Toelating brugklas

Met een positief advies van hun basisschool worden leerlingen toegelaten tot de brugklas van Veluws College Cortenbosch. Voordat het schooljaar begint, nemen wij de zogenaamde Muiswerktoetsen af, om te bepalen of er achterstanden zijn waarmee we je moeten helpen. Eventueel volgt een aanvullend onderzoek om een LWOO-beschikking aan te kunnen vragen. Bij plaatsing in een bepaalde leerweg is het advies van de basisschool, afgegeven vóór 1 maart, leidend. Indien het resultaat van de Cito-eindtoets hoger uitpakt dan het advies van de basisschool wordt de plaatsing naar boven bijgesteld.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen bij de toelatingscommissie schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed – tegen dit besluit. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Cortenbosch. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.