Doorontwikkeling Technasium
Op het Technasium  zijn leerlingen op  een praktische en creatieve manier bezig met techniek en technologie. Leerlingen krijgen opdrachten van bedrijven en instellingen waar ze met klasgenoten aan werken. In 2014 is het Technasium geïmplementeerd en doorontwikkeld. De opdrachten worden steeds gedifferentieerder en spreken zowel jongens als meiden aan. Een voorbeeld is het inrichten van een ziekenhuiskamer voor jonge patiënten.

Ouderparticipatie
Om ouders beter te informeren brengt Veluws College Walterbosch tenminste drie keer per jaar een nieuwsbrief uit. Zowel beleidsmatige als operationele zaken worden hierin besproken. Ook over dagelijkse gebeurtenissen worden ouders beter geïnformeerd, zoals over de tijdelijke afwezigheid van een docent. De relatie tussen de ouderraad en de directie is sterker geworden. De directie maakt gebruik van de input vanuit de ouderraad om de school goed aan te kunnen sturen. Ook hebben er ouders zitting in de (deel-)medezeggenschapsraad, waardoor er advies- en/of instemmingsrecht is op beleidszaken.

Kwaliteitszorg
Het jaarplan van Veluws College Walterbosch beschrijft de resultaten en opbrengsten. Een aantal keren per jaar worden de resultaten geanalyseerd en, indien nodig, vertaald in plannen van aanpak. Zo werkte de school in 2014 gestructureerd aan het verbeteren van lessen, gebruik van het leerlingdossier, het onderbouwrendement en het mentoraat in de brugklas. Daarnaast wordt er elke periode per vak/sectie geanalyseerd hoe goed de resultaten zijn en wordt bijgestuurd daar waar nodig. Er wordt hierbij regelmatig gebruik gemaakt van leerlingenpanels. Zo zijn de ideeën en de input van leerlingen bijvoorbeeld bepalend geweest voor de verbetering van de studiebelasting in havo 5.

Uniforme werkwijze
Veluws College Walterbosch werkte in 2014 aan een uniforme werkwijzes rondom bijvoorbeeld It’s learning, toetsen en het gebruik van studiewijzers en leerlingdossiers. Met betrekking tot toetsen hebben we bijvoorbeeld een jaarplan opgesteld waardoor toetsroosters eerder gepubliceerd worden.