(Cyber)pesten

Wij willen dat iedereen, die aan het Veluws College verbonden is, met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten treden we streng op. Bij een vermoeden van (cyber)pesten moet je daarvan direct melding maken bij je mentor.

Er is een pestprotocol dat het beleid weergeeft van het Walterbosch t.a.v. pesten. Dit pestprotocol is erop gericht alle leerlingen, ouders en medewerkers op de hoogte te brengen van wat de school doet om een veilig schoolklimaat te bevorderen. Het hoofddoel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten door alle betrokkenen en duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het een informatieve en verwijzende functie. Dit pestprotocol beschrijft wat we onder pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt.