De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en de algemeen directeur voortgezet onderwijs.
De MR heeft tot doel de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig, in een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de wet WMS is vastgelegd waarop de medezeggenschapsraad inspraak heeft. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd.

Leden

Personeelsgeleding

Nico van de Wetering (voorzitter) (VC Mheenpark)
Karen van Wichen (secretaris) (VC Walterbosch)
Maayke Maaskant (VC Mheenpark)
Eric Maandag (VC Twello)
Samantha Esmeijer (VC Twello)
Eddie Toorop (VC Cortenbosch)
Hanz Mirck (VC Walterbosch)
Vacant (VC Cortenbosch)

Oudergeleding

Ron Prins (VC Mheenpark)
Alinde Switters (VC Twello)
Peer Baelemans (VC Twello)
Fred Rutgers (VC Walterbosch)
Vacant (VC Cortenbosch)

Leerlinggeleding

Dani Metz (VC Mheenpark)
Lieke Veltmaat (VC Walterbosch)
Vacant (VC Twello)
Vacant (VC Cortenbosch)

Algemeen directeur VO

Tjeerd Biesterbosch

Verslaglegging

Eline Verhaagen

Algemeen e-mailadres van de medezeggenschapsraad van het Veluws College: mrveluwscollege.nl