Overgangsnormen klas 2 en 3 Delta

Leerjaar 2:
In periode 3 en in periode 5: Vakdocent geeft in SOM een advies per leerling van het werkniveau
(K,M, H of V).
De vakken Nederlands, (extra) Engels, wiskunde, Duits, M&M, N&T, K&C, LO, Frans en
mentor (als vertegenwoordiger van werktijd, projecten, stamgroeplessen en keuzemodules)
brengen advies uit. De keuzevakken expressie Delta en sport Delta brengen hun advies uit, als zij dit kunnen.

Als 0 of 1 vak lager adviseren dan het instroomniveau (leerjaar 1) of het gewenste uitstroomniveau
(leerjaar 2) dan is er geen plan van aanpak nodig.

Als 2 of meer vakken lager adviseren dan het instroomniveau (leerjaar 1) of het gewenste
uitstroomniveau (leerjaar 2) is een (wijziging van) plan van aanpak nodig
om het gewenste niveau te halen.

Aan het einde van leerjaar 2 wordt het gewenste uitstroomniveau voor iedere leerling vastgesteld.
De leerling zal in leerjaar 3 alle vakken minstens op dit niveau volgen.

Leerjaar 3:
In klas 3 geven docenten in periode 3 en in periode 5 aan leerlingen een positief dan wel negatief
advies voor hun vak op het gewenste uitstroomniveau. In periode 3 is dit slechts ter indicatie. Een
leerling weet dan waar hij of zij aan toe is.

De 10 vakken en het advies van de persoonlijk mentor leidt tot een +, een +/- of een -.
De keuzevakken wordt om aanvullend advies gevraagd als dit vak in het examenprofiel gekozen wordt.

De vakken die hun advies uitbrengen staan hieronder per niveau en stroom:

MAVO

Mavo N-Stroom: Mentor (mede gebaseerd op prestaties en inzet tijdens werktijd, projecten,
keuzemodules en stamgroeplessen) Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, economie, Duits, LO, scheikunde, natuurkunde en biologie. CKV wordt voldoende afgesloten.

Mavo M-Stroom: Mentor (mede gebaseerd op prestaties en inzet tijdens werktijd, projecten,
keuzemodules en stamgroeplessen) Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, economie, Duits, LO, geschiedenis, beeldende vorming en biologie. CKV wordt voldoende afgesloten.

HAVO

Havo N-Stroom: Mentor (mede gebaseerd op prestaties en inzet tijdens werktijd, projecten,
keuzemodules en stamgroeplessen) Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, economie, Duits,  LO, scheikunde, natuurkunde en biologie of wiskunde-B.

Havo M-Stroom: Mentor (mede gebaseerd op prestaties en inzet tijdens werktijd, projecten,
keuzemodules en stamgroeplessen) Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, economie, Duits, LO, geschiedenis, Frans, beeldende vorming of muziek.

VWO

VWO N-Stroom: Mentor (mede gebaseerd op prestaties en inzet tijdens werktijd, projecten,
keuzemodules en stamgroeplessen) Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, economie, Duits of Frans, LO, scheikunde, natuurkunde en biologie of wiskunde-B.

VWO M-Stroom: Mentor (mede gebaseerd op prestaties en inzet tijdens werktijd, projecten,
keuzemodules en stamgroeplessen) Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, economie, Duits, LO, geschiedenis, Frans, beeldende vorming of muziek.

Aan het einde van het schooljaar, dus met de adviezen die in periode 5 gegeven zijn bepaald de
school met behulp van onderstaande norm of een leerling bevorderd is en naar welk niveau.

Aan het einde van het schooljaar scoort de leerling op het geprognotiseerde uitstroomniveau een +, een +/- of een -.

De leerling is bevorderd bij een +

De leerling is bespreekleerling bij een +/-

De leerling stroomt af of doubleert bij een –

Bij 0, 1 of 2 negatieve adviezen, waarvan maximaal één negatief advies in de kernvakken
(Nederlands, Engels, wiskunde) of voor leerlingen die uitstromen naar de MAVO maximaal één
negatief advies in het gekozen vakkenpakket, krijgt de leerling een + en wordt bevorderd.

Bij 3 of 4 negatieve adviezen of bij 2 of 3 negatieve adviezen in de kernvakken of voor leerlingen die
uitstromen naar de MAVO 2 of 3 negatieve adviezen in het gekozen vakkenpakket, krijgt de leerling
een +/- en vindt een bespreking plaats tijdens de vergadering of bevordering naar het gewenste
niveau wel of niet kan. De profielkeuze en vakkenpakketkeuze speelt bij de bespreking een rol.

Bij 5 of meer negatieve adviezen of bij meer dan 3 negatieve adviezen in het gekozen vakkenpakket
krijgt de leerling en – en wordt niet bevorderd naar het verwachte uitstroomniveau. De vergadering
bepaald wat de beste onderwijsplek is voor deze leerling in het volgende schooljaar.

Aanvulling voor bevordering naar 4Havo en 4 VWO:

Bij wiskunde B en de combi wis- en natuurkunde is een positief advies van de vakdocent een
vereiste.

Aanvullingen voor bevordering naar 4Mavo:

De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA).

Iedere leerling die regulier bevorderd is mag 7 examenvakken kiezen. De rapportvergadering geeft
hierbij een vrijblijvend advies waarbij de keuze ofwel kan worden aangeraden als afgeraden. Indien
een leerling een bespreekgeval is bepaald de rapportvergadering of een 7e vak is toegestaan dan wel
verplicht wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld om rooster technische redenen, kan
de vestigingsdirectie de keuze voor het 7e vak niet toestaan. Het vak LO2 kan alleen gekozen worden
als 7E examenvak.