scholen voorzien wij van een breed onderwijsaanbod. Hierdoor krijgen zij allemaal gelijke kansen en worden zij uitermate gestimuleerd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen zij deze delen met anderen.  Wij staan stil bij resultaten, vieren successen, maar blijven kritisch kijken naar wat beter kan en moet.

Sectordirecteur voortgezet onderwijs

Dhr. J. Odinot
E-mail: [email protected]

Voorzitter CvB

Dhr. P. Eckringa
E-mail: [email protected]

Veluwse Onderwijsgroep

Klacht Verwijzing naar
Situatie in de klas De mentor van uw kind
Een mentor De teamleider van het team waar de mentor in zit
Een docent De teamleider van het team waar de mentor in zit
Een teamleider De adjunct-directeur
Een adjunct-directeur De directeur
Een directeur De algemeen directeur VO
Een andere medewerker De directie
Sanctie opgelegd door school De betreffende teamleider
Roosterzaken De betreffende teamleider
Verlofaanvragen De betreffende teamleider
Rapporten De betreffende teamleider
Uitslag overgangsvergadering De betreffende teamleider
Progr. Van Toetsing en Afsluiting De examencommissie (examensecretarissen en teamleider examenklas)
Ongewenste intimiteiten Vertrouwenspersoon
Leermiddelen Medewerker leermiddelenfonds
   

Klachtenregeling

Als een aantal mensen samen werken, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. Een enkele keer lukt dat niet.

Wij vinden dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden.

Heeft u een klacht? U vindt in onderstaand schema bij wie u terecht kunt.

Klacht Verwijzing naar
Situatie in de klas De mentor van uw kind
Een mentor De teamleider van het team waar de mentor in zit
Een docent De teamleider van het team waar de mentor in zit
Een teamleider De adjunct-directeur
Een adjunct-directeur De directeur
Een directeur De algemeen directeur VO
Een andere medewerker De directie
Sanctie opgelegd door school De betreffende teamleider
Roosterzaken De betreffende teamleider
Verlofaanvragen De betreffende teamleider
Rapporten De betreffende teamleider
Uitslag overgangsvergadering De betreffende teamleider
Progr. Van Toetsing en Afsluiting De examencommissie (examensecretarissen en teamleider examenklas)
Ongewenste intimiteiten Vertrouwenspersoon
Leermiddelen Medewerker leermiddelenfonds

Indien u bij de functionaris geen gehoor heeft gekregen kunt u contact opnemen met de directie.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:

Landelijke klachtencommissie Katholiek Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH DEN HAAG

e-mail: [email protected]

Basisregels

De basisregels:

Herkansingsregeling

Voor alle vakken is er
– een Programma van Toetsing (PT) – klas 1, 2 en 3.
– een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) – klas 4 ( en voor een paar vakken ook klas 3)

In dit PT of PTA wordt bij ieder vak aangegeven welke toetsen er gegeven worden, in welke lesweek de toetsen zullen plaats vinden, de vorm van de toetsing, de weging (klas 3 en 4) en of een toets/opdracht wel/niet herkanst mag worden.
De volgende regeling betreft alleen toetsen die volgens het PT of PTA herkansbaar zijn.
Leerlingen kunnen per schooljaar maximaal 4 toetsen en/of PO’s herkansen:
– Leerlingen kunnen 2 toetsen herkansen van periode 1.
– Leerlingen kunnen 2 toetsen herkansen van periode 2 (gaat om toetsen tot en met de 2e toetsweek).

Toetsen van periode 5 (meivakantie t/m zomervakantie) kunnen niet herkanst worden.

Afspraken

 

Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Hier kunt u lezen hoe er gehandeld wordt bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

CJG

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond!

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders.

 

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op de school. Zij hebben de kinderen al vanaf de geboorte in beeld en volgen de groei en ontwikkeling.

Leerlingen van klas 1 t/m 4 vullen een vragenlijst over hun gezondheid en welzijn in. Alle leerlingen van klas 1 worden door de jeugdverpleegkundige gewogen en gemeten. Leerlingen krijgen daarna een digitaal gezondheidsadvies. De jeugdverpleegkundige nodigt jongeren  persoonlijk uit voor een gesprek als er reden is om verder te praten. Dat kan omdat de jongeren dat zelf wil. Dat kan ook als de jeugdverpleegkundige graag wat meer wil weten naar aanleiding van de antwoorden van de leerling. Mocht dit gesprek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met toestemming van de jongere) contact met ouder(s) opnemen.

Als het gesprek aanleiding geeft tot meer ondersteuning, zullen wij de ondersteuningscoördinator van school betrekken.
Er zijn verschillende mogelijkheden die wij samen met school kunnen inzetten, zoals schoolmaatschappelijk werk en pedagogenteam.

 

OJA!
Wanneer een kind zowel thuis als op school gedrag laat zien dat jou als ouder en leerkracht op school voor vragen stelt, kan OJA! mogelijk wat voor jullie betekenen. OJA! Is een module dat zich richt op kinderen die niet goed in hun vel zitten. Samen met de ambulante jeugd – gezinswerker en met school, worden de hulpvragen die ouders en de leerkrachten hebben in kaart gebracht.

 

Het CJG bij u in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die verder kunnen helpen.

Filmpje?
Mocht je hier meer informatie over willen, check de site CJG.

 Contact met het CJG?

* [email protected]

(055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30-17.00 uur)

www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn

Mhemouders

De nieuwsbrief (Mhemouders) voor alle ouders  kunt u hier lezen.

Social Media

Het Veluws College beschikt over een Social media code voor leerlingen. Onder social media verstaan we alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, zoals Twitter, Instagram, Facebook en Blogs.

Wanneer je via social media wilt berichten over aspecten die met school te maken hebben, willen we je op het volgende wijzen:

Het is belangrijk dat jij je aan de social media code houdt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je publicaties en verspreiding van publicaties via social media, zowel in als buiten de school. Als je afwijkt van deze gedragscode zal de school je ouders informeren en maatregelen nemen. In ernstige situaties kan dit zelfs verwijdering van de school inhouden.

Ontstaat er ten gevolge van jouw gebruik van social media schade voor het Veluws College, dan zal de directie jou of jouw ouders daarvoor aansprakelijk stellen.

Voor en na de lessen

Natuurlijk zijn leerlingen ook buiten lestijden van harte welkom om op school te studeren of aan activiteiten deel te nemen. Voorwaarde is wel dat dit in rust gebeurt. Ook mag er op de meeste plaatsen niet gegeten of gedronken worden.

Vernieling

Breng je (moedwillig) schade toe aan de school of andermans eigendommen? Dan krijg je de rekening voor de hiermee gepaard gaande kosten. Dit geldt ook indien je moedwillig ‘vals alarm’ veroorzaakt.

Verkeersveiligheid

Mede namens de wijkagent en de buurtbewoners graag uw aandacht voor het volgende:

Bovenstaande geldt nadrukkelijk ook op dagen met slecht weer ! Wilt u ook dan NIET voor de school uw kind uit- en in laten stappen? Het geeft een enorme verkeerschaos en het leidt tot gevaarlijke situaties voor leerlingen die wel op de fiets komen. Bij de Mheenhal en bij de kerk is volop ruimte voor ‘kiss and ride’.

Schoolkantine

Leerlingen zijn in de gelegenheid op school iets te eten of te drinken te kopen. De locatie aan de Zilverschoon beschikt over een schoolkantine. Op beide locaties zijn automaten aanwezig. Deze bevatten snacks die voldoen aan de richtlijnen van de “Gezonde School” . Ook zijn er watertappunten aanwezig.

Op 16 april 2019 hebben we de Gouden schaal uitgereikt gekregen door het Voedingscentrum.
Lees hier het voedingsbeleid van het Veluws College Mheenpark.

Schoolfeesten

Ieder schooljaar worden er schoolfeesten georganiseerd. We starten het schooljaar met het “Brugklasfeest” (alleen voor onze brugklasleerlingen)

Voor de kerstvakantie mag je op je allermooist gekleed naar het “Kerstgala”.

We eindigen het schooljaar met een “Eindfeest”.

Voor ieder schoolfeest zijn er wel een aantal afspraken:

 

Roken

Veluws College Mheenpark is een rookvrije school. Dit betekent onder meer dat je niet mag roken en/of vapen in het schoolgebouw, op het schoolplein én in de buurt van de school. Ook tijdens (meerdaagse) excursies en andere schoolactiviteiten is roken en/of vapen verboden. Bij overtreding dient de leerling zich te melden bij het Infopunt-Leerlingen.

Pauzes

Er zijn twee pauzes op een dag:

Parkeren

Aan weerszijden van de Duizendschoon geldt een parkeerverbod. Ook willen we vanwege de verkeersveiligheid graag dat er aan de Zilverschoon niet voor de school wordt geparkeerd.

Bij activiteiten kan parkeren nog wel eens een probleem zijn. Wij wijzen graag op parkeergelegenheid bij de Mheenhal en de Theresiakerk.

Mobiele telefoon

Je mag op school je mobiele telefoon gebruiken. Maar houd je wel aan de volgende huisregels:

Bij overtreding kan de telefoon of de geluidsdrager een of meerdere dagen tot 16.15 uur in beslag genomen worden.

Leerlingen zijn in noodgevallen via de administratie bereikbaar. Telefoonnummer: 055-3665633

Er komen dit schooljaar (2023 – 2024) nieuwe regels rondom het gebruik van de telefoon op school. Samen met alle VOG-scholen willen we een gezamenlijk beleid rondom de telefoon afspreken.

Lift en trappen

Alleen leerlingen die in het bezit zijn van een liftpasje, mogen met de lift. Liftpasjes kun je krijgen bij het Infopunt-Leerlingen. Alle andere leerlingen dienen de trap te gebruiken.

Laptop Tip 10

Werken met een laptop tijdens schooltijd is leuk, handig en leerzaam. Hoewel de laptop jouw eigendom is, willen wij als Veluws College toch graag wat adviezen geven om er verstandig mee om te gaan.

Met jouw laptop kun je altijd gebruikmaken van ons draadloze netwerk. Het Veluws College heeft er voor gekozen om geen enkele website af te sluiten. Niet alleen omdat dit vaak lastig is, maar vooral omdat we het belangrijker vinden dat leerlingen leren omgaan met deze vrijheden dan ze te verbieden. Jij beslist dus wat er met jouw laptop gebeurt, welke sites je bezoekt, welke software je downloadt en wie jouw laptop mag gebruiken.

 1. Zorg dat je laptop opgeladen is als je op school komt en neem je oplader mee.
 2. Draag je laptop bij je of berg hem op in je kluisje als je hem niet gebruikt. Zo voorkom je diefstal.
 3. De laptop is ondersteunend aan je schoolwerk. Daarom gebruik je de laptop tijdens de les alleen voor schoolwerk. De docent geeft aan wanneer je de laptop mag gebruiken.
 4. Af en toe achter de laptop weg. We hechten veel waarde aan verstandig computergebruik. Gebruik je laptop daarom zo min mogelijk tijdens pauzes.
 5. Download geen zware bestanden tijdens schooltijd. Daarmee voorkom je overbelasting van het draadloze netwerk; daar kan de hele school last van hebben.
 6. Download alleen legale software. In de eerste plaats is het verboden om illegale software te downloaden. Door te werken met legale software voorkom je bovendien dat je virussen binnenhaalt. Mocht je laptop in quarantaine zijn geplaatst kun je je bij het Infopunt-Leerlingen melden voor instructies.
 7. Maak regelmatig een back-up van al je belangrijke documenten. Bijvoorbeeld met een USB-stick of via internet met dropbox, sugarsync, google documents of Myspace.
 8. Wees voorzichtig met je privacy. Zorg voor unieke wachtwoorden en vervang ze regelmatig, zeker als je vermoedt dat iemand jouw wachtwoord kent. Kijk ook eens naar onze Social-media-code voor leerlingen.
 9. Neem je laptop mee in een stevige tas of een beschermende hoes. Zo voorkom je schade.
 10. Zorg dat je laptop herkenbaar van jou is. Bijvoorbeeld door je naam te laten graveren in je laptop.

Global Citizen school

De samenleving verandert en internationaal werken, leven en leren worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Daarom heeft het Veluws College Mheenpark gekozen voor het Global Citizen-onderwijsconcept, een goed gefundeerde en gestructureerde mogelijkheid om op onderscheidende wijze vorm te geven aan internationalisering.

Als Global Citizen school bereidt het Veluwse College Mheenpark leerlingen optimaal voor op een internationaal georiënteerde toekomst. Leerlingen doen internationale ervaringen op en leren vaardigheden die nuttig zijn tijdens hun school- en studietijd én de rest van hun leven. De Global Citizen-leerdoelen zijn geïntegreerd in het curriculum van de school.

Meer aandacht voor versterkt vreemdetalenonderwijs, internationale oriëntatie in de vaklessen en internationale ervaringen zijn de belangrijkste uitgangspunten. Internationale ervaringen worden opgedaan tijdens uitwisselingen en door digitaal samen te werken met leerlingen van buitenlandse partnerscholen.

Kluisjes

Leerlingen kunnen gratis  een kluisje gebruiken. In dit kluisje kunnen persoonlijke eigendommen bewaard worden.

De voorwaarden en verplichtingen voor het gebruik van een kluisje zijn:

De leerling verplicht zich tot de volgende punten:

Rechten en plichten van de school:

 

 

Kledingvoorschriften

Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. De kledingvoorschriften van het Veluws College zijn als volgt:

De vestigingsdirectie ziet erop toe dat leerlingen en medewerkers op school gekleed gaan volgens algemene fatsoensnormen om een ongewenste seksuele uitstraling te voorkomen.

Hoofddeksels / jassen

In school is het dragen van hoofddeksels niet toegestaan. Je mag geen jassen meenemen de lokalen in. Iedere leerling krijgt in de garderobe een eigen (genummerd) haakje aangewezen waaraan hij zijn jas hoort te hangen. Je kunt de jas ook in jouw kluisje leggen.

Lichamelijke Opvoeding (LO)

Voor de lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) neem je geschikte sportkleding mee. Voor de lessen binnen gebruik je schone sportschoenen met zolen die geen sporen achterlaten. Leerlingen zonder sportkleding zijn verplicht betreffende kledingstukken bij de gymdocent te huren à € 0,50 per kledingstuk.

Iedere leerling wordt geacht deel te nemen aan de les, ook bij blessures en dergelijke. De LO-docent zal rekening houden met de mogelijkheden van de leerling. Slechts bij een negatief doktersadvies wordt hier een uitzondering op gemaakt. Zie ontheffing lichamelijke opvoeding.

Gymtassen mag je niet meenemen in de klaslokalen. Deze kun je in de kluisjes leggen of aan het jashaakje in de garderobe hangen. De gymtas neem je na iedere gymles mee naar huis.

Internet (gebruik van)

Je mag internet niet gebruiken voor doeleinden als spelen of downloaden van spelletjes, winkelen, gokken of meedoen met kansspelen.

Het is absoluut niet toegestaan sites te bezoeken, te downloaden of te verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten.

Fietsen

Fietsen moeten in de fietsenstalling (op slot) gestald worden. Fietsen mogen niet vóór de school, bij de ingang, neergezet worden.

Eten en drinken

Je mag niet eten en drinken in de lokalen. Het is in de lokalen ook niet toegestaan kauwgom in de mond te hebben.

Op beide locaties zijn automaten aanwezig. Deze bevatten snacks die voldoen aan de richtlijnen van de “Gezonde School” . Ook zijn er watertappunten aanwezig.

Het nuttigen van energy-dranken en alcoholische dranken is verboden op school.

Pesten (Cyberpesten)

Wij willen dat iedereen die aan het Veluws College verbonden is, met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten, treden we streng op. Bij een vermoeden van (cyber)pesten moet je daarvan direct melding maken bij de teamleider of bij de pestcoördinator.

Hieronder staat het Pestprotocol.

Protocol aanpak pesten

De pestcoördinator op het Mheenpark is:

mevrouw J. van Elzelingen (Jenny)
[email protected]

 

 

 

Corvee

Iedere klas komt enkele keren per schooljaar voor in het corveerooster. Dit houdt in dat de klas, onder leiding van de conciërges, in die weken na iedere pauze binnen vijf minuten de aula en het schoolterrein weer netjes maakt. De mentor maakt dit corveerooster bekend.

Cameratoezicht

Op een aantal plaatsen in en rond de school houden we toezicht via camera’s. Indien conciërges of leden van het managementteam menen dat daartoe reden is, kunnen ze beelden terugkijken. Bij vermoeden van strafbare handelingen kan de school beelden overdragen aan de politie.

Buitenschoolse activiteiten: hoe heen en terug

Leren doen we niet alleen in het schoolgebouw, maar vaak ook daarbuiten. Denk hierbij aan projecten, sportactiviteiten en excursies. Voor de meeste bestemmingen en activiteiten geldt de volgende afspraak: leerlingen gaan zelfstandig (dus zonder begeleiding) van huis/school naar de betreffende locatie (en terug).
Voor de goede orde: leerlingen zijn zowel van huis naar school als van huis naar een andere locatie in verband met een schoolactiviteit’ (en vice versa) verzekerd.

Absent

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Indien een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, maakt de schoolleiding hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.

Langdurig lesverzuim door leerlingen
De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:

Op grond van de Leerplichtwet hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn de volgende regels opgesteld:

Verlofaanvragen
Ouders dienen hun verzoek schriftelijk in te dienen bij het Infopunt-Leerlingen. Dit mag ook per mail: [email protected]
Tandartsbezoek en dergelijke moet zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, dient dit uiterlijk daags tevoren bij het Infopunt-Leerlingen gemeld te worden.

Extra verlof voor vakantie is toegestaan:

Extra verlof voor vakantie moet minimaal acht weken van tevoren worden aangevraagd.

Extra verlof vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden:

Ouders dienen voor zover de omstandigheden dat toelaten, uiterlijk een week voor een verlofdatum vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ hun verzoek schriftelijk in te dienen bij het Infopunt-Leerlingen.

Absentie

Hoe meldt u uw kind absent? U kunt de afwezigheid van uw kind melden via Somtoday in zowel de Somtoday-app op de telefoon als Somtoday op uw computer of laptop. Klik hier voor de handleiding.

Ziekmeldingen ontvangen we graag voor 8 uur ’s ochtends. Mogelijke redenen zijn: ziek, bezoek arts/specialist en uitvaart. Bezoek aan een tandarts of orthodontist zien we als bezoek arts/specialist. Als de optie “ziek” wordt gebruikt, wilt u dan de einddatum leegmaken? Vriendelijk verzoek om de absentie voor kortdurend verlof, waar mogelijk, minimaal twee dagen voor de absentiedatum te melden via Somtoday.

Wat gebeurt er na uw melding? Direct nadat u uw kind absent hebt gemeld, ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging (op het e-mailadres dat wij van u hebben). U kunt dit bericht niet beantwoorden. De melding wordt door het Infopunt Leerlingen verder afgehandeld. Mochten er vragen zijn over de melding, dan nemen wij contact op met u.

Bij terugkeer op school na ziekte, dien je vóór de eerste les bij het Infopunt-Leerlingen een briefje van thuis te overhandigen, met daarop de precieze vermelding van de periode van ziekte. U mag ook een mail sturen naar [email protected]

Tandartsbezoek en dergelijke moet zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Ontkom je niet aan een dergelijk bezoek onder schooltijd? Zorg dan in ieder geval dat de afspraak niet samen valt met belangrijke zaken als presentaties en/of toetsen.

Afrondingsweken

In de zogenaamde afrondingsweken zijn leerlingen eerder vrij dan gebruikelijk. Tenzij ze werk uit de achterliggende periode nog niet af hebben. In dat geval worden ze op school verwacht om het werk (alsnog) af te maken.

Periodisering

Het schooljaar is op VC Mheenpark verdeeld in 2 periodes.

Halverwege januari start periode 2 en krijgen de leerlingen een nieuw rooster.

Foto- en filmmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij eenmalig toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

Regelingen

Klik op een regeling voor meer informatie

 

Sponsorreglement

Het Veluws College staat niet afwijzend tegenover sponsoring, zolang de sponsoring voldoet aan een aantal afspraken.

Over sponsoring hebben we de volgende afspraken gemaakt:

 

Ontheffing Lichamelijke Opvoeding

Als je lichamelijke problemen hebt waardoor je het vak lichamelijke opvoeding (gymnastiek) niet kunt volgen, kan ontheffing worden aangevraagd voor lichamelijke opvoeding. Dat staat in het inrichtingsbesluit WVO (artikel 26e).

Aanvragen permanente ontheffing

De ouder van een leerling, of een meerderjarige leerling, die wegens lichamelijke problemen van de leerling ontheffing wil aanvragen voor het vak lichamelijke opvoeding, moet hiervoor een verzoek indienen bij de vestigingsdirecteur. Als dat mogelijk is, moet de ouder of leerling dit verzoek ondersteunen met een medische verklaring van de behandelend arts. De vestigingsdirecteur wint daarnaast advies in bij de schoolarts, die de leerling kan oproepen. De vestigingsdirecteur laat binnen twee weken na het advies van de schoolarts weten of de ontheffing wordt verleend.

Leerlingen met een ontheffing krijgen voor het vak lichamelijke opvoeding geen beoordeling op hun diploma. Het gaat hier dus om een permanente regeling.

Slotbepaling

De vestigingsdirecteur heeft het recht een aangepaste beslissing te nemen in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet of waarin het tot onredelijkheid leidt.

 

Maatschappelijke stage (MaS)

Alle leerlingen van het Veluws College volgen een, verplichte, maatschappelijke stage. Doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving door hieraan een onbetaalde bijdrage te leveren. De maatschappelijke stage is geen gewone stage waarmee leerlingen praktijkervaring voor een bepaald beroep opdoen.
In het schooljaar dat de stage plaatsvindt, krijgen alle leerlingen voorlichting over en een handleiding van de maatschappelijke stage.

Spelregels rondom de maatschappelijke stage

In incidentele gevallen kan de vestigingsdirectie afwijken van de algemene regeling.

Meer informatie?

Veluws College Mheenpark heeft zijn eigen coördinator maatschappelijke stage bij wie ouders en leerlingen met vragen terecht kunnen:
mevr. M. Maaskant
[email protected]

Communicatie gescheiden ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.

Aanvullende afspraken
De niet-verzorgende ouder kan bij de directie een verzoek indienen om rechtstreeks door school geïnformeerd te worden. Dat verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de aanvraag van dit verzoek.

Ouderlijk gezag
Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien, bijvoorbeeld de schoolprestaties.

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. Bijvoorbeeld als er sprake is van een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie voor ouders is beperkt.

Convenant ‘Veilige School Apeldoorn’

Het Veluws College heeft het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ ondertekend. In dit convenant beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de politie Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn dat ze zich inzetten voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers van de scholen.

Uit dit convenant vloeien voor alle betrokkenen verplichtingen voort. Zo moeten scholen aangifte doen van alle strafbare, of daaraan gerelateerde, feiten binnen school. Strafbare feiten zijn alle handelingen en gedragingen die op grond van een Nederlandse wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding zijn aangemerkt. Maakt een leerling zich schuldig aan diefstal op school, dan kan dat dus niet intern worden afgehandeld.

Op grond van het convenant ‘Veilige School’ kan de politie met instemming van de Officier van Justitie eventueel gebruikmaken van het fotosysteem van de school en dit systeem ook gebruiken voor opsporingsdoeleinden. De videobanden of andere beeldbestanden van het bewakingssysteem kunnen ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie. Tevens kunnen zij na toestemming van de vestigingsdirectie kluisjes en tassen doorzoeken.

De schoolleiding is bevoegd om de naleving van de verbodsbepalingen te controleren (artikel 3 van het convenant). Daarvoor mag zij de volgende onderzoeken uitvoeren:

 

Financien

Hieronder vindt u alle informatie omtrent de financiën op het Veluws College Mheenpark

PTA 3 en 4 Mavo

Hieronder vindt u het PTA-overzicht van klas 3 en 4 Mavo.

Voor de huidige leerlingen in MAVO 4: PTA VC Mheenpark 2022-2024

Voor de huidige leerlingen in MAVO 3: PTA VC Mheenpark 2023-2025

 

Hieronder staat het examenreglement van klas 3 en 4 van schooljaar 2023-2024

Definitief Examenreglement VOG 2023-2024 – VC Mheenpark

 

 

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is om de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig, in een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd.

Ruimte voor talent

Heeft uw zoon of dochter een bijzonder talent? Bijvoorbeeld op gebied van muziek of dans? Dan kan hij/zij op incidentele basis faciliteiten krijgen. Neem contact op met de teamleider en/of de RvT-coördinator voor informatie of faciliteiten.

De Ruimte voor Talent coördinator van Veluws College Mheenpark is:
mevrouw I.D. Lennips
[email protected]

Topsport talentschool

Als een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met elkaar kunnen combineren. Ook hebben wij leerlingen op school die verbonden zijn aan de FSG-Academy, waar middelbare scholieren sport, onderwijs en wonen met elkaar combineren.

Topsport Talentschool

Als Topsport Talentschool werken we samen met het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT, voorheen LOOT). Om voor de faciliteiten van de Topsport Talentschool in aanmerking te komen hebben leerlingen een status nodig die is goedgekeurd door de nationale sportbonden en door NOC*NSF. (voorheen LOOT-status). Die kunnen zij krijgen als ze een landelijke status hebben. Bijvoorbeeld Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte. Deze landelijke status wordt bepaald door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF. Jaarlijks wordt de status opnieuw aangevraagd en wordt vervolgens bekeken van welke faciliteiten de leerling gebruik kan maken

Wat kunnen die faciliteiten zijn?

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de TTS-coördinator van het Veluws College Mheenpark:
mevrouw I.D. Lennips
[email protected]

Extra informatie vind je op de website van stichting EVOT

Bekijk hier het filmpje van Epke Zonderland

 

Burgerschap en integratie

Op het Veluws College willen we leerlingen opvoeden tot respectvolle burgers die zich betrokken voelen bij en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Verplaatsen in de ander

Op school, onder andere in de mentorlessen, leer je om te gaan met jouw gevoelens, open te staan voor andere meningen en ideeën en je te verplaatsen in andere mensen. We luisteren naar leerlingen en stimuleren hen om een onderbouwde mening te formuleren. Jouw mening telt! Je kunt ook betrokken zijn bij school door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad en/of de leerlingenraad en door jouw mening te geven bij tevredenheidsonderzoeken. Het Veluws College Mheenpark is als Global Citizen School en door het vak internationalisering in hoge mate gericht op het vergroten van begrip voor andere culturen.

Iets doen voor de ander

Onze leerlingen nemen deel aan de maatschappelijke stage om zo iets te betekenen voor hun medemens. Ook voeren we regelmatig actie voor goede doelen. Bij alle vakken hebben we aandacht voor maatschappelijke thema’s en de actualiteit. Bij het vak maatschappijleer komt dat expliciet aan de orde.

Andere normen en waarden

Tijdens de lessen WRM (What Really Matters) ten slotte, doe je kennis op over religieuze stromingen en ga je met elkaar in gesprek over normen en waarden.

Uitgangspunten
Veluws College

Het Veluws College is een brede scholengemeenschap met drie katholieke vestigingen in Apeldoorn en een oecumenische in Twello.

Uitgangspunten:

Het Veluws College wil leerlingen met bijzondere talenten de ruimte geven deze naast hun opleiding verder te ontwikkelen. Daarom zijn we Topsport Talentschool en bieden we Ruimte voor Talent.

Privacywetgeving (AVG)

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het reglement kunt u hier vinden.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD) of voor het aanvragen van bijzonder bekostiging.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem SOMtoday. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werk bij de Veluwse Onderwijsgroep.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.

Identiteit Veluws College

Het Veluws College is een brede, katholieke scholengemeenschap waar onze leerling centraal staat. Dat betekent dat we zorgvuldig en respectvol omgaan met elkaar in een veilig en zorgzaam schoolklimaat.
Kortom: een goede sfeer, waarin iedereen zich prettig voelt.

Op het Veluws College hechten we grote waarde aan goede omgangsvormen. Dit stelt onder andere eisen en grenzen aan de manier waarop we elkaar aanspreken, aan het taalgebruik en aan het opleggen van sancties. Bij het oplossen van conflicten vindt altijd hoor en wederhoor plaats.

Uitgangspunten christelijke traditie

 

 

Schoolverzekeringen en aansprakelijkheid

Het Veluws College heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot overlijden of blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen

verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade valt niet onder de dekking; als bijvoorbeeld tijdens de gymles een bril door een bal wordt beschadigd, wordt deze niet door school vergoed. De ongevallenverzekering is afgesloten onder de navolgende voorwaarden:

 

 

Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun verblijf op school, of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de Veluwse Onderwijsgroep.

Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen en gaan naar de genoemde schoolactiviteiten.

Indien onverhoopt een leerling een ongeval mocht overkomen, moet dit zo spoedig mogelijk aan de administratie van de school worden medegedeeld. De leerling ontvangt dan een schadeaangifteformulier dat na invulling en ondertekening zo spoedig mogelijk moet worden ingeleverd bij de administratie.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Voor personeel, vrijwilligers en ouders die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen heeft de school een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade in verband met handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid, zulks met inachtneming van de in de polis van toepassing verklaarde voorwaarden en rubrieken. Opzet is uitgesloten van de dekking.

 

Eigendommen van de leerlingen

De school stelt zich niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes.

 

Nota bene

Schade die door onrechtmatig handelen van een leerling wordt veroorzaakt, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van die leerling (of die van de ouders als de leerling jonger dan 14 jaar is). In geval van schade zal dan aanspraak moeten worden gemaakt op de particuliere verzekering van de betreffende leerling/ouders.

 

Doorlopende reisverzekering

Deze doorlopende reisverzekering is van toepassing op personeel waaronder stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en leerlingen en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen.


Verzekeringen voor leerlingen die stage en werk oriëntatie opdrachten volgen
Het bestuur heeft voor alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep een aansprakelijkheids-en een ongevallenverzekering afgesloten.

 

Ongevallenverzekering scholen met betrekking tot stages

De dekking voor de ongevallenverzekering is tijdens snuffelstage gewoon van kracht omdat het in de hoedanigheid van de onderwijsinstelling is.

 

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op de fietsroute van leerlingen van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is het geven van hulp aan leerlingen die onderweg pech met hun fiets krijgen of om een andere reden hulp nodig hebben.

Als je om hulp vraagt bij de Veilig Honk-adressen gelden de volgende regels:

Leerlingen kunnen op de adressen terecht op weg naar school in Apeldoorn en op de terugweg naar huis. Het Veilig Honk-adres is te herkennen aan het Veilig Honk-bord.

 

Microsoft Office

Gratis Microsoft Office voor al onze leerlingen

Goed nieuws! Omdat we een overeenkomst met Microsoft en Slim.nl hebben, krijgen leerlingen met een Slim.nl-account gratis de officiële laatste versie van Office. Je mag dit pakket installeren op vijf vaste en vijf mobiele apparaten. Zo kun je altijd en overal aan de slag!

Heb je nog geen account bij Slim.nl? Maak dan gratis een account aan en installeer Office. Gebruik hiervoor je schoolmailadres.

Volg de stappen hieronder:

1. Ga naar de Student Advantage-pagina van het Veluws College op Slim.nl.
2. Maak een account aan op deze pagina met het leerling-mailadres van school.
3. Je ontvangt een bevestigingsmail met downloadinstructie. Let op: dit kan enige tijd duren. Deze mail moet je goed
bewaren/opslaan.
4. Volg de stappen in de bevestigingsmail en installeer Microsoft Office gratis op vijf vaste en vijf mobiele apparaten.

Heb je al een account bij Slim.nl? Dan kun je op de Student Advantage-pagina meteen inloggen.

Leermiddelenfonds

Alle leerlingen krijgen een leermiddelenpakket, bestaande uit boeken en digitale lesmaterialen. Veluws College Mheenpark biedt daarbij de service van een eigen leermiddelenfonds. Het leermiddelenfonds zorgt voor de correcte samenstelling van het jaarlijkse pakket van benodigde schoolboeken en materialen. Dat voorkomt dat je een verkeerd boek of een verkeerde druk van een boek aanschaft. Ook kun je bij een overstap binnen de school of bij wijziging van het vakkenpakket het leermiddelenpakket snel aanpassen. De boeken in het leermiddelenpakket zijn nieuw of verkeren in goede staat. Het Veluws College Mheenpark vraagt geen borg voor het leermiddelenpakket.

ICT

Op het Veluws College bereiden we je voor op jouw toekomst, een toekomst waarin ICT en digitalisering steeds belangrijker worden. Daarom speelt ICT in ons onderwijs een grote rol. Zo beschikken wij onder andere over een goed functionerend draadloos netwerk, digitale schoolborden en een digitale leeromgeving.

 

Schoolfotograaf

Aan het begin van het schooljaar maakt een schoolfotograaf, naast de gebruikelijke klassenfoto, van alle leerlingen een set foto’s. Leerlingen die dat willen, kunnen de foto’s tegen een redelijke prijs aanschaffen.

Printen en kopieren

Je kunt gebruik maken van iedere printer en kopieerapparaat waar een kaartlezer aan is bevestigd. Je hebt dus je schoolpas nodig.

 

Schoolpas

Alle leerlingen van het Veluws College hebben een schoolpas. Met de pas kun je printen en kopiëren. Daarnaast is de pas een identificatiemiddel voor de toegang tot door school georganiseerde evenementen, zoals schoolfeesten. De pas is dus persoonsgebonden en daarom voorzien van een foto. De pas blijft gedurende je hele schooltijd geldig.

Verlies en diefstal
Met de pas moet je zorgvuldig omgaan.  Ben je je pas kwijt dan kun je voor
€ 7,50 een nieuwe Veluws Collegepas aanschaffen. Hiervoor ga je naar de vestigingsadministratie op de Zilverschoon. Je blijft als leerling zelf verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

 

Schoolgebouwen

De school is gehuisvest in twee schoolgebouwen. Het grootste gebouw staat aan de Zilverschoon, een kleiner gebouw, nog geen 200 meter verder, aan de Duizendschoon. De huisvesting in twee gebouwen maakt het overzichtelijk en zorgt ervoor dat we kernkwaliteiten als zorg, veiligheid en kleinschaligheid waar kunnen maken.

 

Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet Passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.

Ondersteuning
Iedere leerling krijgt op school de juiste basisondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij dyslexie of leren plannen. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen extra ondersteuning. In het Schoolondersteuningsprofiel VC Mheenpark 2023-2024 lees je er meer over. Kunnen we een leerling met een bepaalde ondersteuningsbehoefte op onze school niet helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing. Uiteindelijk is de school verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs.

Samenwerking
Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband 25-05. Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst maken deel uit van dit samenwerkingsverband en nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Alle schooldirecties en besturen gaan uit van het volgende: ‘Organiseer passend onderwijs in het reguliere onderwijs als het kan, in het speciaal onderwijs als het moet.’

Schakelvoorziening
Het samenwerkingsverband heeft een kleine schakelvoorziening. Hier kunnen leerlingen terecht die (tijdelijk) op hun eigen school niet goed ondersteund kunnen worden. Doel is dat leerlingen uiteindelijk terugkeren naar school.

Verwijsindex Gelderland

Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden.

Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover geïnformeerd. Bezoek voor meer informatie de website van de Verwijsindex Gelderland.

Toelating

Naar de brugklas

Bij plaatsing in de brugklas is het advies van de basisschool, dat is afgegeven voor 1 april, leidend. Ook als de wens van de wettelijk vertegenwoordigers en het plaatsingsadvies niet gelijk zijn, blijft het door de basisschool bepaalde niveau leidend. Je wordt toegelaten tot het Veluws College Mheenpark met een positief advies van jouw basisschool.

De toelatingscommissie van de school plaatst de leerling in een opleiding op basis van de inhoud van het complete overstapdossier. Indien aanvullende informatie nodig is over de leerling wordt contact opgenomen met de basisschool. Als het resultaat van de Cito Eindtoets hoger uitpakt dan het eerder uitgebrachte advies van de basisschool, mag dit advies naar boven worden bijgesteld.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen tegen dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed
– bij de genoemde toelatingscommissie. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Mheenpark. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.

Naar andere leerjaren

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot andere leerjaren. Een leerling kan alleen tot een bepaald type onderwijs op de vestiging Veluws College Mheenpark worden toegelaten indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de leerling in staat is op een redelijke termijn een bepaald type onderwijs met een diploma af te ronden. Die verwachting is gebaseerd op de tot dan toe behaalde resultaten, de getoonde motivatie, inzet, inzicht en advies van de afleverende school. De toelatingscommissie kan aan de toelating van een leerling nadere voorwaarden verbinden. Bovendien moet er een plaatsingsmogelijkheid zijn in het desbetreffende leerjaar.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen bij de genoemde toelatingscommissie schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed – tegen dit besluit. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Mheenpark. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.

Kosten bijzondere activiteiten

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs te verrijken met extra activiteiten. Die activiteiten brengen kosten met zich mee. Daarom vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast zijn er tal van activiteiten waarvoor wij een vrijwillige bijdrage vragen.

Ook zijn er kosten die gepaard gaan met deelname aan het Anglia- en Cambridge-examen. Het bedrag varieert per examen. Leerlingen kunnen dus meedoen aan het programma voor versterkt Engels, maar voor een certificaat moeten we kosten in rekening brengen.

De gevraagde ouderbijdrage, maar ook de bijdragen voor andere activiteiten zijn  vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

 • Vrijwillige ouderbijdrage                               € 40,-
 • Theater+                                                       € 50,-
 • Sport+                                                           € 100,-

De kosten voor de meerdaagse excursies zijn afhankelijk van de gekozen bestemming en mogelijke subsidiebijdrages.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 130% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

Contact
Op werkdagen is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085-047 17 74. Daarnaast is er dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur een inloopspreekuur. Stichting Leergeld is te bezoeken in de CODA bibliotheek aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.

[email protected]  |
www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Als u recht hebt op kindgebonden budget krijgt u bericht van de Belastingdienst.

Is uw kind achttien jaar en zit hij/zij op het voortgezet onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na de achttiende verjaardag van uw kind. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. Vraag de tegemoetkoming schoolkosten tijdig aan bij DUO.

WIS Collect

Via WIS Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is.

Als er een betaling van u verwacht wordt, krijgt u een e-mail van WIS Collect ([email protected]). In deze e-mail vindt u een link naar de website van WIS Collect. Hier ziet u een overzicht van eerdere, huidige en eventuele toekomstige facturen. U kunt facturen meteen via iDeal voldoen. Na uw betaling vindt u een afschrijving op uw bankrekening onder vermelding van ‘Mollie Payments’ met een factuurnummer.

Veiligheid en privacy

Alle betalingen via WIS Collect worden met iDeal binnen uw eigen, veilige bankomgeving afgehandeld. Na het betalen van een factuur ontvangt u een kopie per e-mail, zodat achteraf duidelijk is waarvoor u heeft betaald. WIS Collect is aangesloten bij het Privacy Convenant waarmee gegarandeerd is dat er uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens.

Vragen

Op de website van WIS Collect (www.wis.nl/ouders___studenten) kunt u een video bekijken. Stuur bij vragen over WIS Collect een e-mail naar [email protected]

Ouderbijdrage

Het Veluws College verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.

Het bevoegd gezag en de ouders uit de medezeggenschapsraad stellen samen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waar de ouderbijdrage aan wordt besteed. De bestedingsdoelen van de ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage. De vestigingsspecifieke diensten en activiteiten zijn schoolbreed vastgelegd, maar hebben niet op alle vestigingen dezelfde vorm en omvang.

Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 40,- De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Van de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten betaald:

Schooljaar 2023-2024
Vrijwillige ouderbijdrage
Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten, zoals: start en einde schooljaar, sinterklaas- en kerstviering, sporttoernooien, projecten, diverse culturele activiteiten na lestijd, schoolfeesten, leerlingenpas, CJP pas. € 35,00
Diversen (o.a. ouderraad, ouderavonden) €   5,00
Totaal € 40,00

Daarnaast zijn er activiteiten en/of excursies in een schooljaar waar soms extra kosten aan verbonden zijn. De bijdragen voor deze extra activiteiten zijn vrijwillig.

Ouderparticipatie

Onderwijs maak je samen! We hebben één gezamenlijk belang, het kind, en vinden ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid daarom erg belangrijk.
We organiseren niet alleen diverse formele contactmomenten om met elkaar te spreken over de ontwikkeling van het kind, maar vinden ook dat we elkaar tussendoor moeten kunnen vinden als dat nodig is. We gaan hierbij uit van een open en eerlijke communicatie. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar blijven wel altijd in gesprek.
Op de kennismakingsouderavonden bij de start van het schooljaar vragen we alle ouders middels zogenaamde ‘ouderparticipatieformulieren’ aan te geven op welke wijze ze een bijdrage willen/kunnen leveren aan school.

Onderwijsprestaties

Het Veluws College vindt het belangrijk inzicht te geven in de schoolprestaties. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u de resultaten van het Veluws College Mheenpark inzien en vergelijken met andere scholen. U vindt daar bijvoorbeeld informatie over de slagingspercentages, examencijfers, doorstroom en uitstroom naar vervolgonderwijs.

ERK: de internationale standaard voor Moderne Vreemde Talen

ERK is de afkorting voor het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het ERK biedt een instrument om het niveau waarop een leerling zijn of haar moderne vreemde talen (Engels, Duits, Frans, Spaans) beheerst, te beschrijven. Het ERK onderscheidt zes niveaus, van basisgebruiker tot zeer vaardige gebruiker. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde.

Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, presenteren en schrijven. Dit zijn ook de vaardigheden die in de eindexamens in vmbo, havo 5 of vwo 6 voor de moderne vreemde talen worden getoetst. Het ERK gaat uit van wat je bij die vijf vaardigheden in de vreemde taal kunt. Om voor iedere vaardigheid het niveau te kunnen bepalen, zijn er voor ieder niveau zogenaamde ‘can do-statements’ (in het Nederlands: ‘ik kan-stellingen’).
De docenten van de moderne vreemde talen van het Veluws College hebben de lessen, de toetsen en de schoolexamens aangepast aan de kwaliteitseisen die aan het ERK zijn verbonden. Hiermee garandeert het Veluws College dat de taalvakken goed op niveau zijn en dat er aansluiting is op het vervolgonderwijs. Dat is niet alleen handig als je voor je vervolgstudie bijvoorbeeld Engels of Duits nodig hebt, maar ook als je besluit om voor je vervolgstudie naar het buitenland te gaan. Bovendien is het aantrekkelijk voor werkgevers als duidelijk is hoe het met jouw taalvaardigheid staat.

Wil je meer weten, kijk dan eens op de website www.erk.nl/leerling.

Ouderresponsgroepen

In iedere afdeling onderbouw en bovenbouw, kennen we naast leerlingresponsgroepen ook zogenaamde ouderresponsgroepen. Deze klankbordgroepen komen ongeveer drie keer per jaar bijeen onder leiding van de betreffende teamleider. Er wordt gesproken over de actuele gang van zaken, maar ook plannen en beleidsvoornemens staan regelmatig op de agenda.

 

Ouderraad

De ouderraad is actief betrokken bij diverse schoolse activiteiten en is gesprekspartner voor de vestigingsdirectie. Ook heeft de ouderraad een afvaardiging in de deelmedezeggenschapsraad. Vanzelfsprekend staat de raad open voor vragen, ideeën en meningen van andere ouders. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter via:
[email protected]

De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar.

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert het Veluws College Mheenpark ouders, leerlingen en docenten met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via www.kwaliteitscholen.nl. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor de school heel belangrijk om verder vorm te geven aan beleid en de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Deelnemers krijgen per mail de inloggegevens die nodig zijn om aan het onderzoek deel te kunnen nemen.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg op het Veluws College houdt in dat we op systematische wijze en continu nagaan of we waarmaken wat we in plannen en beleidsvoornemens beloven.
We hebben een sterke intrinsieke motivatie om onszelf en de kwaliteit van ons onderwijs steeds weer te verbeteren. Daartoe hebben we de volgende activiteiten opgezet:

Vakanties en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2023-2024

Contact

Vestigingsadministratie

De vestigingsadministratie is iedere schooldag geopend van 08.00 – 16.30 uur.

Infopunt-Leerlingen

Op het Veluws College Mheenpark zijn twee Infopunten-Leerlingen: één aan de Zilverschoon en één aan de Duizendschoon. Bij het Infopunt-Leerlingen kunnen leerlingen terecht voor allerlei zaken, zoals: te laat, nablijven, eruit gestuurd, absentie, verlof, strookjes, brieven, boekenfonds, laptopdokter, uitleenbalie en inhaalwerk. Beide Infopunten-Leerlingen zijn iedere schooldag geopend van 08.00 – 16.30 uur.

Medewerkers

Docenten zijn het best bereikbaar via e-mail ([email protected]). U kunt eventueel ook naar school bellen; om docenten tijdens het lesgeven niet te storen zal er in de meeste gevallen een terugbelafspraak gemaakt worden.
Uitsluitend in dringende gevallen kan gebruikgemaakt worden van de telefoonnummers (privé) van de teamleiders of van de vestigingsdirecteur.

Ziek en hersteld melden

U kunt de afwezigheid van uw kind melden via Somtoday in zowel de Somtoday-app op de telefoon als Somtoday op uw computer of laptop. Klik hier voor de handleiding.

Ziekmeldingen ontvangen we graag voor 8 uur ’s ochtends. Mogelijke redenen zijn: ziek, bezoek arts/specialist en uitvaart. Bezoek aan een tandarts of orthodontist zien we als bezoek arts/specialist. Als de optie “ziek” wordt gebruikt, wilt u dan de einddatum leegmaken? Vriendelijk verzoek om de absentie voor kortdurend verlof, waar mogelijk, minimaal twee dagen voor de absentiedatum te melden via Somtoday.

Wat gebeurt er na uw melding? Direct nadat u uw kind absent hebt gemeld, ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging (op het e-mailadres dat wij van u hebben). U kunt dit bericht niet beantwoorden. De melding wordt door het Infopunt Leerlingen verder afgehandeld. Mochten er vragen zijn over de melding, dan nemen wij contact op met u.

Bij terugkeer op school na ziekte, dien je vóór de eerste les bij het Infopunt-Leerlingen een briefje van thuis te overhandigen, met daarop de precieze vermelding van de periode van ziekte. U mag ook een mail sturen naar infopuntmp@veluwscollege.

Contactgegevens

Veluws College Mheenpark
mavo en onderbouw havo en atheneum
T (055) 366 56 33
[email protected]

Locatie Zilverschoon
Zilverschoon 43
7322 GG Apeldoorn

Locatie Duizendschoon
Duizendschoon 8
7322 GZ Apeldoorn

 

Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Nieuwsbrief (Mhemouders)

Naast brieven en uitnodigingen ontvangen ouders via e-mail gemiddeld eens per maand ook de digitale nieuwsbrief van de vestiging, de Mhemouders. Het kan zijn dat deze wordt tegengehouden door de spamfilter. Om dit te voorkomen, moet u eenmalig de volgende handelingen uitvoeren:

Klik hieronder om de meest recente Mhemouders te lezen.

Mail

Alle leerlingen en medewerkers beschikken over een eigen VC-mailadres. Veel communicatie met leerlingen verloopt via de schoolmail. Het is dan ook van belang dat leerlingen regelmatig hun e-mail checken!

De mailbox voor leerlingen heeft een limiet van 50MB. Zit de mailbox vol, dan worden mailtjes niet meer ontvangen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van hun mailbox.

Informeren

Het Veluws College vindt het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er speelt op school. Om ouders snel en efficiënt te kunnen informeren, doen we dat bij voorkeur digitaal en vooral via e-mail. Het is daarom belangrijk dat de school beschikt over het juiste e-mailadres. Bent u niet in de gelegenheid om digitaal informatie te ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de administratie. Die zorgt dan dat de betreffende informatie voor u klaar ligt op school. U bent als ouders zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van informatie van school.

Daarnaast hechten we ook veel waarde aan persoonlijk contact. Daarom organiseren we regelmatig ouderavonden.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

De interne vertrouwenspersonen op Mheenpark zijn:

De heer C.P.G. Meijer (Coen)

[email protected]

mevrouw J. van Elzelingen (Jenny)

[email protected]

 

Jeugdarts/Centrum voor Jeugd en Gezin

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond! 

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op de school. Zij hebben de kinderen al vanaf de geboorte in beeld en volgen de groei en ontwikkeling.

Leerlingen van klas 1 en 3 vullen een vragenlijst over hun gezondheid en welzijn in. Ook worden ze door de jeugdverpleegkundige gewogen en gemeten. Leerlingen krijgen daarna een digitaal gezondheidsadvies. De jeugdverpleegkundige nodigt jongeren  persoonlijk uit voor een gesprek als er reden is om verder te praten. Dat kan omdat de jongeren dat zelf wil. Dat kan ook als de jeugdverpleegkundige graag wat meer wil weten naar aanleiding van de antwoorden van de leerling. Mocht dit gesprek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met toestemming van de jongere) contact met ouder(s) opnemen.

Kernteam.
Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de ondersteuningscoördinator van school, advies aan het kernteam. Op het Mheenpark is dat
Mevr. S. Klomp, [email protected]  In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

Het CJG bij u in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die verder kunnen helpen.

 

Contact met het CJG?

email: [email protected]

(055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30-17.00 uur)

www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn

Kernteam

Het kernteam bestaat uit de jeugdarts (aangesloten bij CJG), de leerplichtambtenaar (LPA), de schoolmaatschappelijk werker (SMW, vanuit Stimenz), de ondersteuningscoördinator en een notulist.

Het kernteam richt zich specifiek op leerlingen met complexe problemen. De verschillende deskundigen kunnen op meer terreinen tegelijkertijd hulp bieden en problemen dus integraal aanpakken. Anders dan bij het ondersteuningsteam wordt een leerling in het kernteam alleen besproken indien de ouders daar toestemming voor verlenen.

 

Ondersteuningsteam

Aan iedere vestiging van het Veluws College is een ondersteuningsteam verbonden. Het ondersteuningsteam adviseert over de begeleiding van leerlingen, vooral bij leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Ook kan het ondersteuningsteam verwijzen naar het kernteam. Het ondersteuningsteam op Mheenpark bestaat uit mevrouw S. Klomp (ondersteuningscoördinator), de betreffende teamleider, de betreffende counselor en eventueel betreffende mentor

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator doet wat de naam aangeeft: hij coördineert de ondersteuning voor een leerling. In overleg met mentoren, teamleiders, counselors en orthopedagoog zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon. Het kan dan onder andere gaan over LWOO-begeleiding, RT-hulp, aanmelding/bespreking in het ondersteuningsteam en/of het kernteam.

De ondersteuningscoördinator van het Mheenpark is
de heer H. Fertig (Haiko)
mailto:[email protected]

Counselor

Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem, hij voelt zich bijvoorbeeld somber of heeft altijd ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor de leerling niet verder kan helpen, kan de hulp van een counselor gevraagd worden. Dat is een gespecialiseerde docent. De counselor helpt de leerling beter om te kunnen gaan met het probleem. Een counselor kan een leerling inbrengen in het ondersteuningsteam. Ook begeleidt hij de leerling als dat nodig is naar buitenschoolse instanties die gespecialiseerd zijn in sociaal-emotionele begeleiding of therapie. Verwijzing van een leerling naar een counselor vindt plaats na overleg met de betrokken mentor en teamleider.

De counseler op het Mheenpark is:

mevr. J. Vas (Jutka)
[email protected]

Remedial teacher

Voor leerlingen met specifieke leerproblemen of leerachterstanden die niet in de reguliere les kunnen worden verholpen, is er remedial teaching (RT). Daarbij krijg je bijvoorbeeld, al dan niet op basis van een handelingsplan, een andere wijze van instructie, ondersteuning bij gebruik van digitale hulpmiddelen, specifieke begeleiding met orthodidactische materialen of hulp bij het aanleren van nieuwe leerstrategieën. Eventueel kan een psychologisch onderzoek door een orthopedagoog of psycholoog deel uitmaken van de verwijzing naar remediale hulp.

De remedial teacher op Mheenpark is:
mevr. M. Stoffer (Maaike)
[email protected]

Decaan

De decaan helpt jou bij de keuzes die je op school moet maken. Denk hierbij aan de keuze van het profiel, het vakkenpakket of de vervolgopleiding. Dit gebeurt via groepsvoorlichting of in een persoonlijk gesprek. Verder zijn er op school beroepenavonden en worden er projectdagen ’studie en beroep’ georganiseerd. Eventueel kun je bij de decaan een beroepsinteressetest doen. We adviseren leerlingen daarnaast om in november de NXTLVL-voorlichtingsavonden op Aventus te bezoeken.

Decaan voor de mavo-leerlingen:
Mevrouw D.W. Kers (Wendy)
[email protected]

Decaan voor de havo- en vwo-leerlingen:
Mevrouw I. de Bok (Inge)
[email protected]

Infopunt-Leerlingen

De medewerkers van het Infopunt-Leerlingen ondersteunen de teamleiders. Zij houden onder meer bij wie er te laat komt, wie er ziek is en wie uit de les is verwijderd. Maar zij houden ook toezicht op leerlingen, bijvoorbeeld in pauzes, bij toetsen en projecten of als er nagebleven moet worden.
Het e-mailadres van het Infopunt-Leerlingen is: [email protected]

 

Mentoren

Als je problemen hebt, of je wilt iets vragen, dan kun je altijd terecht bij je eigen mentor. Hij /zij is de persoonlijk begeleider van alle leerlingen uit jouw klas en alle informatie over leerlingen komt bij de mentor binnen. De mentor kent de eigen klas dus goed en helpt je bij specifieke problemen, maar geeft ook advies over zaken die belangrijk zijn voor jouw schoolloopbaan. Verder werkt de mentor aan een goede sfeer in de klas.

De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. We vinden een goed contact tussen school en ouders belangrijk. Aarzel dus niet om contact op te nemen met de mentor indien u vragen of problemen heeft die uw zoon/dochter of de school betreffen. Op de mentoravonden in september zal de mentor onder meer ingaan op de manier waarop u hem/haar het makkelijkst kunt benaderen.

Managementteam

U kunt via school contact met onderstaande personen zoeken.

Dit kan per mail en telefonisch (055 – 366 56 33, tussen 08.30 uur en 16.15 uur). Slechts in dringende gevallen kunt u hen ook thuis benaderen.

Vestigingsdirectie

vestigingsdirecteur

mevr. I.M. Terwel (Ilja)
[email protected]
tel. 06 101 207 32

adjunct-directeur onderbouw

dhr. J.G.J. van Lith (John)
[email protected]
tel. 06 101 205 49

waarnemend adjunct-directeur bovenbouw

dhr. A. Iepema (Alfred)
[email protected]

 

Teamleiders

Voor leerlingen en ouders is de mentor altijd de eerst aangewezen persoon om contact mee te zoeken. Daarna kan eventueel contact worden gezocht met de teamleider.

Leerjaar 1 en leerjaar 2
mevr. I. Brekelmans
[email protected]

Leerjaar 1 en leerjaar 2
dhr. N. Kamstra (Niels)
[email protected]

Leerjaar 3 en leerjaar 4  
dhr. G. Beltman
[email protected]

Leerjaar 3 en leerjaar 4  
mevr. C. Nijenmanting
[email protected]

PlusVakken

Op het Veluws College kiezen alle onderbouwleerlingen een PlusVak. Je krijgt dan drie jaar lang les in een vak dat aansluit bij jouw interesse, zonder dat je langer naar school hoeft. Je kiest in principe voor een periode van drie jaar,  slechts bij uitzondering kun je aan het einde van de brugklas nog van PlusVak veranderen. Voor sommige PlusVakken geldt een (vrijwillige) eigen bijdrage.

Bij Mheenpark kun je uit drie plusvakken kiezen: Theater+, Sport+ en Explore+. .

Welk PlusVak kies jij?

Sport+

Wil je nog meer uit jouw sportprestaties halen? Bij het PlusVak Sport+ word je volop uitgedaagd. Zo krijg je les in verschillende sporten als zwemmen, mountainbiken, rugby, kickboksen en klimmen. Je leert over de relatie tussen bewegen, lichaam en gezondheid en je leert leiding te geven en sportactiviteiten te organiseren. Ook neem je deel aan sportevenementen waar ook andere scholen aan meedoen.

 

Het Veluws College Mheenpark is de enige Sport Accent School in de regio.
De Stichting Netwerk Sport Accent Scholen Nederland bewaakt de kwaliteit van het geboden programma, zowel inhoudelijk als organisatorisch. In 3M wordt tijdens Sport+ een begin gemaakt met LO2. In 4M kunnen deze leerlingen kiezen voor LO2 als examenvak.

Theater+

Bij het PlusVak Theater+ nemen we je mee in de wereld van drama, muziek, dans, film, fotografie, theater, decorbouw en grime. Je maakt vanzelfsprekend kennis met de verschillende kunstdisciplines. Maar ook leer je jezelf te presenteren en te uiten. In de loop der jaren werk je mee aan en treed je op in een aantal voorstellingen en presentaties, zowel binnen school als daarbuiten.

Explore+

Bij het PlusVak Explore+ leer je onderzoeken opzetten, uitvoeren en presenteren. ICT speelt een belangrijke rol, maar je gaat ook buiten het lokaal en zelfs buiten de school op onderzoek uit. Uiteraard presenteer je je onderzoek zelf. Wij leren je hoe je een pakkende presentatie houdt en hoe je posters en slides maakt. Elk jaar organiseren de leerlingen uit de derde klas een presentatieavond voor familie en vrienden.