De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders die zich betrokken voelt bij de school van hun kind(eren). De ouderraad houdt zich in eerste instantie bezig met structurele onderwerpen zoals het jaarplan van het Veluws College Walterbosch, de ouderbetrokkenheid, de digitale infrastructuur van de school, de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid op school en de leerlingenraad. In constructief overleg met de vestigingsdirectie wordt er gewerkt aan goed onderwijs voor onze leerlingen.

Daarnaast zijn er incidentele onderwerpen waarover de ouderraad gevraagd of ongevraagd advies geeft aan de directie.

Medezeggenschapsraad

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 heeft Walterbosch een eigen medezeggenschapsraad (DMR). Vanuit de DMR wordt formeel overleg gevoerd met de directie en bestaat er instemmings- en adviesrecht over bepaalde onderwerpen. Het karakter van de OR is informeler en fungeert als klankbord voor de directie. Vanuit de OR neemt een van de ouders plaats in de DMR.

Samenstelling

De ouderraad probeert in zijn samenstelling zoveel mogelijk alle jaarlagen en onderwijsinrichtingen te vertegenwoordigen en streeft naar een omvang van ongeveer acht ouders. Jaarlijks worden nieuwe leden geworven, met name aan het begin van ieder schooljaar.

Vergaderingen

De ouderraad komt zes keer per jaar bijeen voor intern overleg en daarnaast zes keer per jaar voor overleg met de directie van het Veluws College Walterbosch. De vergaderdatums zijn opgenomen in de jaarkalender van de school.

Contact

U kunt ons mailen als u vragen of opmerkingen heeft voor de ouderraad. Ook kunnen bepaalde situaties vragen oproepen. Als u denkt dat de ouderraad hierbij behulpzaam kan zijn, mailt u dan ook. Het e-mailadres is: ouderraadWB@veluwscollege.nl.