Tip, top of klacht

Bent u tevreden over onze school? Vertel het door en vertel het ons!! Wij horen deze signalen graag terug van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. Natuurlijk geldt dit ook als u tegen zaken aan loopt, waarbij het niet zo goed loopt. Enige kritiek dienen we te ontvangen en ons ter harte te nemen.

Elke tip, top of flop kunt u melden bij onze directiesecretaresse, mw. A.W. Braun-Hollak via het e-mailadres: [email protected]

Klacht

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt.  Belangrijk hierbij is altijd hoe met gemaakte fouten wordt omgegaan. Indien u niet tevreden bent, wenst het Veluws College Cortenbosch een open en eerlijk gesprek aan te gaan. Wij vinden dat élk probleem opgelost moet worden, hoe vervelend deze ook is.

Heeft u een klacht, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter of de teamleider. Lukt dit niet, kunt u altijd contact opnemen met de directie. Dit kan via onze directiesecretaresse, mw. A.W. Braun-Hollak (telefonisch 055-5216377 of per mail [email protected])

Het Veluws College heeft een stappenplan waarin precies staat bij wie u een klacht kunt indienen:

klacht betreftverwijzing naar
Levering leermiddelenfonds/boetesmevrouw D. Schenk
Situatie in een klasde betreffende mentor
Een mentorde teamleider van het leerjaar waarin de leerling zit
Een docentde teamleider van het leerjaar waarin de leerling zit
Een conciërgede vestigingsdirectie
Een afdelingsleiderde vestigingsdirectie
Een adjunct-vestigingsdirecteurde vestigingsdirecteur
Een vestigingsdirecteurde algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door schooleerst de betreffende teamleider, daarna de vestigingsdirectie
Roosterzakeneerst de betreffende teamleider, daarna de vestigingsdirectie
Verlofaanvragende teamleider van het leerjaar waarin de leerling zit
Rapporteneerst de betreffende teamleider, daarna de vestigingsdirectie
Bevorderingeerst de betreffende teamleider, daarna de vestigingsdirectie
Progr. Toetsing en Afslutingeerst de teamleider van het examenjaar, daarna de vestigingsdirectie
Ongewenste intimiteitenvertrouwenspersoon

Het bovenstaande stappenplan is onderdeel van de klachtenregeling van het Veluws College. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:
Landelijke klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Postbus 82324 • 2508 EH Den Haag • (070) 392 55 08