Veilige School

Het Veluws College heeft het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ ondertekend. In dit convenant beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de politie Noord- en Oost Gelderland en de gemeente Apeldoorn dat ze zich inzetten voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers van de scholen. Uit dit convenant vloeien voor alle betrokkenen verplichtingen voort. Zo moeten scholen aangifte doen van alle strafbare, of daaraan gerelateerde, feiten binnen school. Strafbare feiten zijn alle handelingen en gedragingen die op grond van een Nederlandse wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding zijn aangemerkt. Maakt een leerling zich schuldig aan diefstal op school, dan kan dat dus niet intern worden afgehandeld.
Op grond van het convenant ‘Veilige School’ kan de politie met instemming van de Officier van Justitie eventueel gebruikmaken van het fotosysteem van de school en dit systeem ook gebruiken voor opsporingsdoeleinden. De videobanden of andere beeldbestanden van het bewakingssysteem kunnen ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie. Tevens kunnen zij na toestemming van de vestigingsdirectie kluisjes en tassen doorzoeken.

De schoolleiding is bevoegd om de naleving van de verbodsbepalingen te controleren (artikel 3 van het convenant). Daarvoor mag zij de volgende onderzoeken uitvoeren:

  • leerlingen controleren of doen controleren op aanwezigheid van verboden voorwerpen; fouilleren is daarbij toegestaan;
  • de door leerlingen meegenomen verboden voorwerpen in beheer nemen en aan de politie overdragen;
  • de kluisjes van leerlingen controleren op de aanwezigheid van verboden voorwerpen;
  • de politie gebruik laten maken van het camerasysteem van de school om beeldmateriaal met daarop leerlingen te bekijken.

Een veilige honk

Een veilig honk is een adres op de fietsroute van leerlingen van en naar school. Het doel van een veilig honk is het geven van hulp aan leerlingen die onderweg pech met hun fiets krijgen of om een andere reden hulp nodig hebben.

Pestprotocol

Het pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van de school weer t.a.v. pesten. Dit protocol is erop gericht om alle leerlingen, ouders en medewerkers op de hoogte te brengen van wat de school doet om een veilig schoolklimaat te bevorderen. Het hoofddoel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten door alle betrokkenen en duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het een informatieve en verwijzende functie.