Kluisjes

Leerlingen kunnen tegen een vergoeding een kluisje huren. In dit kluisje kunnen persoonlijke eigendommen bewaard worden. Naast de jaarlijkse huursom (€ 4,75) vragen we eenmalig een waarborgsom (€ 5,-). Dit bedrag krijg je terug wanneer de huur wordt opgezegd en de sleutel weer is ingeleverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekeringen
Op verzoek van de ouderraad heeft de school voor leerlingen, docenten en diegenen die voor de school actief zijn
(personeel, maar ook stagiairs, vrijwilligers, invalkrachten en anderen die deelnemen aan schoolse of buitenschoolse
activiteiten die verband houden met school) een aansprakelijkheidsverzekering, een schoolongevallenverzekering en een
doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten.
Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij verwijtbare schade aan derden, veroorzaakt door aantoonbare
nalatigheid van de school. Schade ontstaan door diefstal, vermissing, zoekraken en verduistering is uitgesloten van
dekking.
Wij wijzen op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand:
– Ten eerste is de school of het college van bestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren
en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van een verwijtbate fout. Het is
mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Als bijvoorbeeld tijdens de
LO-les een bal tegen je bril komt, valt de schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door
de school vergoed.
– Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij
jonger dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de
schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt,
is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Of zijn ouders zijn dat. Het is dus van belang dat ouders zelf
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Schoolongevallenverzekering
De schoolongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook
zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten secundair meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt (m.u.v. het verplichte eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder
de dekking. De verzekering is van kracht tijdens schooluren en evenementen in schoolverband. Leerlingen zijn verzekerd
gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van docenten/hulpkrachten en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar
school (of naar een door de docent aangegeven andere plaats) en omgekeerd.

Reisverzekering
Voor iedereen die deelneemt aan schoolreizen, excursies en werkweken die door of in opdracht van de school
plaatsvinden, is een doorlopende reisverzekering met wereldwijde dekking afgesloten.
De verzekering geeft o.a. dekking voor:
– schade aan of verlies van bagage (m.u.v. geld);
– kostbaarheden (sieraden, horloges, foto- en filmapparatuur, geluids- en beeldapparatuur en overig);
– reisdocumenten;
– buitengewone kosten zoals repatriëring, geneeskundige kosten e.d. tegen kostprijs;
– schade aan logiesverblijven en/of hun inventaris.

Annuleringsverzekering
De school heeft een annuleringsverzekering voor leerlingen. Indien uw kind zich heeft opgegeven voor een (meerdaagse)
excursie, maar door een onverwachtse en onvoorziene gebeurtenis niet in staat is deel te nemen kan daar een beroep op
worden gedaan. Besluiten ouders of de leerling zelf om niet mee te gaan, dan blijven zij verantwoordelijk voor de kosten.

Eigendommenverzekering voor leerlingen
Ouders kunnen zelf aanvullend online een eigendommenverzekering voor leerlingen afsluiten. De
eigendommenverzekering dekt diefstal en schade aan kleding en andere eigendommen van leerlingen. De dekking geldt
onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht van leerkrachten of hulpkrachten. De verzekering
kan afgesloten worden op www.leerlingenverzekering.nl