Verzuim

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen deel te nemen. Zonder reden wegblijven, kan nooit. Afspraken die gelden als leerlingen zonder reden niet aanwezig zijn, staan vermeld in ons verzuimprotocol.

Melden van ziekteverzuim door ouders/verzorgers

De ouders/verzorgers melden aan de verzuimcoördinator vóór het eerste lesuur (en het liefst voor 8.00 uur) de afwezigheid van hun kind met opgaaf van de reden van verzuim. Is een leerling meer dan 10 dagen ziek in een schooljaar, dan spreken we volgens de GGD-norm van zorgwekkend ziekteverzuim. De leerling wordt aangemeld bij het kernteam.

Hieronder vindt u ook het beter-meld-briefje, dat ingeleverd moet worden door uw zoon/dochter en ondertekend door u, zodra hij/zij weer beter is.

beter-meld-briefje

Verzuimprotocol

Alle afspraken over te laat komen, missen van lessen, verwijdering uit de les en ziekmeldingen zijn opgenomen in een verzuimprotocol. Als ouder is het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn, vandaar dat u het protocol via deze link kunt bekijken.

Naast de afspraken die vermeld staan in het verzuimprotocol heeft het Veluws College Cortenbosch een vroegverzuimspreekuur. Leerlingen die 12 keer te laat zijn of 12 uur ongeoorloofd afwezig zijn worden hiervoor aangemeld door de verzuimcoördinator.

Langdurig lesverzuim door leerlingen

De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:

 • ziekte van een leerling;
 • het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
 • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • andere gewichtige omstandigheden.

Op grond van de Leerplichtwet hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn de volgende regels opgesteld:

Extra verlof voor vakantie is toegestaan

 • eenmaal per schooljaar;
 • niet langer dan tien schooldagen;
 • niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
 • alleen indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het hen slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en het de enige gezinsvakantie in het schooljaar betreft. Dit moet met een werkgeversverklaring aangetoond worden.

Extra verlof voor meer dan 1 dag moet minimaal acht weken van tevoren bij de vestigingsdirectie worden aangevraagd. De aanvraag kan afgegeven worden bij de teamleider van uw zoon/dochter of bij de directiesecretaresse, mevr. A.W. Braun-Hollak.

Aanvraagformulier bijzonder verlof langer dan 1 dag leerling

Extra verlof vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
 • voor verhuizing, voor ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, voor één of ten hoogste twee dagen. De duur van het verlof is afhankelijk van de omstandigheid of het huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur van dit verlof in overleg met de schoolleiding;
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, voor ten hoogste vier dagen; van bloed- en aanverwanten in de tweede graad, voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of de vierde graad, voor ten hoogste één dag;
 • bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag;
 • bij gezinsuitbreiding, voor ten hoogste twee dagen;
 • bij extreem slechte weersomstandigheden;
 • voor andere, naar het oordeel van de schoolleiding, belangrijke redenen.

Extra verlof voor maximaal 1 dag dienen ouders schriftelijk in voor zover de omstandigheden dat toelaten, uiterlijk een week voor verlofdatum vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ . De aanvraag kan afgegeven worden bij de teamleider van uw zoon/dochter.

Aanvraagformulier bijzonder verlof max 1 dag