Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren voor rekenen en taal.

Om de leerlingen op weg te helpen naar het gewenste niveau hebben alle leerlingen een uur rekenen per week. Dit extra uur wordt gegeven door de vakdocent rekenen. In dit uur werken de leerlingen met Studieflow. Regelmatig worden de vorderingen getoetst. Samen met de uitslagen van de Cito-toets (afname in leerjaar 1 tot en met 3) zorgt dit voor voldoende zicht op de vorderingen van de leerlingen.

Bij alle vakken waar rekenen aan bod komt, wordt gestreefd naar een eenduidige aanpak van rekenmethodes en didactiek.

Tijdens de lessen Nederlands wordt in alle leerjaren extra aandacht besteed aan de basisvaardigheden begrijpend lezen en spelling. Valt de leerling uit op de Cito-toets en de Muiswerktoets dan wordt er extra begeleiding gegeven in een klein groepje voor een bepaalde periode. We noemen deze begeleiding begeleiding op de basisvaardigheden. Onder basisvaardigheden verstaan wij begrijpend lezen en spelling. Deze begeleiding wordt aangeboden in alle leerjaren.