Verzuimprotocol

Alle afspraken over te laat komen, missen van lessen, verwijdering uit de les en ziekmeldingen zijn opgenomen in een verzuimprotocol. Als ouder is het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn, vandaar dat u het protocol via deze link kunt bekijken.

Verzuimprotocol VC Cortenbosch

Naast de afspraken die vermeld staan in het verzuimprotocol heeft het Veluws College Cortenbosch een vroegverzuimspreekuur. Leerlingen die 12 keer te laat zijn of 12 uur ongeoorloofd afwezig zijn worden hiervoor aangemeld door de verzuimcoördinator.

Langdurig lesverzuim door leerlingen

De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:

  • ziekte van een leerling;
  • het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
  • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • andere gewichtige omstandigheden.