Het vergroten van de resultaatgerichtheid binnen school
De resultaten en opbrengsten van Veluws College Cortenbosch zijn in kaart gebracht en geanalyseerd. Vanuit deze analyses zijn ambitieuze doelen vastgesteld in ‘resultaat en ontwikkelplannen’. Daar waar achterstanden zichtbaar waren, zijn direct herstelacties ingezet. Dit alles met het doel om leerlingen optimaal te laten presteren en te voldoen aan de resultaatverplichting.

Verbeteren van de leskwaliteit
Veluws College Cortenbosch heeft intensief geïnvesteerd in de leskwaliteit en daarmee in de vaardigheden van docenten. Met een interne en externe audit zijn de kwaliteiten en verbetermogelijkheden van docenten in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot onder andere trainingsprogramma’s, coaching en intervisie. Deze werkwijze blijft ook de komende jaren gehandhaafd. Een meting van begin 2015 laat al significante verbeteringen zien.

Ondersteuning bij leerbehoeften
In 2014 is behoefte aan onderwijsondersteuning van onze leerlingen in kaart gebracht en geanalyseerd. Er zijn structurele verbeteringen in de steigers gezet en uitgevoerd. Dit betreft bijvoorbeeld de omgang met dyslexie, dyscalculie en leerlingen met een eigen leerlijn.