Vertrouwenspersoon

Als je behoefte hebt aan een persoonlijk of vertrouwelijk gesprek, dan kun je hier op het Veluws College Cortenbosch terecht bij de vertrouwenspersoon/counselor of schoolmaatschappelijk werkster.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Interne vertrouwenspersoon

De heer F. van Osch
E-mailadres: f.vanosch@veluwscollege.nl