De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die zich betrokken voelen bij de school van hun kind(eren). De ouderraad streeft ernaar de belangen van de leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast is het doel van de OR het mede verwezenlijken van de uitgangspunten van de school en een klankbord zijn voor ouders. In constructief overleg met de vestigingsdirectie werken we aan goed onderwijs voor onze kinderen.

Taken van de ouderraad zijn onder andere:

• volgen van het beleid van de school;
• leveren van de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad en de medezeggenschapsleden van informatie voorzien;
• gevraagd of ongevraagd geven van advies;
• organiseren van onderzoek onder ouders. Daarvoor maakt de OR gebruik van de ‘referentieouders’, aan wie wij per mail vragen kunnen voorleggen;
• meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vernieuwde tweede fase, VWO+, gebruik teletop en internet;
• meedenken over de besteding van de ouderbijdrage door VC Walterbosch.

Naast deze beleidsmatige aspecten verleent de OR bovendien haar steun aan terugkerende activiteiten zoals:
• de algemene ouderavond met een actueel thema, die de OR jaarlijks organiseert;
• Open dag

Vergaderingen

De leden van de ouderraad(OR) vergaderen ongeveer zes keer per jaar met de vestigingsdirectie van het Veluws College Walterbosch. De OR heeft een lid in de medezeggenschapsraad van het Veluws College.

Contact

U kunt ons mailen als u vragen of opmerkingen heeft voor de ouderraad. Ook kunnen bepaalde situaties vragen oproepen. Als u denkt dat de ouderraad hierbij behulpzaam kan zijn, mailt u dan ook. Het e-mailadres is: ouderraadWB@veluwscollege.nl.