Ziekte, verzuim en verlof

Verlof aanvragen

Verlof vraagt u minimaal vijf werkdagen van tevoren via een mailbericht aan. Verlof om medische redenen of bezoek van de tandarts of therapie kan via het tabblad ‘afwezigheid’ in SOMtoday.

Ziek melden

Als uw zoon/dochter ziek is en daardoor niet naar school kan komen, moeten ouders hun kind ziek melden. Dit kan via de online omgeving van SOMtoday of via de SOMtoday ouder app via de tabblad ‘afwezigheid’; Uitleg Absent Melden via SOMtoday

Weet u even niet hoe u kunt inloggen in SOMtoday? Klik hier.

Beter melden

Na ziekte moeten ouders hun zoon/dochter op de eerste dag dat hij/zij weer op school is beter melden (met precieze vermelding periode van ziekte). Hiervoor gebruikt u het mailadres [email protected]U vermeldt de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit en de precieze periode van ziekte.

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Indien een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, maakt de schoolleiding hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.

Langdurig lesverzuim door leerlingen

De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:
• ziekte van een leerling;
• het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
• vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
• andere gewichtige omstandigheden.

Op grond van de Leerplichtwet hebben alle scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn de volgende regels opgesteld:

Extra verlof voor vakantie is toegestaan:

• alleen indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het hen slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en het de enige gezinsvakantie
in het schooljaar betreft. Dit moet met een werkgeversverklaring aangetoond worden.
• eenmaal per schooljaar;
• niet langer dan tien schooldagen;
• niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar;

Extra verlof voor vakantie moet minimaal acht weken van tevoren bij het leerlingloket worden aangevraagd.

Extra verlof vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden:

• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
• voor verhuizing, voor ten hoogste één dag;
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, voor één of ten hoogste twee dagen. De duur van het verlof is afhankelijk van de omstandigheid of het huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
• bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur van dit verlof in overleg met de schoolleiding;
• bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, voor ten hoogste vier dagen; van bloed- en aanverwanten in de tweede graad, voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of de vierde graad, voor ten hoogste één dag;
• bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag;
• bij gezinsuitbreiding, voor ten hoogste twee dagen;
• bij extreem slechte weersomstandigheden;
• voor andere, naar het oordeel van de schoolleiding, belangrijke redenen.

Ouders dienen voor zover de omstandigheden dat toelaten, uiterlijk een week voor een verlofdatum vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ hun verzoek schriftelijk in te dienen bij het leerlingloket.

Procedure bij ziekteverzuim en/of zorgelijk verzuim

Algemeen

Dit kan gaan om langdurig ziekteverzuim, (vermoeden van) onterechte ziekmeldingen of spijbelgedrag van meerdere lesuren per week.

Criteria zorgwekkend ziekteverzuim

• langdurig ziekteverzuim: langer dan 10 aaneengesloten dagen ziek;
• frequent ziekteverzuim: vaker dan 3 x in 2 maanden ziek;
• twijfelachtig ziekteverzuim: twijfel over de verklaring van het ziek zijn, het vermoeden dat ziekte niet de oorzaak is van het verzuim, bijvoorbeeld bij zeer vage klachten, bij regelmatig te late ziekmeldingen, vaak ziek bij bepaalde lessen of op bepaalde dagen, etc.

Stappen bij ziekte van een leerling

  1. Als een leerling langer dan een week ziek is, neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers. In dit gesprek informeert de mentor hoe het gaat met de leerling en wordt afgesproken wanneer de leerling weer op school komt.
  2. Als de afgesproken termijn verlopen is en de leerling is nog niet op school, neemt mentor opnieuw contact op met de ouders/verzorgers. Zijn er zorgen over de leerling, dan informeert de mentor de docent-teamleider en/of ondersteuningscoördinator.
  3. In overleg kan worden besloten om de jeugdarts in te schakelen. Leerling en ouders worden dan opgeroepen om de reden van het ziekteverzuim te bespreken, afspraken te maken over terugkeer naar school en indien nodig te schakelen naar andere zorgverleners.
  4. In de volgende gevallen kan het ziekteverzuim worden besproken in het kernteam, waarbij de jeugdarts en de leerplichtplichtambtenaar aanwezig zijn:

• de leerling is langer dan 10 aaneengesloten dagen ziek;
• de leerling wordt vaker dan 3x ziek gemeld in 2 maanden;
• er is twijfel over de verklaring van het ziek zijn; – er zijn zorgen over de leerling.

In de volgende gevallen verzorgt de teamleider/directeur een melding van signaalverzuim via DUO aan de leerplichtplichtambtenaar:

• Leerling en ouders houden zich niet aan de afspraken die met de jeugdarts zijn gemaakt over terugkeer naar school en het ziekteverzuim houdt aan;
• Leerling en ouders verschijnen niet op het spreekuur van de jeugdarts en het ziekteverzuim houdt aan.

Verlofaanvragen

Verlof vraagt u minimaal vijf werkdagen van tevoren via een mailbericht aan. U stuurt uw verzoek naar [email protected]  In uw verlof vermeldt u de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit, de datum en de reden voor het verlof. Leerlingen krijgen geen verlof zonder aanvraag door ouders.

Ziekmelden

Als uw zoon/dochter ziek is en daardoor niet naar school kan komen, moeten ouders hun kind ziek melden. Dit kan telefonisch tussen 08.30 uur en 09.00 uur op het telefoonnummer van de school (0571-271561). U spreekt de ziekmelding in als u een antwoordapparaat krijgt.

Beter melden

Na ziekte moeten ouders hun zoon/dochter op de eerste dag dat hij/zij weer op school is beter melden (met precieze vermelding periode van ziekte). Hiervoor gebruikt u het mailadres [email protected] U vermeldt de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit en de precieze periode van ziekte.