Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Hier kunt u lezen hoe er gehandeld wordt bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

CJG

Zie bij schoolarts/centrum voor jeugd en gezin

Mhemouders

De nieuwsbrief (Mhemouders) voor alle ouders die maandelijks verschijnt kunt u hier lezen.

Social Media

Het Veluws College beschikt over een Social media code voor leerlingen. Onder social media verstaan we alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, zoals Twitter, Instagram, Facebook en Blogs.

Wanneer je via social media wilt berichten over aspecten die met school te maken hebben, willen we je op het volgende wijzen:

Het is belangrijk dat jij je aan de social media code houdt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je publicaties en verspreiding van publicaties via social media, zowel in als buiten de school. Als je afwijkt van deze gedragscode zal de school je ouders informeren en maatregelen nemen. In ernstige situaties kan dit zelfs verwijdering van de school inhouden.

Ontstaat er ten gevolge van jouw gebruik van social media schade voor het Veluws College, dan zal de directie jou of jouw ouders daarvoor aansprakelijk stellen.

Voor en na de lessen

Natuurlijk zijn leerlingen ook buiten lestijden van harte welkom om op school te studeren of aan activiteiten deel te nemen. Voorwaarde is wel dat dit in rust gebeurt. Ook mag er op de meeste plaatsen niet gegeten of gedronken worden.

Vernieling

Breng je (moedwillig) schade toe aan de school of andermans eigendommen? Dan krijg je de rekening voor de hiermee gepaard gaande kosten. Dit geldt ook indien je moedwillig ‘vals alarm’ veroorzaakt.

Verkeersveiligheid

Mede namens de wijkagent en de buurtbewoners graag uw aandacht voor het volgende:

Bovenstaande geldt nadrukkelijk ook op dagen met slecht weer ! Wilt u ook dan NIET voor de school uw kind uit- en in laten stappen? Het geeft een enorme verkeerschaos en het leidt tot gevaarlijke situaties voor leerlingen die wel op de fiets komen. Bij de Mheenhal en bij de kerk is volop ruimte voor ‘kiss and ride’.

Lesuitval

Schoolkantine

Leerlingen zijn in de gelegenheid op school iets te eten of te drinken te kopen. De locatie aan de Zilverschoon beschikt over een schoolkantine. Op beide locaties zijn automaten aanwezig. Deze bevatten snacks die voldoen aan de richtlijnen van de “Gezonde School” . Ook zijn er watertappunten aanwezig.

Op 16 april 2019 hebben we de Gouden schaal uitgereikt gekregen door het Voedingscentrum.
Lees hier het voedingsbeleid van het Veluws College Mheenpark.

Schoolfeesten

Bij schoolfeesten is alleen de leerlingeningang in gebruik. Deze ingang is slechts beperkt geopend (vaak van 19.30 uur tot 20.15 uur). Daarna worden leerlingen niet meer toegelaten met uitzondering van leerlingen die met één van de organiserende docenten hierover afspraken gemaakt hebben.

In alle gevallen waarin leerlingen de toegang tot het feest geweigerd wordt of waarin leerlingen het feest dienen te verlaten, informeren we onmiddellijk telefonisch de ouders. Ouders worden ook direct gebeld als hun kinderen zich tijdens schoolfeesten voor of rond de school ophouden zonder de intentie het feest bij te wonen.

We bellen ouders uiterlijk in de week na het feest, als hun zoon/dochter wel een toegangskaartje voor het feest heeft gekocht, maar niet geweest is.

Ben je om één van bovengenoemde redenen niet op het feest toegelaten of van het feest verwijderd, dan kun je ook van volgende feesten uitgesloten worden.

Roken

Veluws College Mheenpark is een rookvrije school. Dit betekent onder meer dat je niet mag roken in het schoolgebouw, op het schoolplein én in de buurt van de school. Ook tijdens (meerdaagse) excursies en andere schoolactiviteiten is roken verboden. Bij overtreding dient de leerling zich te melden bij het Infopunt-Leerlingen.

Pauzes

Leerlingen brengen de pauze door in het schoolgebouw of op het schoolplein. Er mag alleen heen en weer gelopen worden tusssen de twee locaties.

Parkeren

Aan weerszijden van de Duizendschoon geldt een parkeerverbod. Ook willen we vanwege de verkeersveiligheid graag dat er aan de Zilverschoon niet voor de school wordt geparkeerd.

Bij activiteiten kan parkeren nog wel eens een probleem zijn. Wij wijzen graag op parkeergelegenheid bij de Mheenhal en de Theresiakerk.

Op tijd

Mobiele telefoon en geluidsdragers

Je mag op school je mobiele telefoon gebruiken. Maar houd je wel aan de volgende huisregels:

Bij overtreding kan de telefoon of de geluidsdrager een of meerdere dagen tot 16.15 uur in beslag genomen worden. Daarnaast kan het zijn dat je ouders middels een mail geïnformeerd worden.

Leerlingen zijn in noodgevallen via de receptie bereikbaar. Telefoonnummer: 055-3665633

Lift en trappen

Alleen leerlingen die in het bezit zijn van een liftpasje, mogen met de lift. Liftpasjes kun je krijgen bij het Infopunt-Leerlingen. Alle andere leerlingen dienen de trap te gebruiken. In de trappenhuizen aan de Zilverschoon hebben we éénrichtingsverkeer.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd.

Klik hier voor het leerlingenstatuut.

Laptop -10

Werken met een laptop tijdens schooltijd is leuk, handig en leerzaam. Hoewel de laptop jouw eigendom is, willen wij als Veluws College toch graag wat adviezen geven om er verstandig mee om te gaan.

Met jouw laptop kun je altijd gebruikmaken van ons draadloze netwerk. Het Veluws College heeft er voor gekozen om geen enkele website af te sluiten. Niet alleen omdat dit vaak lastig is, maar vooral omdat we het belangrijker vinden dat leerlingen leren omgaan met deze vrijheden dan ze te verbieden. Jij beslist dus wat er met jouw laptop gebeurt, welke sites je bezoekt, welke software je downloadt en wie jouw laptop mag gebruiken.

 1. Zorg dat je laptop opgeladen is als je op school komt en neem je oplader mee.
 2. Draag je laptop bij je of berg hem op in je kluisje als je hem niet gebruikt. Zo voorkom je diefstal.
 3. De laptop is ondersteunend aan je schoolwerk. Daarom gebruik je de laptop tijdens de les alleen voor schoolwerk. De docent geeft aan wanneer je de laptop mag gebruiken.
 4. Af en toe achter de laptop weg. We hechten veel waarde aan verstandig computergebruik. Gebruik je laptop daarom zo min mogelijk tijdens pauzes.
 5. Download geen zware bestanden tijdens schooltijd. Daarmee voorkom je overbelasting van het draadloze netwerk; daar kan de hele school last van hebben.
 6. Download alleen legale software. In de eerste plaats is het verboden om illegale software te downloaden. Door te werken met legale software voorkom je bovendien dat je virussen binnenhaalt. Mocht je laptop in quarantaine zijn geplaatst kun je je bij het Infopunt-Leerlingen melden voor instructies.
 7. Maak regelmatig een back-up van al je belangrijke documenten. Bijvoorbeeld met een USB-stick of via internet met dropbox, sugarsync, google documents of Myspace.
 8. Wees voorzichtig met je privacy. Zorg voor unieke wachtwoorden en vervang ze regelmatig, zeker als je vermoedt dat iemand jouw wachtwoord kent. Kijk ook eens naar onze Social-media-code voor leerlingen.
 9. Neem je laptop mee in een stevige tas of een beschermende hoes. Zo voorkom je schade.
 10. Zorg dat je laptop herkenbaar van jou is. Bijvoorbeeld door je naam te laten graveren in je laptop.

Global Citizen school

De samenleving verandert en internationaal werken, leven en leren worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Daarom heeft het Veluws College Mheenpark gekozen voor het Global Citizen-onderwijsconcept, een goed gefundeerde en gestructureerde mogelijkheid om op onderscheidende wijze vorm te geven aan internationalisering.

Als Global Citizen school bereidt het Veluwse College Mheenpark leerlingen optimaal voor op een internationaal georiënteerde toekomst. Leerlingen doen internationale ervaringen op en leren vaardigheden die nuttig zijn tijdens hun school- en studietijd én de rest van hun leven. De Global Citizen-leerdoelen zijn geïntegreerd in het curriculum van de school.

Meer aandacht voor versterkt vreemdetalenonderwijs, internationale oriëntatie in de vaklessen en internationale ervaringen zijn de belangrijkste uitgangspunten. Internationale ervaringen worden opgedaan tijdens uitwisselingen en door digitaal samen te werken met leerlingen van buitenlandse partnerscholen.

Kluisjes

Leerlingen kunnen tegen een vergoeding een kluisje gebruiken. In dit kluisje kunnen persoonlijke eigendommen bewaard worden. Naast de jaarlijkse huursom (€ 4,75) vragen we eenmalig een waarborgsom (€ 5,00).

De voorwaarden en verplichtingen voor de huur van een kluisje zijn:

De huurder verplicht zich tot de volgende punten:

Rechten en plichten van de school:

De waarborgsom van € 5,00 wordt bij het verlaten van de school en na inlevering van de sleutel terugbetaald, indien er geen vordering meer is op de leerling. De teruggave geschiedt zonder rentevergoeding.

 

Kledingvoorschriften

Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. De kledingvoorschriften van het Veluws College zijn als volgt:

De vestigingsdirectie ziet erop toe dat leerlingen en medewerkers op school gekleed gaan volgens algemene fatsoensnormen om een ongewenste seksuele uitstraling te voorkomen.

Hoofddeksels / jassen

In school is het dragen van hoofddeksels niet toegestaan. Je mag geen jassen meenemen de lokalen in. Iedere leerling krijgt in de garderobe een eigen (genummerd) haakje aangewezen waaraan hij zijn jas hoort te hangen. Je kunt de jas ook in jouw kluisje leggen.

Gymnastiek

Neem voor de gymlessen geschikte sportkleding mee en (voor de binnenlessen) schone sportschoenen met zolen die geen sporen achterlaten. Leerlingen zonder sportkleding zijn verplicht betreffende kledingstukken bij de gymdocent te huren à € 0,50 per kledingstuk.

Iedere leerling wordt geacht deel te nemen aan de gymles, ook bij blessures en dergelijke. De gymdocent zal rekening houden met de mogelijkheden van de leerling. Slechts bij een negatief doktersadvies wordt hier een uitzondering op gemaakt. Zie ontheffing lichamelijke opvoeding.

Gymtassen mag je niet meenemen in de klaslokalen. Deze kun je in de kluisjes leggen of aan het jashaakje in de garderobe hangen. De gymtas neem je na iedere gymles mee naar huis.

Internet (gebruik van)

Je mag internet niet gebruiken voor doeleinden als spelen of downloaden van spelletjes, winkelen, gokken of meedoen met kansspelen.

Het is absoluut niet toegestaan sites te bezoeken, te downloaden of te verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten.

Fietsen

Fietsen moeten op de eigen locatie in de fietsenstalling (op slot) gestald worden. Fietsen mogen niet vóór de school, bij de ingang, neergezet worden. Leerlingen mogen niet met de fiets naar het andere gebouw.

Eten en drinken

Je mag niet eten en drinken in de lokalen. Het is in de lokalen ook niet toegestaan kauwgom in de mond te hebben.

Leerlingen zijn in de gelegenheid op school iets te eten of te drinken te kopen. De locatie aan de Zilverschoon beschikt over een schoolkantine. Op beide locaties zijn automaten aanwezig. Deze bevatten snacks die voldoen aan de richtlijnen van de “Gezonde School” . Ook zijn er watertappunten aanwezig.

Het nuttigen van energy-dranken en alcoholische dranken is verboden op school.

Eruit gestuurd

Pesten (Cyberpesten)

Wij willen dat iedereen die aan het Veluws College verbonden is, met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten, treden we streng op. Bij een vermoeden van (cyber)pesten moet je daarvan direct melding maken bij de teamleider.

Corvee

Iedere klas komt enkele keren per schooljaar voor in het corveerooster. Dit houdt in dat de klas, onder leiding van de conciërges, in die weken na iedere pauze binnen vijf minuten de aula en het schoolterrein weer netjes maakt. De mentor maakt dit corveerooster bekend.

Cameratoezicht

Op een aantal plaatsen in en rond de school houden we toezicht via camera’s. Indien conciërges of leden van het managementteam menen dat daartoe reden is, kunnen ze beelden terugkijken. Bij vermoeden van strafbare handelingen kan de school beelden overdragen aan de politie.

Buitenschoolse activiteiten: hoe heen en terug

Leren doen we niet alleen in het schoolgebouw, maar vaak ook daarbuiten. Denk hierbij aan projecten, sportactiviteiten en excursies. Voor de meeste bestemmingen en activiteiten geldt de volgende afspraak: leerlingen gaan zelfstandig (dus zonder begeleiding) van huis/school naar de betreffende locatie (en terug).
Voor de goede orde: leerlingen zijn zowel van huis naar school als van huis naar een andere locatie in verband met een schoolactiviteit’ (en vice versa) verzekerd.

Verzuim en Verlof

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Indien een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, maakt de schoolleiding hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.

Langdurig lesverzuim door leerlingen
De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:

Op grond van de Leerplichtwet hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn de volgende regels opgesteld:

Verlofaanvragen
Ouders dienen hun verzoek schriftelijk in te dienen bij het Infopunt-Leerlingen. Dit mag ook per mail: [email protected].
Tandartsbezoek en dergelijke moet zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, dient dit uiterlijk daags tevoren bij het Infopunt-Leerlingen gemeld te worden.

Extra verlof voor vakantie is toegestaan:

Extra verlof voor vakantie moet minimaal acht weken van tevoren worden aangevraagd.

Extra verlof vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden:

Ouders dienen voor zover de omstandigheden dat toelaten, uiterlijk een week voor een verlofdatum vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ hun verzoek schriftelijk in te dienen bij het Infopunt-Leerlingen.

Absentie

Een verzoek tot verlof moet je (moeten ouders) ruim van tevoren indienen bij het Infopunt-Leerlingen. Klik hier om te lezen in welke gevallen de school verlof mag geven. Indien een leerling zonder toestemming afwezig is, is de vestigingsleiding wettelijk verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Ziekte moet ‘s ochtends vóór 08.30 uur telefonisch aan de school worden gemeld: (055) 366 56 33.
Word je ziek onder schooltijd? Dan moet je je afmelden bij het Infopunt-Leerlingen. Daar wordt de situatie beoordeeld en besloten wat er verder gaat gebeuren.
Bij terugkeer op school na ziekte, dien je vóór de eerste les bij het Infopunt-Leerlingen een briefje van thuis te overhandigen, met daarop de precieze vermelding van de periode van ziekte.

Tandartsbezoek en dergelijke moet zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Ontkom je niet aan een dergelijk bezoek onder schooltijd? Zorg dan in ieder geval dat de afspraak niet samen valt met belangrijke zaken als presentaties en/of toetsen. Bovendien moet je dit dan uiterlijk daags tevoren bij het Infopunt-Leerlingen melden. Op de dag zelf moet je je af- en aanmelden bij het
Infopunt-Leerlingen.

Afrondingsweken

In de zogenaamde afrondingsweken zijn leerlingen eerder vrij dan gebruikelijk. Tenzij ze werk uit de achterliggende periode nog niet af hebben. In dat geval worden ze op school verwacht om het werk (alsnog) af te maken.

Schoolexamen

Herkansingsregeling

Toetsweken

Periodisering

Het schooljaar is op VC Mheenpark verdeeld in vijf periodes, deze lopen meestal van vakantie tot vakantie. Iedere periode wordt afgesloten of in de vorm van een toetsweek of in de vorm van een afrondingsweek.

Foto- en filmmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij eenmalig toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

Regelingen

Klik op een regeling voor meer informatie

 

Sponsorreglement

Het Veluws College staat niet afwijzend tegenover sponsoring, zolang de sponsoring voldoet aan een aantal afspraken.

Over sponsoring hebben we de volgende afspraken gemaakt:

 

Ontheffing Lichamelijke Opvoeding

Als je lichamelijke problemen hebt waardoor je het vak lichamelijke opvoeding (gymnastiek) niet kunt volgen, kan ontheffing worden aangevraagd voor lichamelijke opvoeding. Dat staat in het inrichtingsbesluit WVO (artikel 26e).

Aanvragen permanente ontheffing

De ouder van een leerling, of een meerderjarige leerling, die wegens lichamelijke problemen van de leerling ontheffing wil aanvragen voor het vak lichamelijke opvoeding, moet hiervoor een verzoek indienen bij de vestigingsdirecteur. Als dat mogelijk is, moet de ouder of leerling dit verzoek ondersteunen met een medische verklaring van de behandelend arts. De vestigingsdirecteur wint daarnaast advies in bij de schoolarts, die de leerling kan oproepen. De vestigingsdirecteur laat binnen twee weken na het advies van de schoolarts weten of de ontheffing wordt verleend.

Leerlingen met een ontheffing krijgen voor het vak lichamelijke opvoeding geen beoordeling op hun diploma. Het gaat hier dus om een permanente regeling.

Slotbepaling

De vestigingsdirecteur heeft het recht een aangepaste beslissing te nemen in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet of waarin het tot onredelijkheid leidt.

 

Maatschappelijke stage (MaS)

Alle leerlingen van het Veluws College volgen een, verplichte, maatschappelijke stage. Doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving door hieraan een onbetaalde bijdrage te leveren. De maatschappelijke stage is geen gewone stage waarmee leerlingen praktijkervaring voor een bepaald beroep opdoen.
In het schooljaar dat de stage plaatsvindt, krijgen alle leerlingen voorlichting over en een handleiding van de maatschappelijke stage.

Spelregels rondom de maatschappelijke stage

In incidentele gevallen kan de vestigingsdirectie afwijken van de algemene regeling.

Meer informatie?

Veluws College Mheenpark heeft zijn eigen coördinator maatschappelijke stage bij wie ouders en leerlingen met vragen terecht kunnen:
mevr. M. Maaskant
[email protected]

Communicatie gescheiden ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.

Aanvullende afspraken
De niet-verzorgende ouder kan bij de directie een verzoek indienen om rechtstreeks door school geïnformeerd te worden. Dat verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de aanvraag van dit verzoek.

Ouderlijk gezag
Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien, bijvoorbeeld de schoolprestaties.

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. Bijvoorbeeld als er sprake is van een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie voor ouders is beperkt.

Convenant ‘Veilige School Apeldoorn’

Het Veluws College heeft het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ ondertekend. In dit convenant beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de politie Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn dat ze zich inzetten voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers van de scholen.

Uit dit convenant vloeien voor alle betrokkenen verplichtingen voort. Zo moeten scholen aangifte doen van alle strafbare, of daaraan gerelateerde, feiten binnen school. Strafbare feiten zijn alle handelingen en gedragingen die op grond van een Nederlandse wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding zijn aangemerkt. Maakt een leerling zich schuldig aan diefstal op school, dan kan dat dus niet intern worden afgehandeld.

Op grond van het convenant ‘Veilige School’ kan de politie met instemming van de Officier van Justitie eventueel gebruikmaken van het fotosysteem van de school en dit systeem ook gebruiken voor opsporingsdoeleinden. De videobanden of andere beeldbestanden van het bewakingssysteem kunnen ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie. Tevens kunnen zij na toestemming van de vestigingsdirectie kluisjes en tassen doorzoeken.

De schoolleiding is bevoegd om de naleving van de verbodsbepalingen te controleren (artikel 3 van het convenant). Daarvoor mag zij de volgende onderzoeken uitvoeren:

 

Financien

Hieronder vindt u alle informatie omtrent de financiën op het Veluws College Mheenpark

PTA 3 Delta Mavo, 3 Vita Mavo en 4 Mavo

Hieronder vindt u het PTA-overzicht van klas 3 Delta Mavo en 3 Vita Mavo en 4 Mavo(H)

Examenjaar 2021

Examenjaar 2022

Hieronder staat het examenreglement van klas 3 en 4 van schooljaar 2020-2021

Examenreglement 3 en 4 mavo 2020 2021

 

 

 

Wintersportdag

Voor leerlingen uit de brugklas is er vrijdag 1 februari 2019 een wintersportdag in Sauerland. De kosten voor deze dag zijn €26,- tot €70,- . Dit is afhankelijk van de gekozen activiteit. Voor degenen die niet meegaan, is er een programma op school. Indien noodzakelijk wijken we uit naar vrijdag 15 februari 2019.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is om de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig, in een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd.

Ruimte voor talent

Heeft uw zoon of dochter een bijzonder talent? Bijvoorbeeld op gebied van muziek of dans? Dan kan hij/zij op incidentele basis faciliteiten krijgen. Neem contact op met de teamleider en/of de RvT-coördinator voor informatie of faciliteiten.

De Ruimte voor Talent coördinator van Veluws College Mheenpark is:
mevrouw I.D. Lennips
[email protected]

Topsport talentschool

Als een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met elkaar kunnen combineren. Ook hebben wij leerlingen op school die verbonden zijn aan de FSG-Academy, waar middelbare scholieren sport, onderwijs en wonen met elkaar combineren.

Topsport Talentschool

Als Topsport Talentschool werken we samen met het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT, voorheen LOOT). Om voor de faciliteiten van de Topsport Talentschool in aanmerking te komen hebben leerlingen een status nodig die is goedgekeurd door de nationale sportbonden en door NOC*NSF. (voorheen LOOT-status). Die kunnen zij krijgen als ze een landelijke status hebben. Bijvoorbeeld Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte. Deze landelijke status wordt bepaald door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF. Jaarlijks wordt de status opnieuw aangevraagd en wordt vervolgens bekeken van welke faciliteiten de leerling gebruik kan maken

Wat kunnen die faciliteiten zijn?

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de TTS-coördinator van het Veluws College Mheenpark:
mevrouw I.D. Lennips
[email protected]

Extra informatie vind je op de website van stichting EVOT

Bekijk hier het filmpje van Epke Zonderland.

 

 

Burgerschap en integratie

Op het Veluws College willen we leerlingen opvoeden tot respectvolle burgers die zich betrokken voelen bij en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Verplaatsen in de ander

Op school, onder andere in de Leefstijllessen van je mentor, leer je om te gaan met jouw gevoelens, open te staan voor andere meningen en ideeën en je te verplaatsen in andere mensen. We luisteren naar leerlingen en stimuleren hen om een onderbouwde mening te formuleren. Jouw mening telt! Je kunt ook betrokken zijn bij school door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad en/of de leerlingenraad en door jouw mening te geven bij tevredenheidsonderzoeken. Het Veluws College Mheenpark is als Global Citizen School en door het vak internationalisering in hoge mate gericht op het vergroten van begrip voor andere culturen.

Iets doen voor de ander

Onze leerlingen nemen deel aan de maatschappelijke stage om zo iets te betekenen voor hun medemens. Ook voeren we regelmatig actie voor goede doelen. Bij alle vakken hebben we aandacht voor maatschappelijke thema’s en de actualiteit. Bij het vak maatschappijleer komt dat expliciet aan de orde.

Andere normen en waarden

Tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming ten slotte, doe je kennis op over religieuze stromingen en ga je met elkaar in gesprek over normen en waarden.

Uitgangspunten
Veluws College

Het Veluws College is een brede scholengemeenschap met drie katholieke vestigingen in Apeldoorn en een oecumenische in Twello.

Uitgangspunten:

Het Veluws College wil leerlingen met bijzondere talenten de ruimte geven deze naast hun opleiding verder te ontwikkelen. Daarom zijn we Topsport Talentschool en bieden we Ruimte voor Talent.

Privacywetgeving (AVG)

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het reglement kunt u hier vinden.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD) of voor het aanvragen van bijzonder bekostiging.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem SOMtoday. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werk bij de Veluwse Onderwijsgroep.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.

Identiteit Veluws College

Het Veluws College is een brede, katholieke scholengemeenschap waar onze leerling centraal staat. Dat betekent dat we zorgvuldig en respectvol omgaan met elkaar in een veilig en zorgzaam schoolklimaat.
Kortom: een goede sfeer, waarin iedereen zich prettig voelt.

Op het Veluws College hechten we grote waarde aan goede omgangsvormen. Dit stelt onder andere eisen en grenzen aan de manier waarop we elkaar aanspreken, aan het taalgebruik en aan het opleggen van sancties. Bij het oplossen van conflicten vindt altijd hoor en wederhoor plaats.

Uitgangspunten christelijke traditie

 

 

Verzekeringen

Onze school heeft voor leerlingen, docenten en diegenen die voor de school actief zijn (personeel, maar ook stagiairs, vrijwilligers, invalkrachten en anderen die deelnemen aan schoolse of buitenschoolse activiteiten die verband houden met school) een aansprakelijkheidsverzekering, een schoolongevallenverzekering en een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij verwijtbare schade aan derden, veroorzaakt door aantoonbare nalatigheid van de school. Schade ontstaan door diefstal, vermissing, zoekraken en verduistering is uitgesloten van dekking.
Wij wijzen op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand:

Schoolongevallenverzekering
De schoolongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten secundair meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (m.u.v. het verplichte eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De verzekering is van kracht tijdens schooluren en evenementen in schoolverband. Leerlingen zijn verzekerd gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van docenten/hulpkrachten en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school (of naar een door de docent aangegeven andere plaats) en omgekeerd.

Reisverzekering
Voor iedereen die deelneemt aan schoolreizen, excursies en werkweken die door of in opdracht van de school plaatsvinden, is een doorlopende reisverzekering met wereldwijde dekking afgesloten.
De verzekering geeft o.a. dekking voor:

Annuleringsverzekering
De school heeft een annuleringsverzekering voor leerlingen. Indien uw kind zich heeft opgegeven voor een (meerdaagse) excursie, maar door een onverwachtse en onvoorziene gebeurtenis niet in staat is deel te nemen kan daar een beroep op worden gedaan. Besluiten ouders of de leerling zelf om niet mee te gaan, dan blijven zij verantwoordelijk voor de kosten.

Eigendommenverzekering voor leerlingen
Ouders kunnen zelf aanvullend online een eigendommenverzekering voor leerlingen afsluiten. De eigendommenverzekering dekt diefstal en schade aan kleding en andere eigendommen van leerlingen. De dekking geldt onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht van leerkrachten of hulpkrachten. De verzekering kan afgesloten worden op de website van leerlingenverzekeringen.

 

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op de fietsroute van leerlingen van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is het geven van hulp aan leerlingen die onderweg pech met hun fiets krijgen of om een andere reden hulp nodig hebben.

Als je om hulp vraagt bij de Veilig Honk-adressen gelden de volgende regels:

Leerlingen kunnen op de adressen terecht op weg naar school in Apeldoorn en op de terugweg naar huis. Het Veilig Honk-adres is te herkennen aan het Veilig Honk-bord.

Microsoft Office

Gratis Microsoft Office voor al onze leerlingen

Goed nieuws! Omdat we een overeenkomst met Microsoft en Slim.nl hebben, krijgen leerlingen met een Slim.nl-account gratis de officiële laatste versie van Office. Je mag dit pakket installeren op vijf vaste en vijf mobiele apparaten. Zo kun je altijd en overal aan de slag!

Heb je nog geen account bij Slim.nl? Maak dan gratis een account aan en installeer Office. Gebruik hiervoor je schoolmailadres.

Volg de stappen hieronder:

1. Ga naar de Student Advantage-pagina van het Veluws College op Slim.nl.
2. Maak een account aan op deze pagina met het leerling-mailadres van school.
3. Je ontvangt een bevestigingsmail met downloadinstructie. Let op: dit kan enige tijd duren. Deze mail moet je goed
bewaren/opslaan.
4. Volg de stappen in de bevestigingsmail en installeer Microsoft Office gratis op vijf vaste en vijf mobiele apparaten.

Heb je al een account bij Slim.nl? Dan kun je op de Student Advantage-pagina meteen inloggen.

Leermiddelenfonds

Alle leerlingen krijgen een leermiddelenpakket, bestaande uit boeken en digitale lesmaterialen. Het Veluws College biedt daarbij de service van een eigen leermiddelenfonds. Het leermiddelenfonds zorgt voor de correcte samenstelling van het jaarlijkse pakket van benodigde schoolboeken en materialen. Dat voorkomt dat je een verkeerd boek of een verkeerde druk van een boek aanschaft. Ook kun je bij een overstap binnen de school of bij wijziging van het vakkenpakket het leermiddelenpakket snel aanpassen. De boeken in het leermiddelenpakket zijn nieuw of verkeren in goede staat. Het Veluws College vraagt geen borg voor het leermiddelenpakket.

Laptop

Het gebruik van digitale middelen maakt leren leuker, moderner en gemakkelijker. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de digitale mogelijkheden, is het van belang dat leerlingen beschikken over een laptop, die zij thuis en op school kunnen gebruiken.
Op onze school kun je gratis Office installeren op vijf verschillende apparaten. Handig, want zo kun je overal bij je gegevens en staat data veilig opgeslagen. Office 365 is een verzameling van je vertrouwde Officeprogramma’s (zoals Word en Excel) en extra’s zoals OneDrive en Sway. Voor het installeren van Office heb je de inloggegevens van je mail nodig. Nieuwe leerlingen ontvangen deze gegevens in de eerste week op het Veluws College. Ook is er ondersteuning bij het installeren van Office.

Eisen laptop

Misschien heb je al een laptop of wil je zelf een laptop aanschaffen?  Je laptop moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:

Praktische tips:

 

 

ICT

Op het Veluws College bereiden we je voor op jouw toekomst, een toekomst waarin ICT en digitalisering steeds belangrijker worden. Daarom speelt ICT in ons onderwijs een grote rol. Zo beschikken wij onder andere over een goed functionerend draadloos netwerk, digitale schoolborden en een digitale leeromgeving.

 

Schoolfotograaf

Aan het begin van het schooljaar maakt een schoolfotograaf, naast de gebruikelijke klassenfoto, van alle leerlingen een set foto’s. Leerlingen die dat willen, kunnen de foto’s tegen een redelijke prijs aanschaffen.

Printen en kopieren

Je kunt gebruik maken van iedere printer en kopieerapparaat waar een kaartlezer aan is bevestigd. Je hebt dus je schoolpas nodig.

 

Schoolpas

Alle leerlingen van het Veluws College hebben een schoolpas. Met de pas kun je printen en kopiëren. Daarnaast is de pas een identificatiemiddel voor de toegang tot door school georganiseerde evenementen, zoals schoolfeesten. De pas is dus persoonsgebonden en daarom voorzien van een foto. De pas blijft gedurende je hele schooltijd geldig.

Verlies en diefstal
Met de pas moet je zorgvuldig omgaan.  Ben je je pas kwijt dan kun je voor
€ 7,00 een nieuwe Veluws Collegepas aanschaffen. Hiervoor ga je naar de vestigingsadministratie op de Zilverschoon. Je blijft als leerling zelf verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

 

Schoolgebouwen

De school is gehuisvest in twee schoolgebouwen. Het grootste gebouw staat aan de Zilverschoon, een kleiner gebouw, nog geen 200 meter verder, aan de Duizendschoon. De huisvesting in twee gebouwen maakt het overzichtelijk en zorgt ervoor dat we kernkwaliteiten als zorg, veiligheid en kleinschaligheid waar kunnen maken.

 

Veluwse Onderwijsgroep

Het Veluws College Mheenpark maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie. Bijna 2.000 medewerkers maken zich sterk voor kwalitatief en uitdagend onderwijs voor ruim 13.000 leerlingen.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs:
dhr. Tjeerd Biesterbosch
[email protected]
Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: [email protected]
Tel: (055) 577 97 99

Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet Passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.

Ondersteuning
Iedere leerling krijgt op school de juiste basisondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij dyslexie of leren plannen. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen extra ondersteuning. In het Schoolondersteuningsprofiel VC Mheenpark 2018-2019 lees je er meer over. Kunnen we een leerling met een bepaalde ondersteuningsbehoefte op onze school niet helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing. Uiteindelijk is de school verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs.

Samenwerking
Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband 25-05. Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst maken deel uit van dit samenwerkingsverband en nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Alle schooldirecties en besturen gaan uit van het volgende: ‘Organiseer passend onderwijs in het reguliere onderwijs als het kan, in het speciaal onderwijs als het moet.’

Schakelvoorziening
Het samenwerkingsverband heeft een kleine schakelvoorziening. Hier kunnen leerlingen terecht die (tijdelijk) op hun eigen school niet goed ondersteund kunnen worden. Doel is dat leerlingen uiteindelijk terugkeren naar school.

Verwijsindex Gelderland

Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden.

Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover geïnformeerd. Bezoek voor meer informatie de website van de Verwijsindex Gelderland.

Overgangsnormen

Toelating

Naar de brugklas

Bij plaatsing in de brugklas is het advies van de basisschool, dat is afgegeven voor 1 april, leidend. Ook als de wens van de wettelijk vertegenwoordigers en het plaatsingsadvies niet gelijk zijn, blijft het door de basisschool bepaalde niveau leidend. Je wordt toegelaten tot het Veluws College Mheenpark met een positief advies van jouw basisschool.

De toelatingscommissie van de school plaatst de leerling in een opleiding op basis van de inhoud van het complete overstapdossier. Indien aanvullende informatie nodig is over de leerling wordt contact opgenomen met de basisschool. Als het resultaat van de Cito Eindtoets hoger uitpakt dan het eerder uitgebrachte advies van de basisschool, mag dit advies naar boven worden bijgesteld.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen tegen dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed
– bij de genoemde toelatingscommissie. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Mheenpark. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.

Naar andere leerjaren

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot andere leerjaren. Een leerling kan alleen tot een bepaald type onderwijs op de vestiging Veluws College Mheenpark worden toegelaten indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de leerling in staat is op een redelijke termijn een bepaald type onderwijs met een diploma af te ronden. Die verwachting is gebaseerd op de tot dan toe behaalde resultaten, de getoonde motivatie, inzet, inzicht en advies van de afleverende school. De toelatingscommissie kan aan de toelating van een leerling nadere voorwaarden verbinden. Bovendien moet er een plaatsingsmogelijkheid zijn in het desbetreffende leerjaar.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen bij de genoemde toelatingscommissie schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed – tegen dit besluit. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Mheenpark. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.

Kosten bijzondere activiteiten

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs te verrijken met extra activiteiten. Die activiteiten brengen kosten met zich mee. Daarom vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast zijn er tal van activiteiten die we apart in rekening brengen. In onderstaand schema vindt u hier een overzicht van.

Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4
Vrijwillige ouderbijdrage €35 €35 €35 €35
Borg kluisje eenmalig €5,00
Huur kluisje €4,75 €4,75 €4,75 €4,75
Wintersportdag(vrijwillig) afhankelijk van keuze €26 – €70
Meerdaagse excursie 1HA en 1Delta (vrijwillig) ± €250

Ook zijn er kosten die gepaard gaan met deelname aan het Anglia- en Cambridge-examen. Het bedrag varieert per examen.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

Contact
Op werkdagen is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085-047 17 74. Daarnaast is er dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur. Stichting Leergeld is te bezoeken in de bibliotheek junior (in de kelder) aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.

[email protected]
www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Als u recht hebt op kindgebonden budget krijgt u bericht van de Belastingdienst.

Is uw kind achttien jaar en zit hij/zij op het voortgezet onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na de achttiende verjaardag van uw kind. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. Vraag de tegemoetkoming schoolkosten tijdig aan bij DUO.

Schoolloket

Via Schoolloket kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u verwacht wordt, krijgt u een mail met een link naar Schoolloket waarin wordt aangegeven dat er een artikel (betaling) voor u klaarstaat. Deze betaling kunt u via iDeal voldoen.

Aanmelden Schoolloket

De eerste keer dat u de website van Schoolloket bezoekt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord kunt u zelf bepalen. Het is belangrijk dat u dit wachtwoord onthoudt en voor uzelf houdt.

Bepaal en betaal

Wanneer u ingelogd bent in Schoolloket vindt u een webshop met daarin een overzicht van leermiddelen en activiteiten die de school uw zoon/dochter aanbiedt. Aan deze leermiddelen en activiteiten zijn kosten verbonden. U kunt aanvinken welke leermiddelen u wilt aanschaffen en aan welke activiteiten uw zoon/dochter deel gaat nemen. Nadat u uw keuze gemaakt heeft ontvangt u in uw mailbox een bevestiging van Schoolloket. Deze e-mail is tevens de factuur, die via een link direct betaald kan worden met iDeal. Het is ook mogelijk het bedrag over te maken onder vermelding van het betalingskenmerk. Na betaling is de aankoop van een leermiddel of de inschrijving van een activiteit definitief.

Bezoek de website van Schoolloket.

Ouderbijdrage

Natuurlijk verzorgt het Veluws College regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage.

Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 35,00. De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Het Veluws College doet echter – mede uit het oogpunt van collectiviteit – een dringend beroep op elke ouder de ouderbijdrage te betalen.

Het bevoegd gezag en de ouders uit de medezeggenschapsraad stellen samen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waar de ouderbijdrage aan wordt besteed. De bestedingsdoelen van de ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage. De vestigingsspecifieke diensten en activiteiten zijn schoolbreed vastgelegd, maar hebben niet op alle vestigingen dezelfde vorm en omvang.

Van de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten betaald:

Collectieve leerlingverzekering € 3,00
Solidariteitsbijdrage capaciteiteitsonderzoeken € 4,50
Leerlingpas € 1,75
Kosten ouderraad € 1,25
Sportactiviteiten € 1,00
Diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage) € 8,00
Bijdrage in kosten communicatie ouders € 2,00
Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten, zoals: start schooljaar, sinterklaas- en kerstviering, sporttoernooien, diverse culturele activiteiten na lestijd, schoolfeesten, leerlingenraad € 13,50
Totaal € 35,00

 

Ouderparticipatie

Onderwijs maak je samen! We hebben één gezamenlijk belang, het kind, en vinden ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid daarom erg belangrijk.
We organiseren niet alleen diverse formele contactmomenten om met elkaar te spreken over de ontwikkeling van het kind, maar vinden ook dat we elkaar tussendoor moeten kunnen vinden als dat nodig is. We gaan hierbij uit van een open en eerlijke communicatie. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar blijven wel altijd in gesprek.
Op de kennismakingsouderavonden bij de start van het schooljaar vragen we alle ouders middels zogenaamde ‘ouderparticipatieformulieren’ aan te geven op welke wijze ze een bijdrage willen/kunnen leveren aan school.

Onderwijsprestaties

Het Veluws College vindt het belangrijk inzicht te geven in de schoolprestaties. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u de resultaten van het Veluws College Mheenpark inzien en vergelijken met andere scholen. U vindt daar bijvoorbeeld informatie over de slagingspercentages, examencijfers, doorstroom en uitstroom naar vervolgonderwijs.

ERK: de internationale standaard voor Moderne Vreemde Talen

ERK is de afkorting voor het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het ERK biedt een instrument om het niveau waarop een leerling zijn of haar moderne vreemde talen (Engels, Duits, Frans, Spaans) beheerst, te beschrijven. Het ERK onderscheidt zes niveaus, van basisgebruiker tot zeer vaardige gebruiker. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde.

Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, presenteren en schrijven. Dit zijn ook de vaardigheden die in de eindexamens in vmbo, havo 5 of vwo 6 voor de moderne vreemde talen worden getoetst. Het ERK gaat uit van wat je bij die vijf vaardigheden in de vreemde taal kunt. Om voor iedere vaardigheid het niveau te kunnen bepalen, zijn er voor ieder niveau zogenaamde ‘can do-statements’ (in het Nederlands: ‘ik kan-stellingen’).
De docenten van de moderne vreemde talen van het Veluws College hebben de lessen, de toetsen en de schoolexamens aangepast aan de kwaliteitseisen die aan het ERK zijn verbonden. Hiermee garandeert het Veluws College dat de taalvakken goed op niveau zijn en dat er aansluiting is op het vervolgonderwijs. Dat is niet alleen handig als je voor je vervolgstudie bijvoorbeeld Engels of Duits nodig hebt, maar ook als je besluit om voor je vervolgstudie naar het buitenland te gaan. Bovendien is het aantrekkelijk voor werkgevers als duidelijk is hoe het met jouw taalvaardigheid staat.

Wil je meer weten, kijk dan eens op de website www.erk.nl/leerling.

Ouderresponsgroepen

In iedere afdeling van de school, mavo, havo/vwo en Delta, kennen we naast leerlingresponsgroepen ook zogenaamde ouderresponsgroepen. Deze klankbordgroepen komen ongeveer drie keer per jaar bijeen onder leiding van de betreffende teamleider. Er wordt gesproken over de actuele gang van zaken, maar ook plannen en beleidsvoornemens staan regelmatig op de agenda.

U hoeft zich niet verplicht te voelen alle avonden aanwezig te zijn.

Ouderraad

De ouderraad is actief betrokken bij diverse schoolse activiteiten en is gesprekspartner voor de vestigingsdirectie. Ook heeft de ouderraad een afvaardiging in de deelmedezeggenschapsraad. Vanzelfsprekend staat de raad open voor vragen, ideeën en meningen van andere ouders. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter via:
[email protected]

De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert het Veluws College Mheenpark ouders, leerlingen en docenten met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via www.kwaliteitscholen.nl. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor de school heel belangrijk om verder vorm te geven aan beleid en de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Deelnemers krijgen per mail de inloggegevens die nodig zijn om aan het onderzoek deel te kunnen nemen.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg op het Veluws College houdt in dat we op systematische wijze en continu nagaan of we waarmaken wat we in plannen en beleidsvoornemens beloven.
We hebben een sterke intrinsieke motivatie om onszelf en de kwaliteit van ons onderwijs steeds weer te verbeteren. Daartoe hebben we de volgende activiteiten opgezet:

Vakanties

Vakanties schooljaar 2020-2021

Vakanties schooljaar 2021-2022

Contact

Receptie

De receptie aan de Zilverschoon is tijdens schooldagen geopend van 08.00 – 15.30 uur. Telefonisch contact en bezoek aan de school loopt via de receptie.

Vestigingsadministratie

De vestigingsadministratie is iedere schooldag geopend van 08.00 – 16.30 uur.

Infopunt-Leerlingen

Op het Veluws College Mheenpark zijn twee Infopunten-Leerlingen: één aan de Zilverschoon en één aan de Duizendschoon. Bij het Infopunt-Leerlingen kunnen leerlingen terecht voor allerlei zaken, zoals: te laat, nablijven, eruit gestuurd, absentie, verlof, strookjes, brieven, boekenfonds, laptopdokter, uitleenbalie en inhaalwerk. Beide Infopunten-Leerlingen zijn iedere schooldag geopend van 08.00 – 16.30 uur.

Medewerkers

Docenten zijn het best bereikbaar via e-mail ([email protected]). U kunt eventueel ook naar school bellen; om docenten tijdens het lesgeven niet te storen zal er in de meeste gevallen een terugbelafspraak gemaakt worden.
Uitsluitend in dringende gevallen kan gebruikgemaakt worden van de telefoonnummers (privé) van de teamleiders of van de vestigingsdirecteur.

Ziek en hersteld melden

Ziekte kan ’s ochtends voor 08.30 uur telefonisch aan de school worden gemeld: (055) 366 56 33. U kunt dit persoonlijk aan de telefoniste doorgeven, maar u kunt ook een bandje inspreken. Denkt u er dan aan om duidelijk de naam en klas van uw zoon/dochter in te spreken en de reden van afwezigheid te vermelden (ziek, tandarts, orthodontist, huisarts etc).
Tandartsbezoek en dergelijke moet zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, dient dit uiterlijk daags tevoren bij het Infopunt-Leerlingen gemeld te worden: [email protected]

Als uw zoon/dochter de lessen weer kan hervatten, dan horen we dat ook graag van u. Uw zoon/dochter kan hiervoor het betermeld-formulier inleveren bij het Infopunt-Leerlingen. U kunt het ook doorgeven via de mail: [email protected] of u kunt telefonisch het bandje inspreken.

Contactgegevens

Veluws College Mheenpark
mavo en onderbouw havo en atheneum
T (055) 366 56 33
[email protected]

Locatie Zilverschoon
Zilverschoon 43
7322 GG Apeldoorn

Locatie Duizendschoon
Duizendschoon 8
7322 GZ Apeldoorn

 

Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Nieuwsbrief (Mhemouders)

Naast brieven en uitnodigingen ontvangen ouders via e-mail gemiddeld eens per maand ook de digitale nieuwsbrief van de vestiging, de Mhemouders. Het kan zijn dat deze wordt tegengehouden door de spamfilter. Om dit te voorkomen, moet u eenmalig de volgende handelingen uitvoeren:

Klik hieronder om de meest recente Mhemouders te lezen.

Bijlage-Mhemouders-november—Beslisboom-12-plus

Bijlage-Mhemouders-november—Uw–kind–is-besmet-met-het-coronavirus

Bijlage-Mhemouders-november—-Open-brief

bijlage-Mhemouders-oktober-2020—projectweek1weekrooster

Bijlage-Mhemouders-oktober-2020

 

Mail

Alle leerlingen en medewerkers beschikken over een eigen VC-mailadres. Veel communicatie met leerlingen verloopt via de schoolmail. Het is dan ook van belang dat leerlingen regelmatig hun e-mail checken!

De mailbox voor leerlingen heeft een limiet van 50MB. Zit de mailbox vol, dan worden mailtjes niet meer ontvangen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van hun mailbox.

Informeren

Het Veluws College vindt het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er speelt op school. Om ouders snel en efficiënt te kunnen informeren, doen we dat bij voorkeur digitaal en vooral via e-mail. Het is daarom belangrijk dat de school beschikt over het juiste e-mailadres. Bent u niet in de gelegenheid om digitaal informatie te ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de administratie. Die zorgt dan dat de betreffende informatie voor u klaar ligt op school. U bent als ouders zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van informatie van school.

Daarnaast hechten we ook veel waarde aan persoonlijk contact. Daarom organiseren we regelmatig ouderavonden.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Mheenpark kent twee interne vertrouwenspersonen:
mevrouw K. Haarman (Karin)
[email protected]

mevrouw M.H.M.J. Riphagen (Manuela)
[email protected]

 

Jeugdarts/Centrum voor Jeugd en Gezin

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op school. De jeugdverpleegkundige nodigt uw kind in leerjaar 2 uit voor een gezondheidsonderzoek op school.

Het CJG in de buurt.
In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die verder kunnen helpen.

De gezondheid van uw kind volgen.
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van ieder kind in Apeldoorn.
Op de middelbare school biedt het CJG in schooljaar 2 een gezondheidsonderzoek aan. Daarvoor krijgt uw kind een uitnodiging thuisgestuurd en vraagt het CJG om thuis alvast een digitale vragenlijst in te vullen over gezondheid en welzijn. Tijdens het invullen worden ook informatie en tips gegeven. De jeugdverpleegkundige komt langs op school. De ouder hoeft daar niet bij aanwezig te zijn. Tijdens de afspraak meten en wegen we het kind en bespreekt de jeugdverpleegkundige de vragenlijst. Ook komen (lichamelijke) veranderingen en andere belangrijke zaken in het leven van uw kind aan bod.
Mocht het gezondheidsonderzoek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met toestemming van uw kind) contact met ouder(s) opnemen.

Kernteam.
Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de ondersteuningscoördinator van school, advies aan het kernteam. Op het Mheenpark is dat
Mevr. S. Klomp, [email protected]  In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg

Leerlingen, ouders en docenten kunnen altijd een vraag stellen bij het CJG/ JGZ
Telefoon: (055) 357 88 75 (van 8.30 uur – 17.00 uur)
[email protected]
www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn

Op het Mheenpark is de jeugdarts mevr. dr. S. Stevelmans, [email protected]
De jeugdverpleegkundige is mevr. M. Kistemaker, [email protected]

Kernteam

Het kernteam bestaat uit de jeugdarts (aangesloten bij CJG), de leerplichtambtenaar (LPA), de schoolmaatschappelijk werker (SMW, vanuit Stimenz), de ondersteuningscoördinator en een notulist.

Het kernteam richt zich specifiek op leerlingen met complexe problemen. De verschillende deskundigen kunnen op meer terreinen tegelijkertijd hulp bieden en problemen dus integraal aanpakken. Anders dan bij het ondersteuningsteam wordt een leerling in het kernteam alleen besproken indien de ouders daar toestemming voor verlenen.

 

Ondersteuningsteam

Aan iedere vestiging van het Veluws College is een ondersteuningsteam verbonden. Het ondersteuningsteam adviseert over de begeleiding van leerlingen, vooral bij leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Ook kan het ondersteuningsteam verwijzen naar het kernteam. Het ondersteuningsteam op Mheenpark bestaat uit mevrouw S. Klomp (ondersteuningscoördinator), de betreffende teamleider, de betreffende counselor en eventueel betreffende mentor

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator doet wat de naam aangeeft: hij coördineert de ondersteuning voor een leerling. In overleg met mentoren, teamleiders, counselors en orthopedagoog zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon. Het kan dan onder andere gaan over LWOO-begeleiding, RT-hulp, aanmelding/bespreking in het ondersteuningsteam en/of het kernteam.

De ondersteuningscoördinator van het Mheenpark is
mevrouw S. Klomp (Saskia)
[email protected]

Counselor

Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem, hij voelt zich bijvoorbeeld somber of heeft altijd ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor de leerling niet verder kan helpen, kan de hulp van een counselor gevraagd worden. Dat is een gespecialiseerde docent. De counselor helpt de leerling beter om te kunnen gaan met het probleem. Een counselor kan een leerling inbrengen in het ondersteuningsteam. Ook begeleidt hij de leerling als dat nodig is naar buitenschoolse instanties die gespecialiseerd zijn in sociaal-emotionele begeleiding of therapie. Verwijzing van een leerling naar een counselor vindt plaats na overleg met de betrokken mentor en teamleider.

Mheenpark heeft twee counselors:

mevr. K. Haarman (Karin)
[email protected]

mevr. M.H.M.J. Riphagen (Manuela)
[email protected]

Remedial teacher

Voor leerlingen met specifieke leerproblemen of leerachterstanden die niet in de reguliere les kunnen worden verholpen, is er remedial teaching (RT). Daarbij krijg je bijvoorbeeld, al dan niet op basis van een handelingsplan, een andere wijze van instructie, ondersteuning bij gebruik van digitale hulpmiddelen, specifieke begeleiding met orthodidactische materialen of hulp bij het aanleren van nieuwe leerstrategieën. Eventueel kan een psychologisch onderzoek door een orthopedagoog of psycholoog deel uitmaken van de verwijzing naar remediale hulp.

De remedial teacher op Mheenpark is:
mevr. M. Stoffer (Maaike)
[email protected]

Decaan

De decaan helpt jou bij de keuzes die je op school moet maken. Denk hierbij aan de keuze van het profiel, het vakkenpakket of de vervolgopleiding. Dit gebeurt via groepsvoorlichting of in een persoonlijk gesprek. Verder zijn er op school beroepenavonden en worden er projectdagen ’studie en beroep’ georganiseerd. Eventueel kun je bij de decaan een beroepsinteressetest doen. We adviseren leerlingen daarnaast om in november de NXTLVL-voorlichtingsavonden op Aventus te bezoeken.

Decaan voor de mavo-leerlingen:
Mevrouw M.A. van den Bosch (Monique)

Tijdelijke decaan voor mavo-leerlingen:
Mevrouw D.W. Kers (Wendy)
[email protected]

Decaan voor de havo- en vwo-leerlingen:
Mevrouw I. de Bok (Inge)
[email protected]

Infopunt-Leerlingen

De medewerkers van het Infopunt-Leerlingen ondersteunen de teamleiders. Zij houden onder meer bij wie er te laat komt, wie er ziek is en wie uit de les is verwijderd. Maar zij houden ook toezicht op leerlingen, bijvoorbeeld in pauzes, bij toetsen en projecten of als er nagebleven moet worden.
Het e-mailadres van het Infopunt-Leerlingen is: [email protected]

 

Mentoren

Als je problemen hebt, of je wilt iets vragen, dan kun je altijd terecht bij je eigen mentor. Hij /zij is de persoonlijk begeleider van alle leerlingen uit jouw klas en alle informatie over leerlingen komt bij de mentor binnen. De mentor kent de eigen klas dus goed en helpt je bij specifieke problemen, maar geeft ook advies over zaken die belangrijk zijn voor jouw schoolloopbaan. Verder werkt de mentor aan een goede sfeer in de klas.

De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. We vinden een goed contact tussen school en ouders belangrijk. Aarzel dus niet om contact op te nemen met de mentor indien u vragen of problemen heeft die uw zoon/dochter of de school betreffen. Op de mentoravonden in september zal de mentor onder meer ingaan op de manier waarop u hem/haar het makkelijkst kunt benaderen.

Managementteam

U kunt via school contact met onderstaande personen zoeken.

Dit kan per mail en telefonisch (055 – 366 56 33, tussen 08.30 uur en 16.15 uur). Slechts in dringende gevallen kunt u hen ook thuis benaderen.

Vestigingsdirectie

vestigingsdirecteur

mevr. drs. M.K. Poerstamper (Karin)
[email protected]
tel. 06 37 17 95 51

adjunct-directeur Vita

dhr. J.G.J. van Lith (John)
[email protected]
tel. 06 101 205 49

adjunct-directeur Delta

mevr. I.M. Terwel (Ilja)
[email protected]
tel. 06 101 207 32

Teamleiders

Voor leerlingen en ouders is de mentor altijd de eerst aangewezen persoon om contact mee te zoeken. Daarna kan eventueel contact worden gezocht met de teamleider.

Delta
mevr. J. van Elzelingen (Jenny)
[email protected]

Mavo (1MH/2M)
dhr. N. Kamstra (Niels)
[email protected]

Mavo (3M/4M)
mevr. E.R. van Putten (Elke)
[email protected]

Havo/Atheneum (1HA/2HA/3H/3A)
dhr. A. Iepema (Alfred)
[email protected]

Lestijden

PlusVakken

Op het Veluws College kiezen alle onderbouwleerlingen een PlusVak. Je krijgt dan drie jaar lang les in een vak dat aansluit bij jouw interesse, zonder dat je langer naar school hoeft. Je kiest in principe voor een periode van drie jaar,  slechts bij uitzondering kun je aan het einde van de brugklas nog van PlusVak veranderen. Voor sommige PlusVakken geldt een eigen bijdrage.

Bij de Vita leerroute kun je uit drie plusvakken kiezen: Expressie+, Sport+ en Explore+. Bij Delta zijn er twee plusvakken: Expressie+ en Sport+.

Welk PlusVak kies jij?

Sport+

Wil je nog meer uit jouw sportprestaties halen? Bij het PlusVak Sport+ word je volop uitgedaagd. Zo krijg je les in verschillende sporten als zwemmen, mountainbiken, rugby, kickboksen en klimmen. Je leert over de relatie tussen bewegen, lichaam en gezondheid en je leert leiding te geven en sportactiviteiten te organiseren. Ook neem je deel aan sportevenementen waar ook andere scholen aan meedoen.

 

Het Veluws College Mheenpark is de enige Sport Accent School in de regio.
De Stichting Netwerk Sport Accent Scholen Nederland bewaakt de kwaliteit van het geboden programma, zowel inhoudelijk als organisatorisch. In 3M wordt tijdens Sport+ een begin gemaakt met LO2. In 4M kunnen deze leerlingen kiezen voor LO2 als examenvak.

Expressie+

Bij het PlusVak Expressie+ nemen we je mee in de wereld van drama, muziek, dans, film, fotografie, theater, decorbouw en grime. Je maakt vanzelfsprekend kennis met de verschillende kunstdisciplines. Maar ook leer je jezelf te presenteren en te uiten. In de loop der jaren werk je mee aan en treed je op in een aantal voorstellingen en presentaties, zowel binnen school als daarbuiten.

Explore+

Bij het PlusVak Explore+ leer je onderzoeken opzetten, uitvoeren en presenteren. ICT speelt een belangrijke rol, maar je gaat ook buiten het lokaal en zelfs buiten de school op onderzoek uit. Uiteraard presenteer je je onderzoek zelf. Wij leren je hoe je een pakkende presentatie houdt en hoe je posters en slides maakt. Elk jaar organiseren de leerlingen uit de derde klas een presentatieavond voor familie en vrienden.