Afspraken toetsbeleid

 • In het vakwerkplan van de sectie zijn de procedure voor het tot stand komen van toetsen en de normering beschreven.
 • Voor de leerlingen met een dyslexieverklaring, geldt dat zij recht hebben op de faciliteiten zoals die zijn beschreven in het protocol dyslexie.
 • Er is een toetsplan per leerjaar en vak, waarin staat welke toetsen op welk moment afgenomen worden. Ook staan de toetsen met weging op voorhand in SOMtoday en zijn opgenomen in het vakwerkplan.
 • De toetskwaliteit en de normering wordt bewaakt door de sectie.
  – Elke (nieuwe) repetitie wordt vooraf besproken met ten minste één sectiegenoot;
  – De normering wordt van tevoren vastgesteld door de sectie;
  – Elke toets wordt met de klas door de docent nabesproken.
 • Toetsen met een weging 2 of meer worden minimaal een week van te voren opgegeven.
 • Toetsen worden binnen 10 werkdagen nagekeken en ingevoerd in SOMtoday.
 • Als er een verkort rooster (40 minuten) wordt gedraaid, worden er of geen toetsen gegeven of wordt de lengte van de toets aangepast.
 • Er vindt jaarlijks een evaluatie van de toetsen plaats per leerjaar en afdeling door (leden van) de sectie.
 • De verantwoordelijkheid voor het inhalen van een gemiste toets en/of het niet op tijd inleveren van een verslag ligt bij de leerling. De leerling maakt hiervoor een afspraak met de docent. Nadat de afspraak is gemaakt, wordt de toets in principe z.s.m. ingehaald, of het verslag ingeleverd. De docent controleert of leerlingen afspraken heeft gemaakt om toetsen in te halen en onderneemt daar waar nodig actie om de afspraken met de leerling te maken.
 • In Somtoday worden alleen behaalde resultaten ingevuld. Het invoeren van het cijfer 1 of een * is niet toegestaan. Alleen bij fraude wordt het cijfer 1 toegekend.
 • Als een toets komt te vervallen doordat de les niet doorgaat, dan plant de docent een nieuwe afspraak en zorgt dat de klas daarvan op de hoogte is.
 • Het rapportcijfer van het eindrapport is het voortschrijdende gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers, waarbij de bijbehorende wegingsfactoren zijn gehanteerd.
 • In de onderbouw zijn er determinerende toetsen benoemd, met een zwaardere weging en inhoud. Deze toetsen moeten er voor zorgen dat de leerlingen op het juiste niveau instromen in de bovenbouw.
 • Voor rekenen en taal maken we gebruik van extern genormeerde toetsen; CITO Volgsysteem VO en de toetsen Muiswerk.
 • Leerlingen hebben maximaal 2 toetsen per dag. Toetsen zonder voorbereiding mits gemeld in SOM, vallen hierbuiten.