Bijzonder verlof

Langdurig lesverzuim door leerlingen

De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:

 • ziekte van een leerling;
 • het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
 • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • andere gewichtige omstandigheden.

Op grond van de Leerplichtwet hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn de volgende regels opgesteld.

 

Extra verlof voor vakantie is toegestaan:

 

Extra verlof vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden:

 • alleen indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het hen slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en het de enige gezinsvakantie in het schooljaar betreft. Dit moet met een werkgeversverklaring aangetoond worden.
 • eenmaal per schooljaar;
 • niet langer dan tien schooldagen;
 • niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 
 • voor verhuizing, voor ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, voor één of ten hoogste twee dagen. De duur van het verlof is afhankelijk van de omstandigheid of het huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur van dit verlof in overleg met de schoolleiding;
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, voor ten hoogste vier dagen; van bloed- en aanverwanten in de tweede graad, voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of de vierde graad, voor ten hoogste één dag;
 • bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag;
 • voor andere, naar het oordeel van de schoolleiding, belangrijke redenen.
Extra verlof voor meer dan 1 dag moet minimaal acht weken van tevoren bij de vestigingsdirectie worden aangevraagd. De aanvraag kan afgegeven worden bij de teamleider van uw zoon/dochter of bij de directiesecretaresse,
mevr. A.W. Braun-Hollak.
 Extra verlof voor maximaal 1 dag dienen ouders schriftelijk in voor zover de omstandigheden dat toelaten, uiterlijk een week voor verlofdatum vanwege ‘gewichtige omstandigheden’. De aanvraag doet u digitaal via de site van UGO.
Aanvraagformulier bijzonder verlof langer dan 1 dag leerling