Toelating

Naar de brugklas

Je wordt toegelaten tot de brugklas van het Veluws College Walterbosch met een positief advies van jouw basisschool. Bij de plaatsing van de leerling is het advies van de basisschool, dat is afgegeven voor 1 maart, leidend. Ook als de wens van de wettelijk vertegenwoordigers en het niveaubepaling/plaatsingsadvies niet gelijk zijn, blijft het door de basisschool bepaalde niveau leidend.

De toelatingscommissie van de school plaatst de leerling in een opleiding op basis van de inhoud van het complete overstapdossier. Indien aanvullende informatie nodig is over de leerling wordt contact opgenomen met de basisschool. Als het resultaat van de Cito Eindtoets hoger uitpakt dan het advies van de basisschool, dan wordt het advies naar boven bijgesteld.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen tegen dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed

  • bij de genoemde toelatingscommissie. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Walterbosch. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.

Naar andere leerjaren

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot andere leerjaren. Een leerling kan alleen tot een bepaald type onderwijs op de vestiging Veluws College Walterbosch worden toegelaten indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de leerling in staat is op een redelijke termijn een bepaald type onderwijs met een diploma af te ronden. Die verwachting is gebaseerd op de tot dan toe behaalde resultaten, de getoonde motivatie, inzet, inzicht en advies van de afleverende school. De toelatingscommissie kan aan de toelating van een leerling nadere voorwaarden verbinden. Bovendien moet er een plaatsingsmogelijkheid zijn in het desbetreffende leerjaar. De school waar de leerling vandaan komt, wordt altijd geconsulteerd.

Toelating 4havo

Van 5 havo naar 5 vwo

 

 

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen bij de genoemde toelatingscommissie schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed – tegen dit besluit. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Walterbosch. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.